Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Bryssel den 28 november 2008

Varför konsumenter beter sig som de gör: EU-kommissionär Kuneva värd för högnivåkonferens om beteendeekonomi

I dag välkomnade Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor, ledande internationella experter från universitet och näringsliv samt politiker till en konferens i Bryssel där man ska diskutera den roll som beteendeekonomi kan spela vid utarbetandet av politik som bättre tjänar konsumenternas intressen. Beteendeekonomi är en relativt ny, men snabbväxande vetenskapsgren där man kombinerar ekonomi och experimentell beteendeforskning för att undersöka och förklara varför konsumenter väljer att handla på det sätt som de gör, vad som påverkar dem när de fattar sina köpbeslut och hur dessa beslut påverkar marknaden. EU:s ekonomi behöver starka konsumenter för att förbättra dess resultat och främja konkurrensen. Komplexiteten på dagens marknader kan dock begränsa konsumenternas förmåga att göra de bästa valen. Vid dagens konferens kommer det att läggas fram exempel på hur beteendeekonomi redan har lett till en bättre politik som avspeglar denna komplexitet, och deltagarna kommer att uppmanas att debattera hur beteendeekonomi i framtiden kan bidra till utformningen av EU-lagstiftningen. Detta evenemang skulle kunna utgöra startskottet för en ökad användning av beteendeverktyg för att förbättra det politiska beslutsfattandet i EU.

– Vi arbetar ständigt för att förbättra marknaden för konsumenterna i EU och se till att de får tillgång till bästa möjliga utbud, säger Meglena Kuneva. Vi måste dock förstå de konsumenter som vi arbetar för om vi till fullo ska kunna tillgodose deras behov. Beteendeekonomin ger oss mycket intressanta kunskaper som kan hjälpa oss att uppnå detta mål. Dagens konferens är också en chans att riva muren mellan forskare och beslutsfattare, så att de kan lära av varandra, utbyta idéer och komplettera varandra i arbetet, vilket ytterst gynnar konsumenterna.

I beteendeekonomi studerar man hur människor rent praktiskt gör val i vardagen, och man utmanar traditionella ekonomiska antaganden och baserar sig på fält- och laboratorieexperiment för att undersöka de verkliga skälen till människors beslut. Beteendeekonomin kan hjälpa till att förklara varför människor inte alltid beter sig själviskt (t.ex. då de donerar pengar), varför de inte alltid beter sig på ett ekonomiskt logiskt sätt (t.ex. då de stannar hos en dyrare energileverantör i stället för att byta till en billigare konkurrent) eller varför de sätter större värde på vissa saker än andra med samma realvärde.

Beteendeekonomi skulle i framtiden kunna bli vad vindtunneln i dag är för bilar: ett verktyg för att testa, optimera och effektivisera EU-politik som syftar till att påverka konsumenterna inom ett stort antal områden, från konsumentfrågor till energi, hälsa och miljö. Den ger en möjlighet att bättre förstå avvikelserna i människors beteende och reaktioner, så att politiken kan utformas för att på bästa sätt tillgodose konsumenternas behov.

Vid dagens konferens kommer det att läggas fram exempel på hur beteendeekonomi redan har lett till en bättre politik – både i och utanför EU – och det kommer att ges tillfälle till att debattera beteendeekonomins möjliga användningsområden och effekter. Deltagarna kommer också att diskutera viktiga frågor som huruvida beslutsfattarna faktiskt får eller t.o.m. ska blanda sig i konsumenternas beslut.

Konferensen kan följas direkt på http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar