Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1800

Bryssel 27. marraskuuta 2008

Kollektiivinen oikeussuoja: komissio pyytää näkemyksiä kuluttajien massavalitusten käsittelemiseksi

Euroopan komissio on julkaissut vihreän kirjan kuluttajien kollektiivisesta oikeussuojasta. Siinä käsitellään sitä, miten oikeussuojakeinojen käyttöä voidaan helpottaa tilanteissa, joissa yhden elinkeinonharjoittajan kuluttajansuojalainsäädäntöä rikkova toiminta vahingoittaa suurta kuluttajajoukkoa. Kuluttajansuojasääntöjä voidaan rikkoa veloittamalla kuluttajia liikaa – piilokuluilla tai liikalaskutuksella – harhaanjohtavalla mainonnalla www-sivuilla tai jättämällä rahoitustuotteiden osalta ilmoittamatta pakolliset tiedot. Jos tämäntapaisia laittomia käytänteitä kohdistuu suureen määrään kuluttajia, ne voivat aiheuttaa kuluttajille suurta vahinkoa, synnyttää vilpillistä kilpailua ja vääristää markkinoita. Vihreässä kirjassa kartoitetaan niitä esteitä, joiden vuoksi kuluttajat eivät saa tehokkaasti ja kohtuuhintaisesti käyttöönsä oikeussuojakeinoja. Lisäksi siinä esitetään erilaisia vaihtoehtoja havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Vihreässä kirjassa esitetyillä vaihtoehdoilla pyritään varmistamaan, että laittomien kaupallisten käytäntöjen uhreiksi joutuneet kuluttajat voivat saada korvauksen menetyksistään siten, että samalla vältetään perusteettomat vaatimukset. Vihreästä kirjasta voi esittää kommentteja 1. maaliskuuta 2009 asti.

Kuluttaja-asioista EU:ssa vastaava komissaari Meglena Kuneva on todennut seuraavaa: ”Laittomien toimien uhreiksi joutuneilla kuluttajilla on oikeus korvaukseen olipa laittomassa toimessa sitten kyse liikaveloituksesta, harhaanjohtavasta mainonnasta tai suoranaisesta huijauksesta. Nykyään erityisesti silloin kun vaatimukset ovat pieniä ja hajallaan, tämä oikeus on usein teoreettinen, koska sen toteuttamiseen käytännössä liittyy esteitä. Oikeus- ja hyvinvointijärjestelmässä on puutteita. Lisäksi oikeussuojakeinoissa on suuria aukkoja, joiden vuoksi kuluttajat jäävät tyhjän päälle. Nykytilanne on selkeästi epätyydyttävä. Mahdollisuus turvautua oikeussuojakeinoihin on kuluttajien perusoikeus, ja se on saatava useampien ihmisten ulottuville. Meidän on nyt löydettävä tähän keinot.”

Nykytilanne

Kuluttajien joukkomarkkinoiden kasvaessa kooltaan ja laajentuessa rajatylittäviksi yksi elinkeinonharjoittaja voi samalla tai samankaltaisella käytännöllään vahingoittaa suurta kuluttajajoukkoa. Huonon käytännön vaikutus voi ulottua niinkin laajalle, että se vääristää markkinoita. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan pankkeja tutkitaan parhaillaan siitä, että ne ovat järjestelmällisesti määränneet liian suuria maksuja sadoille tuhansille kuluttajille, joiden pankkitilit ovat ylittyneet[1].

Ryhmä kuluttajia Portugalissa aloitti menettelyn televiestintäyhtiötä kohtaan, koska se oli perinyt kolmelta miljoonalta asiakkaaltaan aloitusmaksun. Lissabonilainen tuomioistuin katsoi ryhmän jäsenten yhteisen kanteen perusteella, että maksu oli laiton ja että se oli palautettava asiakkaille. Kuluttajille myönnetty korvaus on ollut 70 miljoonan euron luokkaa.

