Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1800

Bryssel den 27 november 2008

Kollektiva prövningsmöjligheter: Kommissionen efterlyser synpunkter på hur massklagomål från konsumenter bör lösas

Europeiska kommissionen har offentliggjort en grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter och om hur man kan underlätta för många konsumenter att få rättelse när de har lidit skada till följd av att en enskild näringsidkare har tillämpat affärsmetoder som strider mot konsumentlagstiftningen. Det kan handla om för höga avgifter för konsumenterna – i form av dolda avgifter eller överdebitering – vilseledande reklam på webbplatser eller avsaknad av obligatorisk information om finansiella produkter. Sådana olagliga affärsmetoder kan om de drabbar många medföra stora skador för konsumenterna, leda till otillbörlig konkurrens och snedvrida marknaderna. I grönboken redogörs för en del hinder för en effektiv prövning av konsumentärenden som kan gälla tillgång, effektivitet och kostnader. Olika åtgärdsalternativ presenteras för att avhjälpa bristerna. Åtgärdsalternativen i grönboken syftar till att se till att de konsumenter som utsätts för olagliga affärsmetoder kan gottgöras för sina förluster samtidigt som man undviker oberättigade anspråk. Synpunkter på grönboken kan lämnas fram till och med den 1 mars 2009.

Konsumenter som utsätts för olagliga affärsmetoder, t.ex. överdebitering, vilseledande reklam eller rent svindleri, har rätt till gottgörelse. Nu är denna rätt ofta bara teoretisk på grund av praktiska problem med att utnyttja denna rätt, särskilt när det gäller små och spridda anspråk. Det brister när det gäller rättvisa i samhället och det finns ”svarta hål” när det gäller prövningsmöjligheter som gör att konsumenterna inte vet vart de ska vända sig. Den nuvarande situationen är klart otillfredsställande. Vi måste därför hitta ett sätt att så att fler människor kan utnyttja den grundläggande rättigheten till prövning i konsumentärenden, säger kommissionsledamot Meglena Kuneva.

Dagsläget

Eftersom marknaderna för masskonsumtion expanderar och även blir mer gränsöverskridande kan åtskilliga konsumenter åsamkas skada av samma eller liknande affärsmetoder som tillämpas av en näringsidkare. Konsekvenserna av en otillbörlig affärsmetod kan bli så stora att de snedvrider marknaderna. I Storbritannien undersöks nu t.ex. banker med anledning av att de systematiskt ska ha tagit ut alltför höga avgifter av hundratusentals konsumenter som övertrasserat sina konton[1]. En grupp av konsumenter i Portugal väckte talan mot ett teleföretag som hade tagit ut en s.k. startavgift från sina tre miljoner kunder. Efter en gemensam klagan fann domstolen i Lissabon att avgiften var olaglig och skulle betalas tillbaka till kunderna. Gottgörelsen till konsumenterna uppgick till omkring 70 miljoner euro.

Problembeskrivning

Konsumenterna kan alltid gå till domstol för att pröva enskilda ärenden. Gruppanspråk skulle därför i princip kunna lösas genom många enskilda anspråk. Kommissionens undersökningar visar dock att konsumenterna nu stöter på betydande hinder om de vill väcka talan när de har utsatts för en otillbörlig affärsmetod[2]. Sådana hinder gäller tillgång, effektivitet och höga kostnader.

Eftersom kollektiva prövningsmöjligheter, där sådana finns, kan vara ett bra kompletterande sätt att minska skadorna för konsumenterna inriktas grönboken på kollektiva prövningsmöjligheter som ett instrument som kan göra det lättare för konsumenterna att få rättelse vid gruppanspråk såväl nationellt som i ett gränsöverskridande sammanhang. 76 % av konsumenterna skulle vara mer positiva till att tillvarata sina rättigheter i domstol om de kunde sluta sig samman med andra konsumenter.

Fördelarna med att stärka konsumenternas möjligheter att få till stånd en effektiv prövning är följande:

  • Det garanterar att de konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder gottgörs för sina förluster.
  • Det gör att EU-lagstiftningen efterlevs bättre, eftersom det avhåller företagen från att ägna sig åt olagliga affärsmetoder som ger dem konkurrensfördelar i förhållande till andra aktörer.

I grönboken tas flera åtgärdsalternativ upp för diskussion: 1) inga omedelbara åtgärder, 2) samarbete mellan medlemsstaterna genom utvidgning av de nationella systemen för kollektiv prövning till att även omfatta konsumenter från andra medlemsstater som saknar kollektiva prövningsmöjligheter, 3) åtgärdsmix med olika typer av instrument som ska stärka prövningsmöjligheterna för konsumenterna (t.ex. alternativa tvistlösningssystem för gruppanspråk från konsumenter, befogenhet för nationella tillsynsmyndigheter att begära att näringsidkare ska gottgöra konsumenter och utvidgning av det s.k. småmålsförfarandet till att även omfatta gruppanspråk), 4) bindande eller icke bindande bestämmelser om införande av ett förfarande för prövning av gruppanspråk vid domstol i alla medlemsstater. En kombination av olika delar i dessa alternativ är också öppen för diskussion.

Bakgrund

De studier och undersökningar som utförts för kommissionens räkning tyder på att de hinder som konsumenterna stöter på, bl.a. höga kostnader, risker i samband med rättegångar och komplicerade och långa processer, får till följd att en femtedel av EU:s konsumenter inte går till domstol för att få sin sak prövad när anspråken är lägre än 1 000 euro. Hälften säger att de inte skulle gå till domstol för anspråk under 200 euro. Bara tretton medlemsstater har för närvarande olika nationella system för kollektiva prövningsmöjligheter i konsumentärenden. I själva verket har dock dessa nationella system bara tillämpats i några få fall under de senaste åren. Exempelvis har bara fyra enskilda personer på tio miljoner medverkat i en grupptalan i Tyskland, och det system för kollektiv prövning som finns i Portugal omfattade flest personer i ett enda mål.

Grönboken:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Synpunkterna ska senast den 1 mars 2009 skickas till följande e-postadress:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Se även MEMO/08/741; MEMO/05/489


[1] http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case

[2] Jfr undersökningen om konsumenternas problem att få till stånd rättelse vid överträdelser av konsumentskyddslagstiftningen och de ekonomiska konsekvenserna av sådana problem (Problem Study), s. 35, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm


Side Bar