Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1800

V Bruseli 27. novembra 2008

Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu: Komisia očakáva názory na riešenie hromadných sťažností spotrebiteľov

Európska komisia uverejnila Zelenú knihu o kolektívnom uplatňovaní nárokov spotrebiteľov na nápravu, ktorej cieľom je uľahčiť kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu v situáciách, keď mnohí spotrebitelia boli poškodení praktikou jediného predávajúceho, ktorá porušuje zákony na ochranu spotrebiteľa. Môže ísť o účtovanie privysokej ceny spotrebiteľom prostredníctvom skrytých poplatkov alebo nadfakturácie, klamlivú reklamu na webových stránkach alebo neposkytnutie povinných informácií o finančných produktoch. Ak sa tieto typy nezákonných praktík stanú veľkému počtu spotrebiteľov, môžu spôsobiť značnú škodu spotrebiteľom, viesť k nekalej súťaži a narušiť trhy. Zelená kniha uvádza prekážky účinného uplatňovania nárokov spotrebiteľov na nápravu z hľadiska prístupu, účinnosti a finančnej dostupnosti, a poukazuje na rôzne možnosti prekonania uvedených nedostatkov. Cieľom možností uvedených v zelenej knihe je zabezpečiť, aby spotrebitelia, ktorí sú obeťami nezákonných obchodných praktík, mohli byť odškodnení za svoje ujmy, a zároveň sa vyhnúť neopodstatneným nárokom. Pripomienky k zelenej knihe možno predložiť do 1. marca 2009.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa, vyhlásila: „Spotrebitelia, ktorí sú obeťami nezákonných aktivít, akými sú účtovanie privysokej ceny, klamlivá reklama alebo jednoznačný podvod, majú právo na nápravu. V súčasnosti, najmä keď ide o malé nároky, toto právo často existuje len na papieri z dôvodu problémov pri vykonávaní tohto práva v praxi. V našom systéme uplatňovania nárokov na nápravu existujú medzery v zákonoch, strata bohatstva a prázdne miesta, ktoré spotrebiteľovi neumožňujú žiadne riešenie. Súčasná situácia je zjavne neuspokojivá. Musíme nájsť spôsob, aby sa základné právo uplatňovať nároky spotrebiteľa na nápravu stalo skutočnosťou pre viacero ľudí.“

Súčasná situácia

Vzhľadom na to, že dochádza k rozvoju masových spotrebiteľských trhov, ktoré dokonca získavajú cezhraničný rozmer, môže predávajúci rovnakou alebo podobnou praktikou spôsobiť škodu veľmi veľkému počtu spotrebiteľov. Účinok nezákonných praktík môže byť taký veľký, že dôjde k narušeniu trhov. Príkladom môže byť prebiehajúce prešetrovanie bánk v Spojenom kráľovstve, ktoré systematicky účtovali nadmerné poplatky stovkám tisícov spotrebiteľov, ktorí prečerpali svoje účty[1]. Skupina spotrebiteľov v Portugalsku podala žalobu na telekomunikačnú spoločnosť, ktorá účtovala svojim trom miliónom klientov „registračný poplatok“.

Na základe ich spoločnej sťažnosti lisabonský súd rozhodol, že poplatok bol nezákonný a že ho treba klientom vrátiť. Odškodnenie udelené spotrebiteľom dosiahlo 70 miliónov EUR.

Problém

Spotrebitelia majú vždy možnosť obrátiť sa na súd, aby dosiahli individuálnu nápravu. Hromadne uplatnené nároky by sa potom mohli v zásade riešiť prostredníctvom veľkého počtu individuálnych nárokov. Avšak zo štúdií uskutočnených Komisiou vyplýva, že ak spotrebitelia poškodení nezákonnou praktikou chcú v súčasnosti začať konanie, narážajú na prekážky[2] z hľadiska prístupu, účinnosti a finančnej dostupnosti.

Keďže mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu môžu, pokiaľ existujú, prípadne poskytnúť užitočný doplňujúci prostriedok na zníženie ujmy pre spotrebiteľa, táto zelená kniha sa zameriava na kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu ako nástroj, ktorý by mohol pomôcť pri riešení problémov, ktorým spotrebitelia čelia v snahe o dosiahnutie nápravy v súvislosti s hromadne uplatnenými nárokmi tak vo vnútroštátnom, ako aj v cezhraničnom kontexte. Až 76 % spotrebiteľov by bolo väčšmi pripravených brániť svoje práva na súde, keby sa mohli spojiť s ďalšími spotrebiteľmi.

Posilnenie možnosti prístupu spotrebiteľov k účinnej náprave má viacero výhod:

- zabezpečuje, aby spotrebitelia poškodení nezákonnou obchodnou praktikou boli odškodnení za svoju ujmu,

- zlepšuje celkovú úroveň dodržiavania právnych predpisov EÚ tým, že odrádza spoločnosti od toho, aby vykonávali nezákonné aktivity, ktoré by im poskytli nekalú konkurenčnú výhodu v porovnaní s ostatnými subjektmi,

V zelenej knihe sú navrhnuté viaceré možnosti na prediskutovanie. 1) žiadne okamžité opatrenie, 2) spolupráca medzi členskými štátmi s cieľom otvoriť vnútroštátne systémy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu spotrebiteľom z iných členských štátov bez mechanizmu kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, 3) kombinácia nástrojov politík na posilnenie uplatňovania nárokov spotrebiteľov na nápravu (vrátane alternatívnych mechanizmov na urovnávanie kolektívnych sporov v oblasti ochrany spotrebiteľa, splnomocnenie vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, aby mohli požadovať od obchodníkov nápravu pre spotrebiteľov, ako aj rozšírenie malých nárokov na hromadne uplatnené nároky), 4) záväzné alebo nezáväzné opatrenia s cieľom zabezpečiť existenciu súdneho konania o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu vo všetkých členských štátoch. Takisto možno zvážiť kombináciu rôznych prvkov týchto možností.

Kontext

Zo štúdií a prieskumov uskutočnených Komisiou vyplýva, že prekážky pre spotrebiteľov vrátane vysokých nákladov, rizika sporu, zložitých a zdĺhavých konaní znamenajú, že jeden z piatich európskych spotrebiteľov by sa neobrátil na súd, aby sa domáhal nápravy za nároky nižšie ako 1 000 EUR. Polovica spotrebiteľov uvádza, že by sa neobrátili na súd, aby sa domáhali nápravy v prípade sumy nižšej ako 200 EUR. V súčasnosti má iba 13 členských štátov zavedené rôzne vnútroštátne systémy umožňujúce kolektívne uplatňovanie nárokov spotrebiteľov na nápravu.

Existujú však dôkazy, že sa v poslednej dobe tieto vnútroštátne mechanizmy použili iba v niekoľkých prípadoch. Napríklad v Nemecku sa iba štyria ľudia z desiatich miliónov každý rok pripojili ku kolektívnym žalobám, zatiaľ čo v Portugalsku systém kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu využil najväčší počet ľudí na jediný prípad.

Zelená kniha:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Pripomienky je potrebné zaslať do 1. marca 2009 na adresu:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Pozri MEMO/08/741, MEMO/05/489


[1] http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case

[2] Pozri štúdiu o problémoch, ktorým spotrebitelia čelia pri získavaní odškodnenia za porušenie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa a ekonomických dôsledkoch takýchto problémov (problémová štúdia), s. 42, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm.


Side Bar