Ongelma

Kuluttajilla on aina mahdollisuus hakea yksittäisiä korvauksia tuomioistuimesta. Joukkokanteet voitaisiin näin ollen periaatteessa ratkaista suurella määrällä yksittäiskanteita. Komission toteuttamista tutkimuksista kuitenkin käy ilmi, että jos väärinkäytöksistä kärsineet kuluttajat tällä hetkellä haluavat viedä asiaa eteenpäin, he kohtaavat oikeussuojakeinojen saatavuuteen, tehokkuuteen ja kohtuuhintaisuuteen liittyviä esteitä.[2]

Silloin kun kollektiivisia oikeussuojakeinoja on käytettävissä, niistä saadaan lisäapua kuluttajien kärsimän vahingon pienentämisessä. Tämän vuoksi tässä vihreässä kirjassa keskitytään kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin välineenä, jolla voidaan auttaa ratkaisemaan kuluttajien ongelmat korvauksen saamisessa joukkokanteiden yhteydessä niin kansallisella tasolla kuin rajaylittävissä tilanteissa. Kuluttajista 76 prosenttia olisi halukkaampi puolustamaan oikeuksiaan tuomioistuimessa, jos he voisivat liittyä yhteen muiden kuluttajien kanssa.

Vahvistettaessa kuluttajien kykyä saada käyttöönsä tehokkaat oikeussuojakeinot saadaan monenlaista hyötyä:

  • Näin varmistetaan, että laittomien kaupallisten käytäntöjen vuoksi vahinkoa kärsineet kuluttajat saavat korvauksen menetyksistään.
  • Näin lisätään EU:n lainsäädännön yleistä noudattamista vähentämällä yritysten intoa ryhtyä laittomaan toimintaan, joka antaisi niille perusteettoman kilpailuedun muihin elinkeinonharjoittajiin nähden.

Vihreässä kirjassa esitetään useita vaihtoehtoja keskusteltaviksi: 1) ei välittömiä toimia, 2) jäsenvaltioiden yhteistyö, jolla laajennetaan kansalliset kollektiiviset oikeussuojajärjestelmät koskemaan sellaisten muiden jäsenvaltioiden kansalaisia, joilla ei ole kollektiivista oikeussuojamekanismia, 3) erilaisten poliittisten välineiden yhteiskäyttö kuluttajien oikeussuojakeinojen vahvistamiseksi (mukaan luettuina kuluttajien kollektiiviset, vaihtoehtoiset riitojenratkaisumekanismit, kansallisille valvontaviranomaisille annetut valtuudet vaatia elinkeinonharjoittajia maksamaan korvauksia kuluttajille sekä pienten kanteiden menettelyn laajentaminen joukkokanteiden käsittelemiseksi), 4) sitovat tai ei-sitovat toimenpiteet, jotta kaikkiin jäsenvaltioihin saadaan oikeudelliset menettelyt ryhmäkanteita varten. Näiden eri vaihtoehtojen eri osatekijöiden yhdistämistä toisiinsa voidaan myös harkita.

Tausta

Komission toteuttamista tutkimuksista ja selvityksistä käy ilmi, että kuluttajien tiellä on niin paljon esteitä – erityisesti korkeat kustannukset, oikeudenkäynnin riski sekä monimutkaiset ja pitkälliset menettelyt – että eurooppalaisista kuluttajista joka viides ei lähtisi hakemaan oikeusteitse korvausta alle 1 000 euron vaateeseen. Puolet ilmoittaa jättävänsä korvausten hakemisen oikeusteitse, jos on kyse alle 200  eurosta.

Ainoastaan kolmellatoista jäsenvaltiolla on tätä nykyä käytössä oma kansallinen järjestelmänsä, joka mahdollistaa kuluttajien kollektiiviset oikeussuojakeinot. Näitä kansallisia mekanismeja on saadun näytön perusteella käytetty vain muutamissa tapauksissa viime vuosina. Esimerkiksi Saksassa ainoastaan neljä ihmistä kymmentä miljoonaa kohti on vuosittain osallistunut ryhmäkanteisiin, kun taas Portugalissa kollektiivisia ryhmäkanteita koskeva järjestelmä on tavoittanut useimmat ihmiset yhdessä tapauksessa.

Vihreä kirja:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Kommentit tulisi lähettää 1. maaliskuuta 2009 mennessä seuraavaan osoitteeseen:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Ks. MEMO/08/741; MEMO/05/489


[1] Ks. http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case.

[2] Vrt. tutkimus, joka käsittelee kuluttajien vaikeuksia saada korvausta kuluttajansuojalainsäädännön rikkomistapauksissa sekä tällaisten vaikeuksien taloudellisia seurauksia (Problem Study), s. 35, osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm.


Side Bar