Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1800

Brüssel, 27. november 2008

Kollektiivsed kahjuhüvitusnõuded: komisjon ootab arvamusi, kuidas lahendada tarbijate ulatuslikke kaebusi

Euroopa Komisjon avaldas tarbijate kollektiivsete kahjuhüvitusnõuete rohelise raamatu selle kohta, kuidas hõlbustada kahjuhüvitusnõuete esitamist olukorras, kus üheainsa kaupleja tegevuse tõttu, millega ta on rikkunud tarbijakaitseseadusi, on kahju saanud suur hulk tarbijaid. Tarbijakaitse-eeskirjade rikkumiste hulka võib kuuluda tarbijatelt liiga suurte tasude võtmine kas varjatud kulude või ülepaisutatud arvete esitamise kaudu, eksitav reklaam veebilehtedel või kohustusliku teabe esitamata jätmine finantstoodete puhul. Kui niisuguseid seadusevastaseid tegusid pannakse toime suure hulga tarbijate puhul, võib see põhjustada tarbijatele märkimisväärset kahju, luua ebaausat konkurentsi ja tekitada turul moonutusi. Rohelises raamatus tuuakse välja juurdepääsust, tõhususest ja taskukohasusest tingitud asjaolud, mis ei lase tarbijatel tulemuslikult kahju heastamist nõuda, ning tutvustatakse erinevaid viise, kuidas leitud puudujääke kõrvaldada. Rohelises raamatus esitatud tegevusvõimalustega püütakse tagada, et ebaseaduslike kaubandusvõtete ohvriks langenud tarbijatele hüvitataks kantud kahju, ning samas püütakse ära hoida põhjendamatuid nõudeid. Märkusi rohelise raamatu kohta saab esitada kuni 1. märtsini 2009.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ütles: „Tarbijatel, kes on langenud ebaseadusliku tegevuse, näiteks ülepaisutatud tasude, eksitava reklaami või suisa petuskeemide ohvriks, on õigus kompensatsioonile. Praegu jääb see õigus eelkõige kooskõlastamata pisinõuete puhul sageli pelgalt teoreetiliseks, sest praktikas on selle õiguse kasutamine takistatud. Puudujääke on õigussüsteemis ja heaolus, samuti esineb meie kahjuhüvitussüsteemis musti auke, mistõttu tarbijatel ei ole kellegi poole pöörduda. On selge, et praegune olukord ei ole rahuldav. Meil tuleb leida viis, kuidas tagada, et tarbija põhiõigus – saada talle tekitatud kahju eest hüvitist – muutuks suurema hulga inimeste jaoks tegelikkuseks.“

Praegune olukord

Kui laiatarbekaupade turg üha kasvab ja koguni üle piiride ulatub, võib ühe kaupleja sama või samalaadse tegevuse tulemusena kahju kanda väga suur hulk tarbijaid. Kuritarvituste mõju võib ulatuda koguni nii kaugele, et moonutab turgu. Näiteks on Ühendkuningriigi pankade suhtes käimas uurimine, sest nad on süstemaatiliselt kehtestanud sadadele tuhandetele tarbijatele, kelle kontod on jäänud negatiivsesse saldosse, liigseid tasusid[1].

Portugalis esitas rühm tarbijaid kaebuse telekommunikatsiooniettevõtte vastu, kes oli nõudnud oma kolmelt miljonilt kliendilt „alustustasu“. Nende ühiskaebuse peale otsustas Lissaboni kohus, et see tasu on ebaseaduslik ja tuleb tarbijatele tagasi maksta. Tarbijatele makstud kompensatsioon ulatus ligikaudu 70 miljoni euroni.

Probleemi olemus

Tarbijatel on alati võimalik pöörduda kohtusse, et lasta individuaalselt kantud kahju heastada. Massinõudeid võiks sel juhul põhimõtteliselt lahendada suure hulga individuaalsete nõuete kaudu. Komisjoni teostatud uuringutest ilmneb aga, et kui tarbijad, kelle suhtes on toime pandud kuritarvitusi, tahavad asja kohtusse anda, on neil ees märkimisväärsed takistused,[2] mis on seotud juurdepääsu, tõhususe ja taskukohasusega.

