Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1858

V Bruseli 3. decembra 2008

Východné partnerstvo – nová ambiciózna kapitola vzťahov EÚ s jej susedmi na východe

Návrh Komisie týkajúci sa nového východného partnerstva predstavuje zmenu vo vzťahoch medzi EÚ a Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom[1], Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Toto ambiciózne partnerstvo počíta s podstatným posilnením politickej účasti, s uzatvorením novej generácie dohôd o pridružení, ďalekosiahlou integráciou do hospodárskeho systému EÚ, jednoduchším cestovaním občanov do EÚ, ak budú dodržané požiadavky na bezpečnosť, posilnením opatrení týkajúcich sa energetickej bezpečnosti ku prospechu všetkých a s navýšením finančnej pomoci. EÚ navrhuje zintenzívniť pravidelnú podporu reformného úsilia partnerov prostredníctvom nového komplexného programu na budovanie inštitúcií a novej multilaterálnej dimenzie, ktorá partnerov dovedie k spoločnému riešeniu problémov. Nové partnerstvo zahŕňa nové opatrenia na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja uvedených 6 krajín a päť hlavných iniciatív, ktoré budú konkrétnym dôkazom podpory EÚ.

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Východné partnerstvo dosiahne cieľ, ktorým je politické pridruženie a hospodárska integrácia, iba vtedy, ak k tomu na obidvoch stranách bude existovať silná politická vôľa a odhodlanie. Musíme vyvinúť ešte väčšie úsilie, aby sme dosiahli vzájomnú stabilitu a prosperitu. Vynaložené úsilie sa nám vráti vo forme dôležitých politických a ekonomických výhod a EÚ a našim východným partnerom prinesie väčšiu stabilitu a bezpečnosť.“

"Dozrel čas, aby sme otvorili novú kapitolu vzťahov s našimi susedmi na východe“ – dodala Benita Ferrero-Waldnerová, komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku. „Vychádzajúc z pokroku dosiahnutého v posledných rokoch pripravili sme ambicióznu a zároveň dobre vyváženú ponuku. Dianie vo východnej Európe a na južnom Kaukaze vplýva na bezpečnosť a stabilitu EÚ. Voči týmto krajinám by sme mali viesť silnú, proaktívnu a jasnú politiku. EÚ bude pokračovať v úspešnej realizácii cielene navrhnutých programov v novej rovine a pridá silnú mnohostrannú dimenziu. Našou zásadou však aj naďalej zostáva, že pokrok je potrebné dosahovať ruku v ruke s reformným úsilím našich partnerov. Tento nový balík im však takisto ponúka intenzívnejšiu pomoc, aby mohli splniť svoje ciele.“

Východné partnerstvo je reakciou na prianie východných susedov viac sa priblížiť k Európskej únii. Je však aj rozhodujúcim záujmom EÚ prispieť k rozvoju stability, lepšieho riadenia a k hospodárskemu rozvoju na východ od jej hraníc.

Od roku 1989 prešli východní susedia EÚ ďalekosiahlymi zmenami. Následné rozšírenia nás geograficky viac priblížili k našim susedom na východe a reformy podporované v rámci európskej susedskej politiky (ENP) posunuli tieto krajiny politicky a ekonomicky bližšie k EÚ. Európska únia má stále väčšiu zodpovednosť voči partnerom, aby im pomohla riešiť ich politické a ekonomické problémy a podporila ich úsilie o nadviazanie užších vzťahov s EÚ, v neposlednom rade aj vzhľadom na konflikt, ktorý v Gruzínsku vrcholil toto leto. V súvislosti s konfliktom na Kaukaze požiadala Európska rada 1. septembra Komisiu, aby predložila svoj návrh skôr, než bolo plánované.

Na základe konzultácií s partnermi na východe navrhuje Komisia nadviazať s nimi užšie dvojstranné vzťahy a zaviesť nový mnohostranný rámec spolupráce. Nové hlavné body tejto iniciatívy:

 • Uzavrieť nové dohody o pridružení vrátane širokých a komplexných dohôd o voľnom obchode s tými, ktorí sú ochotní na seba prevziať ďalekosiahle záväzky voči EÚ,
 • Komplexné programy financované zo strany EÚ s cieľom posilniť administratívne kapacity partnerov,
 • Postupná integrácia do hospodárskeho systému EÚ (s asymetriou zodpovedajúcou hospodárskym systémom partnerov) vrátane právne záväzných záväzkov týkajúcich sa regulačnej aproximácie,
 • Povzbudiť partnerov, aby medzi sebou vybudovali sieť voľného obchodu, ktorá by sa z dlhodobého hľadiska mohla stať súčasťou susedského hospodárskeho spoločenstva,
 • Uzatvorenie „paktov mobility a bezpečnosti“ umožňujúcich jednoduchšie legálne cestovanie do EÚ pri súčasnom posilnení boja proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii. Tieto pakty budú takisto zahŕňať azylové systémy modernizované v súlade s normami EÚ, vytvorenie štruktúr integrovanej správy hraníc atď., pričom hlavným cieľom bude bezvízový styk so všetkými spolupracujúcimi partnermi,
 • Komisia bude skúmať možnosti pre realizáciu pracovnej mobility s cieľom ďalej otvoriť pracovný trh EÚ,
 • Posilnenie energetickej bezpečnosti ku prospechu EÚ a jej východných partnerov,
 • Programy reagujúce na hospodársky a sociálny vývoj v partnerských krajinách riešiace najmä výrazné hospodárske a sociálne nerovnosti v týchto krajinách,
 • Vytvorenie štyroch mnohostranných politických platforiem: o demokracii, dobrej správe vecí verejných a stabilite; o hospodárskej integrácii a konvergencii s oblasťami politiky EÚ; o energetickej bezpečnosti; a o kontaktoch medzi ľuďmi na ďalšie posilnenie individuálneho reformného úsilia partnerov,
 • Hlavné iniciatívy: program integrovanej správy hraníc, nástroj pre MSP, podpora regionálnych trhov s elektrickou energiou, energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, rozvoj južného energetického koridoru a spolupráca pri predchádzaní vzniku prírodných alebo ľuďmi zapríčinených katastrof, pripravenosť a reakcia na takéto katastrofy,
 • Posilnenie vzájomných medziľudských kontaktov a väčšie zapojenie občianskej spoločnosti a ostatných zainteresovaných strán vrátane Európskeho parlamentu,
 • Ďalšia finančná pomoc – podstatné zvýšenie z 450 mil. EUR v roku 2008 na 785 mil. EUR v roku 2013. To je dodatočný balík 350 mil. EUR naviac k plánovaným zdrojom na roky 2010-2013. Okrem toho sa presunie 250 mil. EUR už pridelených na regionálne programy ENP.

Komisia navrhuje začať s realizáciou tejto iniciatívy na jar 2009 na osobitnom „samite východného partnerstva“.

Ďalšie informácie nájdete na týchto internetových stránkach:

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm


[1] Miera účasti Bieloruska na východnom partnerstve bude závisieť od celkového vývoja vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom.


Side Bar