Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1858

Briuselis, 2008 m. gruodžio 3 d.

Rytų partnerystė – naujas ES santykių su rytų kaimyninėmis šalimis etapas, kuriuo siekiama įgyvendinti plačius užmojus

Komisijos pasiūlymas dėl naujos rytų partnerystės liudija radikalų ES santykių su Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija[1], Gruzija, Moldova ir Ukraina pokytį. Įgyvendinant šią plataus užmojo partnerystę, tikimasi gerokai pakelti politinių įsipareigojimų lygmenį, sudaryti naujos kartos asociacijos susitarimus, pasiekti didelę šių šalių integraciją į ES ekonomiką, palengvinti jų piliečių atvykimo į ES sąlygas (jei tenkinami saugumo reikalavimai), sudaryti visoms šalims naudingus susitarimus dėl didesnio energijos tiekimo saugumo ir teikti daugiau finansinės paramos. ES siūlo kasdien daug intensyviau remti šalių partnerių pastangas reformuoti: priimti naują išsamią institucijų stiprinimo programą ir numatyti naujo pobūdžio daugiašalį bendradarbiavimą, kuris padės partneriams kartu spręsti bendras problemas. Numatytos naujos priemonės šešių šalių socialiniam bei ekonominiam vystymuisi remti ir penkios pagrindinės iniciatyvos, kuriomis bus labai konkrečiai išreikšta ES parama.

Pirmininkas José Manuelis Barroso pareiškė: „Tik pasitelkdamos tvirtą politinę valią bei pasiryžimą Europos Sąjunga ir jos rytų šalys partnerės galės įgyvendinti užsibrėžtą politinės asociacijos ir ekonominės integracijos tikslą. Turime dar labiau siekti vienos kitų stabilumo ir gerovės. Tai netruks duoti didelės politinės bei ekonominės naudos ir atneš daugiau stabilumo bei saugumo tiek Europos Sąjungai, tiek mūsų rytų šalims partnerėms.“

Už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner pridūrė: „Atėjo metas pradėti naują santykių su rytų kaimyninėmis šalimis etapą. Remdamiesi pastarųjų metų pažanga, parengėme plataus užmojo ir kartu darnų pasiūlymą. Įvykiai Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze kelia grėsmę ES saugumui ir stabilumui. Mūsų politika šių šalių atžvilgiu turėtų būti tvirta, iniciatyvi ir nedviprasmiška. ES toliau laikysis sėkmingai taikyto požiūrio ir rengs poreikiais grindžiamas naujo pobūdžio programas, itin atsižvelgdama į daugiašališkumą. Mūsų pagrindinė mintis tebėra ta pati – pažanga neįmanoma be šalių partnerių pastangų reformuoti, tačiau remiantis naujaisiais teisės aktais bus galima intensyviau joms padėti siekti tikslų.“

Rytų partnerystė atitinka ES rytų kaimyninių šalių norą priartėti prie Europos Sąjungos. Tačiau Europos Sąjungai taip pat gyvybiškai svarbu prisidėti prie didesnio šalių prie rytinių sienų stabilumo, geresnio valdymo ir ekonominio vystymosi.

Nuo 1989 m. ES rytuose įvyko radikalių pokyčių. Po kelių iš eilės plėtros etapų mūsų rytų kaimyninės šalys labiau priartėjo prie ES geografiniu atžvilgiu, pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) remtos reformos padėjo šioms šalims politiškai ir ekonomiškai priartėti prie ES. ES prisiima vis didesnę atsakomybę už paramą šalims partnerėms sprendžiant politines ir ekonomines problemas, su kuriomis jos susiduria, ir siekiant glaudesnių ryšių – ypač dėl praėjusios vasaros konflikto Gruzijoje. Po Kaukazo konflikto, rugsėjo 1 d., Europos Vadovų Taryba paprašė Komisiją pateikti pasiūlymą anksčiau, nei numatyta.

Pasikonsultavusi su rytų šalimis partnerėmis, Komisija siūlo su jomis palaikyti glaudesnius dvišalius santykius ir sukurti naują bendradarbiavimo sistemą. Pagrindiniai nauji iniciatyvos aspektai:

 • Nauji asociacijos susitarimai, įskaitant nuodugnius ir išsamius laisvosios prekybos susitarimus su tomis šalimis, kurios nori ir yra pasirengusios prisiimti šiais susitarimais nustatomus didžiulius įsipareigojimus ES atžvilgiu.
 • ES lėšomis remiamos išsamios programos, kuriomis siekiama padidinti administracinius partnerių gebėjimus.
 • Laipsniška integracija į ES ekonomiką (laikantis prie partnerių ekonomikos pritaikytos asimetrijos), įskaitant teisiškai privalomų įsipareigojimų dėl teisės aktų derinimo vykdymą.
 • Šalių partnerių skatinimas kurti laisvosios prekybos tinklą, kuris galėtų vėliau joms padėti prisijungti prie kaimyninių šalių ekonominės bendrijos.
 • Judumo ir saugumo paktų, sudarančių sąlygas lengviau teisėtai patekti į ES, sudarymas ir aktyvesnė kova su korupcija, organizuotu nusikalstamumu bei neteisėta migracija. Šiuose paktuose taip pat būtų numatytas prieglobsčio sistemų suderinimas su ES standartais, integruoto sienų valdymo struktūrų sukūrimas ir kt., tačiau pagrindinis tikslas – bevizio režimo taikymas visoms bendradarbiaujančioms šalims partnerėms.
 • Komisija apsvarstys darbo jėgos judumo galimybes, siekdama labiau atverti ES darbo rinką.
 • Didesnis energijos tiekimo saugumas ES ir rytų šalyse partnerėse.
 • Programos, kurių tikslas – spręsti šalių partnerių ekonominio ir socialinio vystymosi klausimus, ypač didžiulio skirtumo tarp šalių ekonominio ir socialinio išsivystymo klausimą.
 • Keturių daugiašalių politinių forumų – demokratijos, gero valdymo ir stabilumo, ekonominės integracijos ir suderinimo su ES politika, energijos tiekimo saugumo ir žmonių bendravimo siekiant labiau paremti atskirų šalių partnerių pastangas reformuoti – sukūrimas.
 • Pagrindinės iniciatyvos: integruoto sienų valdymo programa, MVĮ priemonė, regioninių elektros rinkų skatinimas, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinantieji energijos šaltiniai, Pietų energijos koridoriaus kūrimas ir bendradarbiavimas užkertant kelią stichinėms bei žmogaus sukeliamoms nelaimėms, joms rengiantis ir ieškant sprendimų.
 • Didesnis žmonių bendravimas ir pilietinės visuomenės, kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant Europos Parlamentą, dalyvavimas sprendžiant klausimus.
 • Esminis finansinės paramos padidinimas: nuo 450 mln. EUR 2008 m. iki 785 mln. EUR 2013 m. Tai reiškia, kad numatyti 2010-2013 m. ištekliai bus papildyti 350 mln. EUR paketu. Be to, jau paskirtus 250 mln. EUR perkelsime į EKP regionines programas.

Komisija siūlo pradėti įgyvendinti šią iniciatyvą 2009 m. pavasarį per rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm


[1] Baltarusijos dalyvavimo rytų partnerystėje lygmuo priklausys nuo bendros ES santykių su šia šalimi raidos.


Side Bar