Kuna kollektiivsed kahjuhüvitusnõuded, kui need on ette nähtud, võivad osutuda kasulikuks täiendavaks vahendiks tarbijatele tekkiva kahju vähendamisel, keskendub roheline raamat kollektiivsetele kahjuhüvitusnõuetele kui abivahendile, mis võib aidata lahendada probleeme, mis esinevad tarbijatel massinõuete esitamisel kahju hüvitamiseks nii siseriiklikus kui ka piiriüleses kontekstis. 76% tarbijatest oleks meelsamini valmis oma õigusi kohtus kaitsma, kui nad saaksid seda teha koos teiste tarbijatega.

Tarbijatele suuremate võimaluste andmine tulemuslikele kahjuhüvitusmeetmetele juurdepääsuks pakub mitmeid eeliseid:

  • see tagab, et ebaseaduslike kaubanduskuritarvituste tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele hüvitatakse kantud kahju;
  • see suurendab ELi seaduste järgimist ning võtab ettevõtjatel isu tegelda ebaseadusliku tegevusega, mis annaks neile ebaõiglasi konkurentsieeliseid teiste ettevõtjate ees.

Rohelises raamatus pakutakse diskussiooniks välja mitu võimalikku lahendust: 1) kohe ei võeta midagi ette; 2) liikmesriikide koostöö, millega laiendatakse riiklikke kollektiivsete kahjuhüvitusnõuete süsteeme tarbijatele teistest liikmesriikidest, kus selline mehhanism puudub; 3) poliitikavahendite kombinatsioon, millega tugevdatakse tarbijate kahjuhüvitusvõimalusi (sh tarbijate kollektiivsed alternatiivsed vaidlustamismehhanismid, riiklike õiguskaitseasutuste volitused nõuda kauplejatelt, et nood hüvitaksid tarbijale tehtud kahju, ning väiksemate kohtuvaidluste laiendamine, et need hõlmaksid ka massinõudeid); 4) siduvad või mittesiduvad meetmed, et kõikides liikmesriikides oleks olemas kohtumenetlus kollektiivsete kahjunõuete jaoks. Võib kaaluda ka nende võimaluste erinevate elementide kombinatsiooni.

Taust

Komisjoni läbiviidud uuringud ja küsitlused on näidanud, et tarbijate ees seisvad takistused – eelkõige suured kulud, oht saada kohtusse kaevatud, keerukad ja pikaldased menetlused – tähendavad, et igast viiest Euroopa tarbijast üks ei pöördu kohtusse, et lasta heastada alla 1000-eurone nõue. Pooled ütlevad, et ei pöördu kohtusse alla 200-eurose kahju heastamiseks. Siseriiklik süsteem, mis näeb tarbijatele ette võimaluse kollektiivsete kahjuhüvitusnõuete esitamiseks, on praegu olemas ainult 13 liikmesriigis.

On tõendeid, et neid siseriiklikke mehhanisme on viimaste aastate jooksul rakendatud vaid mõnel üksikul korral. Näiteks Saksamaal on kahjunõudemenetluses igal aastal osalenud kümnest miljonist inimesest ainult neli, samas oli Portugali kollektiivse kaebuste esitamise skeemi puhul üheainsa kohtuasjaga hõlmatud suurim hulk inimesi.

Roheline raamat:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Märkused tuleks saata 1. märtsiks 2009 aadressil:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Vt MEMO/08/741; MEMO/05/489


[1] http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case

[2] Vt uurimust probleemidest, mis on tarbijatel tekkinud kahjuhüvitise saamisel tarbijakaitseseaduste rikkumiste puhul, ning selliste probleemide majanduslikest tagajärgedest (Problem Study), lk 42, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm


Side Bar