Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Брюксел, 28 ноември 2008 година

Защо потребителите се държат по определен начин: Комисар Кунева е домакин на конференция на високо равнище в областта на поведенческата икономика

Комисарят на ЕС по въпросите на потребителите Меглена Кунева приветства днес международни експерти от академичните среди, бизнеса и политиката на конференция в Брюксел, на която ще се обсъжда каква роля може да играе поведенческата икономика при разработването на политики, които са от по-голяма полза за потребителите. Поведенческата икономика е сравнително нова, но стремително развиваща се дисциплина, която съчетава икономическата наука и експерименталното изследване на поведението, като целта ѝ е да проучва и обяснява защо потребителите решават да купуват по начина, по който го правят, какво повлиява на решенията им при правенето на покупки и как тези решения се отразяват на пазара. За да бъдат подобрени резултатите на европейската икономика и за насърчаване на конкуренцията, са необходими разполагащи с права потребители. При все това сложната природа на днешните пазари може да ограничи възможността на потребителите да правят най-добрия избор. Днешната конференция ще се занимае с примери, при които поведенческата икономика е допринесла за разработването на по-добри политики, които отразяват тази сложна природа, а участниците ще бъдат приканени да обсъдят по какъв начин поведенческата икономика може да спомогне в бъдеще за законотворчеството на равнище ЕС. Тази проява може да се окаже отправна точка за прибягването в по-голяма степен към поведенчески прийоми с цел подобряването на разработването на политики в Европа.

Комисар Кунева заяви: „Ние работим непрестанно за да подобрим условията на пазара за европейските потребители и за да гарантираме, че имат достъп до най-доброто. Но за да сме в състояние да задоволим потребностите на потребителите, ни е необходимо да ги разберем. Поведенческата икономика предлага изключително интересни идеи, които могат да ни помогнат в това отношение. Освен това днешната конференция представлява възможност за премахването на преградата между изследователи и политици, така че те да могат да се поучат едни от други, да обменят идеи и да се допълват в работата си в името на благото на потребителя.“

Поведенческата икономика изучава как хората на практика правят всекидневния си избор, а за да достигне до истинските причини за решенията на хората тя поставя под въпрос изконните положения в икономиката и разчита на теренни и лабораторни експерименти.

Тя може да обясни защо поведението на хората невинаги е егоистично (напр. даряват пари), защо те може невинаги да действат по логичен от икономическа гледна точка начин (напр. продължават да ползват по-скъп доставчик на енергия вместо да го сменят с по-евтин конкурент) или защо придават по-голяма стойност на някои вещи спрямо други, при все че реалната им стойност е еднаква.

В бъдеще поведенческата икономика може да има същото значение като „аеродинамичния тунел“ за колите: средство за изпитване, оптимизиране и подобряване на ефикасността на онези политики на ЕС, които се стремят да повлияят на потребителите в широк спектър от области, като се започне от общите въпроси, свързани с потребителите и се стигне до енергетиката, здравето и околната среда. Тя предлага възможност за по-доброто разбиране на аномалиите в човешкото поведение и реакции, така че политиките да станат по-пригодни да задоволяват потребностите на потребителите.

Днешната конференция ще се занимае с примери, при които поведенческата икономика е допринесла за разработването на по-добри политики — както в ЕС, така и другаде — и ще прикани към обсъждане на нейното възможно използване и въздействие. Участниците ще обсъдят и важни въпроси като този дали намесата в решенията на потребителите от страна на лицата, натоварени с разработването на политики, е изобщо тяхно право или отговорност.

Конференцията може да бъде проследена на следния уебсайт: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar