Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1800

V Bruselu dne 27. listopadu 2008

Kolektivní domáhání se práv: Komise chce znát názory na řešení hromadných stížností spotřebitelů

Evropská komise zveřejnila zelenou knihu o kolektivním domáhání se spotřebitelských práv, která se zabývá otázkou, jak usnadnit domáhání se práv v situacích, kdy byl velký počet spotřebitelů poškozen počínáním jednoho obchodníka porušujícího práva spotřebitelů. Porušení předpisů na ochranu spotřebitele může zahrnovat případy, kdy se spotřebitelům účtují příliš vysoké ceny – prostřednictvím skrytých poplatků nebo nadfakturace, klamavou reklamu na internetových stránkách nebo případy neposkytnutí povinných informací o finančních produktech. Postihují-li tyto druhy nezákonného počínání velký počet spotřebitelů, mohou jiim způsobit značné škody, vytvářet nekalou soutěž a narušovat trhy. Zelená kniha vypočítává překážky, které stojí v cestě účinnému domáhání se práv spotřebitelů, pokud jde o přístup, účinnost a dostupnost, a představuje různé možnosti odstranění zjištěných nedostatků. Možnosti, které zelená kniha uvádí, mají za cíl zajistit, aby spotřebitelům, kteří byli poškozeni nezákonným obchodním počínáním, mohly být nahrazeny jejich ztráty, a současně aby se zabránilo neopodstatněným nárokům. Připomínky k zelené knize lze předkládat do 1. března 2009.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitelů Meglena Kuneva uvedla: „Spotřebitelé, kteří byli poškozeni nezákonnými činnostmi, jako je účtování příliš vysokých cen, klamavá reklama nebo jednoznačné podvody, mají právo na odškodnění. V současnosti je toto právo spíše jen teorií – zvláště v případě jednotlivých malých požadavků, a to vzhledem k překážkám, které se v praxi vyskytují. Existují právní mezery, rozdíly v úrovni sociálního blahobytu a černé díry v systému domáhání se práv, což staví spotřebitele do bezvýchodné situace. Stávající situace je evidentně neuspokojivá. Musíme najít způsob, jak by tohoto základního práva na domáhání se spotřebitelských práv mohlo skutečně využívat více lidí.“

Současná situace
Trhy masové spotřeby rostou a dokonce dosahují přeshraničních rozměrů, v důsledku čehož mohou být velké počty spotřebitelů poškozeny stejným nebo podobným počínáním jednoho obchodníka. Dopad nezákonného počínání může být tak rozsáhlý, že způsobí narušení trhů. Banky ve Spojeném království jsou kupříkladu předmětem šetření kvůli tomu, že systematicky účtovaly statisícům spotřebitelů nadměrné poplatky za přečerpání účtu[1]. V Portugalsku vystoupila skupina spotřebitelů proti jedné telekomunikační společnosti, která třem milionům svých zákazníků účtovala „registrační poplatek“. Lisabonský soud na základě jejich společné stížnosti rozhodl, že uvedený poplatek je nezákonný a musí být zákazníkům vrácen. Náhrada poskytnutá spotřebitelům dosáhla výše 70 milionů EUR.

Problém

Spotřebitelé mají vždy možnost obrátit se na soud za účelem domáhání se individuálních práv. Hromadné stížnosti by tedy v podstatě mělo být možné vyřešit formou velkého počtu individuálních stížností. Studie provedené Komisí nicméně ukazují, že když spotřebitelé postižení nezákonným počínáním v současnosti chtějí řešit případ soudně, narážejí na zásadní překážky[2], pokud jde o přístup, účinnost a dostupnost.

Vzhledem k tomu, že případné kolektivní domáhání se spotřebitelských práv může poskytnout účinné doplňkové prostředky pro omezení poškozování spotřebitelů, zaměřuje se zelená kniha na kolektivní domáhání se práv jako na nástroj, který by mohl pomoci řešit problémy, jimž spotřebitelé čelí při domáhání se práv prostřednictvím hromadných stížností, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak u přeshraničních případů. 76 % spotřebitelů by bylo ochotno hájit svá práva u soudu, pokud by se mohli spojit s ostatními spotřebiteli.

Posílení možnosti spotřebitelů dosáhnout prostředků účinného domáhání se práv skýtá nejednu výhodu:

  • zajistí, že spotřebitelům poškozeným nezákonnou obchodní činností budou nahrazeny jejich ztráty;
  • posílí všeobecnou úroveň dodržování právních předpisů EU, neboť odradí společnosti od toho, aby se uchylovaly k nezákonným činnostem, které jim dávají nespravedlivou konkurenční výhodu oproti ostatním hospodářským subjektům.

V zelené knize se k debatě předkládá několik možností: 1) žádná bezprostřední opatření, 2) spolupráce členských států na rozšíření vnitrostátních systémů kolektivního domáhání se práv na spotřebitele z jiných členských států, které mechanismem kolektivního domáhání se práv nedisponují, 3) soubor politických nástrojů na podporu domáhání se práv spotřebitelů (včetně mechanismů alternativního řešení sporů pro spotřebitele, pravomoci pro vnitrostátní donucovací orgány požadovat od obchodníků odškodnění spotřebitelů a rozšíření malých požadavků v zájmu řešení požadavků hromadných), 4) závazná a nezávazná opatření k zajištění toho, aby ve všech členských státech existovalo soudní řízení pro kolektivní domáhání se práv. Zvažovat lze rovněž kombinaci různých prvků těchto jednotlivých možností.

Kontext

Studie a průzkumy provedené pro Komisi ukazují, že překážky, jimž spotřebitelé čelí, včetně obzvláště vysokých nákladů, rizik spojených s podáním stížnosti, složitosti a zdlouhavosti postupů, zapříčiňují, že jeden z pěti evropských spotřebitelů se neobrátí na soud za účelem domáhání se práv v případě požadavků do výše 1000 EUR. Polovina říká, že se na soud neobrátí za účelem domáhání se práv v případě požadavků do výše 200 EUR. Pouze ve 13 členských státech jsou v současnosti zavedeny různé vnitrostátní systémy poskytující spotřebitelům možnost kolektivního domáhání se práv. Ukazuje se, že tyto vnitrostátní mechanismy byly v posledních letech použity jen u několika případů. V Německu se například pouze čtyři z deseti milionů lidí každoročně zapojí do činností souvisejících s domáháním se práv, zatímco v Portugalsku se v rámci systému kolektivního domáhání se práv dosáhlo nejvyššího počtu lidí na jediný případ.
Zelená kniha:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm

Připomínky zasílejte nejpozději do 1. března 2009 na:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Viz MEMO/08/741; MEMO/05/489


[1] http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case

[2] Srov. studii týkající se problémů, na které spotřebitelé narážejí při domáhání se práv v případech porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele, a ekonomických důsledků takových problémů (studie o problémech spotřebitelů), s. 35, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm


Side Bar