Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1858

V Bruselu dne 3. prosince 2008

Východní partnerství – ambiciózní nová kapitola vztahů EU s východními sousedy

Návrh Komise o novém Východním partnerství představuje podstatnou změnu ve vztazích mezi EU a Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem[1], Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Toto ambiciózní partnerství předpokládá podstatné posílení míry politické angažovanosti, včetně vyhlídky na novou generaci dohod o přidružení, dalekosáhlou integraci do ekonomiky EU, snazší cestování občanů do EU za předpokladu, že jsou splněny bezpečnostní požadavky, posílení úpravy v oblasti energetické bezpečnosti, ze které budou těžit všichni zúčastnění, a zvýšenou finanční podporu. EU navrhuje mnohem intenzivnější každodenní podporu reformnímu úsilí partnerů prostřednictvím nového komplexního programu pro budování institucí a nového mnohostranného rozměru, kterým spojí partnery, aby se zabývali společnými problémy. Nové partnerství zahrnuje nová opatření na podporu sociálního a hospodářského rozvoje 6 zemí a pět stěžejních iniciativ, jež přinesou velmi hmatatelný důkaz o podpoře od EU.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Pouze s pevnou politickou vůlí a závazkem na obou stranách dosáhne Východní partnerství svých cílů, kterými jsou politické přidružení a hospodářská integrace. Je třeba ještě více investovat do vzájemné stability a prosperity. Bude to rychle vyváženo důležitými politickými a hospodářskými výhodami a povede to k větší stabilitě a bezpečnosti jak pro EU, tak pro naše východní partnery.“

„Dozrál čas na otevření nové kapitoly ve vztazích s našimi východními sousedy“ doplnila komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová. „V návaznosti na pokrok v posledních letech jsme připravili ambiciózní a zároveň dobře vyváženou nabídku. Bezpečnost a stabilitu EU ovlivňují události, ke kterým dochází ve východní Evropě a jižním Kavkazu. Naše politika vůči těmto zemím by měla být pevná, aktivní a jednoznačná. EU bude pokračovat s úspěšným přístupem programů uzpůsobených na míru v novém měřítku a doplní je o pevný mnohostranný rozměr. Naší zásadou však zůstává, že pokrok musí jít ruku v ruce s reformním úsilím našich partnerů, nicméně tento nový balíček rovněž nabízí intenzivnější podporu, aby se napomohlo splnit jejich cíle.“

Východní partnerství reaguje na touhu východních sousedů Evropské unie přiblížit se jí. Je však rovněž v životním zájmu EU přispět k rozvoji stability, řádné správy věcí veřejných a hospodářskému rozvoji na východ od svých hranic.

Od roku 1989 se udály zásadní změny v oblasti na východ od EU. Postupná rozšíření přiblížila ze zeměpisného hlediska naše východní sousedy, zatímco reformy podporované v rámci evropské politiky sousedství (EPS) přiblížily tyto země k EU z politického a hospodářského hlediska. EU má vzrůstající odpovědnost vůči svým partnerům v tom, aby jim napomáhala řešit politické a ekonomické výzvy, kterým čelí, a podporovala jejich úsilí o užší vazby, a to v neposlední řadě ve světle konfliktu v Gruzii z minulého léta. Po konfliktu na Kavkazu požádala Evropská rada ze dne 1. září Komisi, aby jí představila svůj návrh dříve, než bylo původně plánováno.

Po konzultacích s východními partnery navrhuje Komise navázat hlubší dvoustranné vztahy s východními partnery a zahájit nový mnohostranný rámec pro spolupráci. Hlavními novými body iniciativy jsou:

 • Nové dohody o přidružení obsahující dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s těmi, kteří o ně mají zájem a jsou připraveni přijmout dalekosáhlé závazky vůči EU, jež z nich vyplývají;
 • Komplexní programy na zlepšení správní kapacity partnerů financované EU;
 • Postupná integrace do ekonomiky EU (s případnou asymetrií podle stavu partnerských ekonomik), včetně právních závazků v oblasti sbližování regulačního prostředí;
 • Podporovat partnery v tom, aby mezi sebou rozvíjeli sítě volného obchodu, které se mohou v delším časovém horizontu spojit v sousedském hospodářském společenství;
 • Sjednání „paktů o mobilitě a bezpečnosti“, jež umožní snadnější legální cestování v rámci EU, a zároveň posílit úsilí v boji proti korupci, organizované trestné činnosti a nezákonnému přistěhovalectví. Tyto pakty se budou rovněž zabývat zdokonalením azylových systémů na úrovně standardu EU a zřízením struktur pro integrovanou správu hranic apod. s tím, že konečným cílem je zavedení bezvízového styku se všemi spolupracujícími partnery;
 • Komise prostuduje možnosti pracovní mobility s cílem dále otevřít trh práce EU;
 • Posílená energetická bezpečnost EU a jejích východních partnerů;
 • Programy zabývající se hospodářským a sociálním rozvojem v partnerských zemích a zvláště ty, co se zabývají ostrými hospodářskými a sociálními nerovnostmi v jejich zemích;
 • Vytvoření čtyř mnohostranných politických platforem: o demokracii, řádné správě a stabilitě; o hospodářské integraci a sblížení s politikami EU; o energetické bezpečnosti; a o mezilidských kontaktech k další podpoře jednotlivých reformních úsilí partnerských zemí;
 • Stěžejní iniciativy: program integrované správy hranic; nástroj pro malé a střední podniky; podpora regionálních trhů s elektřinou, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie; vývoj jižního energetického koridoru; a spolupráce v oblasti prevence, připravenosti a reakce na přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy;
 • Více kontaktů mezi lidmi a větší zapojení občanské společnosti a dalších zúčastněných subjektů včetně Evropského parlamentu;
 • Další finanční podpora – značné zvýšení z 450 milionů EUR v roce 2008 na 785 milionů EUR v roce 2013. Bude to znamena dodatečný příděl ve výši 350 milionů EUR, které doplní zdroje plánované pro roky 2010–2013. Kromě toho převedeme 250 milionů EUR, jež byly již přiděleny na regionální programy v rámci evropské politiky sousedství.

Komise navrhuje spustit tuto iniciativu na jaře 2009 během zvláštního „summitu Východního partnerství”.

Další informace:

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm


[1] Míra účasti Běloruska na Východním partnerství bude záležet na celkovém vývoji vztahů mezi EU a touto zemí.


Side Bar