Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

V Bruseli 1. decembra 2008

Nové pravidlá bezcolného dovozu tovaru pre cestujúcich do Európskej únie od 1. decembra 2008

Od 1. decembra 2008 nadobúdajú účinnosť nové pravidlá dovozu bez cla a bez dane. Cestujúci budú môcť ušetriť peniaze pri dovoze tovaru v ich osobnej batožine. Zároveň sa znížia administratívne náklady členských štátov, ktoré v súčasnosti vznikajú v súvislosti s výberom malých čiastok cla a daní.

Komisár pre dane a colnú úniu László Kovács vyhlásil: „To, že dnes nadobudli účinnosť nové prahové hodnoty povolených množstiev pre cestujúcich, na ktoré sa nevzťahuje clo, je dobrou správou pre európskych cestujúcich. Mnohé predchádzajúce pravidlá, ktoré platili od roku 1969, už nezodpovedali potrebám súčasnosti. Oddnes môžu občania pri dovoze tovaru do Európskej únie v ich osobnej batožine využívať takmer dvojnásobnú peňažnú prahovú hodnotu a veľkorysejšie stanovené obmedzenia pre niektoré nápoje. V dôsledku zvýšenia peňažných prahových hodnôt sa zároveň znížia administratívne náklady členských štátov, ktoré v súčasnosti vznikajú v súvislosti s výberom cla a daní v malom množstve.“

Povolené množstvá pre cestujúcich sú peňažné prahové hodnoty alebo obmedzenia týkajúce sa množstva, ktoré môže doviezť cestujúci pri vstupe do EÚ z tretích krajín bez cla v svojej osobnej batožine.

Od 1. decembra 2008 sa prostredníctvom nových pravidiel:

  • zvýši súčasná peňažná prahová hodnota zo 175 EUR na 430 EUR pre cestujúcich v leteckej a námornej preprave a na 300 EUR pre cestujúcich v cestnej preprave alebo na vnútrozemských vodných cestách; nižšia prahová hodnota pre cestujúcich v cestnej preprave alebo na vnútrozemských vodných cestách zohľadňuje osobitné postavenie členských štátov, ktoré majú spoločné pozemné hranice so štátmi, v ktorých sú ceny výrazne nižšie ako v EÚ;
  • zrušia obmedzenia, ktoré sa týkajú množstva parfumov, toaletných vôd, kávy a čaju (t. j., že tieto položky budú patriť do peňažnej prahovej hodnoty);
  • zvýši hranica, ktorá sa týka množstva nešumivého vína od 2 do 4 litrov;
  • zavedie na dovoz piva obmedzenie množstva na 16 litrov;
  • umožní členským štátom znížiť obmedzenia množstva tabakových výrobkov (napr. cigariet: od 200 do 40) na podporu politiky v oblasti ochrany zdravia.

Rovnaké pravidlá platia, ak cestujúci prichádzajú z území, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá EÚ v oblasti DPH a spotrebnej dane, akými sú Kanárske ostrovy, Normandské ostrovy, francúzske zámorské departmenty, Alandské ostrovy a Gibraltár.

Prehľad nových ustanovení:


Prvá možnosť
Druhá možnosť
Tabakové výrobky
200 cigariet alebo
100 cigaríl alebo
50 cigár alebo
250 gramov tabaku
40 cigariet alebo
20 cigaríl alebo
10 cigár alebo
50 gramov tabaku
Alkoholické nápoje
– celkom 1 liter alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu presahujúcim 22 % objemu alebo nedenaturovaný etylalkohol 80 % objemu a viac alebo

celkom 2 litre alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nepresahujúcim 22 % objemu
– okrem toho celkom 4 litre nešumivého vína a až
16 litrov piva (len DPH a spotrebná daň).
Palivo
V každom motorovom dopravnom prostriedku palivo v štandardnej nádrži a množstvo paliva nepresahujúce 10 litrov v prenosnom kanistri.
Všetok ostatný tovar vrátane parfumov, kávy alebo čaju
Pre cestujúcich v leteckej a námornej preprave do hodnoty 430 EUR.
Pre ostatných cestujúcich do hodnoty 300 EUR.

Cestujúci v leteckej preprave môžu teda doviezť maximálne 200 cigariet, 1 liter liehovín, 4 litre vína, 16 litrov piva a iný tovar v hodnote 430 EUR (hračky, parfumy, elektronické zariadenia ...) bez cla. Dane a clo sa budú uplatňovať na hodnotu tovaru, ktorá presahuje tieto hranice. Rozdelenie hodnoty jednotlivých položiek však nie je prípustné.

Kontext

Nové pravidlá, ktoré platia odo dnes, vychádzajú z návrhu Komisie na obnovenie ustanovení o bezcolných povolených množstvách pre cestujúcich (pozri IP/06/238).

Na povolené množstvá pre cestujúcich sa v právnych predpisoch EÚ vzťahuje článok 45 nariadenia 918/83, pokiaľ ide o clo, a smernica 2007/74/ES, pokiaľ ide o DPH a spotrebnú daň.

Tlačovú správu môžete nájsť na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Základné informácie o povolených množstvách pre cestujúcich nájdete tu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar