Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1771

Bryssel den 26 november 2008

Kommissionen lanserar en omfattande återhämtningsplan för tillväxt och sysselsättning i syfte att stimulera efterfrågan och återupprätta förtroendet inom den europeiska ekonomin

Europeiska kommissionen har idag lagt fram en omfattande plan för att hjälpa Europa att övervinna den nuvarande ekonomiska krisen. Återhämtningsplanen är baserad på två ömsesidigt förstärkande huvudkomponenter. Den första utgörs av kortsiktiga åtgärder för att stimulera efterfrågan, rädda jobben och hjälpa till att återupprätta förtroendet. Den andra utgörs av s.k. ”smarta investeringar” som syftar till att öka tillväxten och skapa varaktigt välstånd på längre sikt. Planen förutser tidsbegränsade och riktade finanspolitiska stimulansåtgärder till ett sammanlagt värde av 200 miljarder euro, motsvarande 1,5 % av EU:s sammanlagda BNP, med bidrag både från nationella budgetar (ca 170 miljarder euro, eller 1,2 % av BNP) och från Europeiska unionens och Europeiska investeringsbankens budgetar (sammanlagt ca 30 miljarder euro, 0,3 % av BNP). Varje medlemsstat uppmanas också att vidta omfattande åtgärder för sina egna medborgares och övriga Europas bästa. Återhämtningsplanen kommer att förstärka och påskynda de reformer som redan har börjat genomföras inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Den omfattar vittgående åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå för att hjälpa hushållen och industrin och koncentrera stödet till de mest utsatta befolkningsgrupperna. Den föreslår konkreta åtgärder för att främja entreprenörskap, forskning och innovation, även inom bil- och byggindustrin. Syftet med återhämtningsplanen är att främja ansträngningarna för att komma till rätta med klimatförändringen och samtidigt skapa välbehövliga arbetstillfällen, genom att till exempel göra strategiska investeringar i energisnåla byggnader och energisnål teknik.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde följande uttalande: ”I svåra tider krävs det exceptionella åtgärder. Våra medborgares arbeten och välfärd är i fara. EU måste se till att dess unika förmåga till samordning när det gäller finansmarknaderna utvidgas till att omfatta även realekonomin. Denna återhämtningsplan är både djärv och omfattande, men ändå strategisk och hållbar. Den bygger på kommissionens förslag från den 29 oktober, som utgjorde en första preliminär plan för en sådan utvidgning av insatserna till realekonomin. Det är tillfredsställande att se att dessa förslag utgjort en viktig inspiration för de åtgärder som sedan dess har vidtagits av medlemsstaterna. ”

Ordföranden fortsatte: ”Återhämtningsplanen kan hålla miljoner människor kvar i arbete på kort sikt. Den kan vända krisen till en möjlighet att skapa ren tillväxt och fler och bättre jobb i framtiden.

De tidsbegränsade och riktade finanspolitiska stimulansåtgärderna kommer att hjälpa vår ekonomi att åter komma på fötter inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. Smarta investeringar i morgondagens kompetens och teknik kommer att påskynda de satsningar som Europa gör inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och som syftar till att Europa ska bli en dynamisk ekonomi med låga koldioxidutsläpp under det tjugoförsta århundradet. Om Europa beslutsamt genomför denna återhämtningsplan kan vi åter uppnå hållbar tillväxt och betala tillbaka kortfristiga statliga lån. Om vi inte handlar nu riskerar vi att komma in i en ond cirkel av lågkonjunktur med fallande köpkraft och minskande skatteintäkter, stigande arbetslöshet och allt större budgetunderskott.”

Finanspolitiska stimulansåtgärder motsvarande 1,5 % av BNP

Alla de politiska redskap som står till buds kommer att mobiliseras genom återhämtningsplanen. Planen förutser samordnade finanspolitiska stimulansåtgärder till ett värde av 200 miljarder euro, motsvarande 1,5 % av BNP. Därav bidrar medlemsstaternas budgetar med 170 miljarder euro (1,2 % av BNP), medan ca 30 miljarder euro (0,3 % av BNP) mobiliseras på EU-nivå, via Europeiska unionens och Europeiska investeringsbankens budgetar. Insatsen hålls inom ramarna för stabilitets- och tillväxtpakten, samtidigt som all den flexibilitet som pakten erbjuder utnyttjas fullt ut. De medlemsstater som genomför stimulanspaket kommer att dra fördel av detta på två sätt: dels kommer insatserna att gynna deras egen ekonomi, dels kommer de att stimulera efterfrågan i andra EU-länder på ett sätt som stärker deras egna exportföretag. Samordningen av åtgärderna kommer således att skapa multiplikatoreffekter, samtidigt som den förebygger vissa problem som kan uppstå när var och en agerar på egen hand.

Som en del av EU:s bidrag till detta stimulanspaket föreslås i planen att man ska påskynda betalningarna av [upp till 6,3 miljarder euro] inom ramen för struktur- och socialfonderna. För att öka sammankopplingen av energinät och bredbandstäckningen kommer kommissionen också att mobilisera ytterligare 5 miljarder euro för perioden 2009–2010.

Vidare kommer Europeiska investeringsbanken att öka sina årliga insatser inom EU med 15 miljarder euro 2009 och med ett belopp i samma storleksordning 2010.

Att skydda och skapa arbetstillfällen

Att skydda Europas medborgare från de svåraste konsekvenserna av finanskrisen är givetvis en central prioritet. Enskilda medborgare drabbas alltid snabbt i kristider, antingen det är i egenskap av arbetstagare, privatpersoner eller företagare.

Kommissionen föreslår att förenkla kriterierna för stöd från Europeiska socialfonden, lägga om planeringen för vissa utgifter och öka förskottsbetalningarna från och med början av 2009, så att medlemsstaterna tidigare får tillgång till anslag på upp till 1,8 miljarder euro. Dessa anslag är bland annat avsedda att förstärka aktiva arbetsmarknadsåtgärder, koncentrera stöd till de mest utsatta grupperna, intensifiera åtgärderna för att sprida och öka yrkeskunnande och, där så krävs, bevilja hundraprocentig gemenskapsfinansiering av vissa projekt under denna period.

Vidare kommer upp till 4,5 miljoner euro från Sammanhållningsfonden att anslås tidigare än planerat, och man kommer att påskynda genomförandet av vissa större investeringsprojekt, även detta i syfte att skydda och skapa arbetstillfällen.

En nyorientering av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska göra det möjligt för fonden att agera snabbare och även bidra till att bevara arbetstillfällen, och inte enbart att hjälpa människor som redan förlorat sina jobb. Fondens budget kommer också att ses över.

Eftersom det är viktigt att stärka efterfrågan på arbetskraft föreslås det i planen att medlemsstaterna ska överväga att sänka arbetsgivarnas sociala avgifter i de lägre löneskikten, och rådet uppmanas att före Europeiska rådets vårmöte 2009 anta det föreslagna direktivet om permanent minskade momssatser på arbetsintensiva tjänster.

”Smarta investeringar”

Återhämtningsplanen innehåller detaljerade förslag till partnerskap mellan den offentliga sektorn – med användning av medel från gemenskapen och EIB samt nationella medel – och den privata sektorn, i syfte att främja ren teknik genom stöd till innovation: förslagen omfattar bland annat ett initiativ för europeiska miljöbilar (med finansiering på minst 5 miljarder euro), ett initiativ för energisnåla byggnader i Europa (1 miljard euro) och ett initiativ för ”framtidens fabriker” (ca 1,2 miljarder euro enligt uppskattning).

Tyngdpunkten i återhämtningsplanen ligger på ”smarta investeringar”. Ökade investeringar i utbildning och vidareutbildning hjälper människor att behålla sina jobb eller att åter komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som produktiviteten ökar. Investeringar i infrastruktur och energieffektivitet håller människor inom byggindustrin i arbete, sparar energi och förbättrar energieffektiviteten. Investeringar i miljöbilar bidrar till att skydda vår planet och kommer att placera Europas företag i främsta ledet på en starkt konkurrensutsatt marknad.

Återhämtningsplanen kommer med stöd av rättsakten för småföretag i Europa (Small Business Act) att bidra med ytterligare stöd för alla små och medelstora företag och bland annat avskaffa kravet på att mikroföretag ska upprätta årsbokslut, underlätta offentliga upphandlingsförfaranden och sörja för att offentliga myndigheter betalar sina fakturor inom en månad.

Planen omfattar också ytterligare initiativ som syftar till att tillämpa reglerna om statligt stöd på ett sätt som ger största möjliga flexibilitet vid tacklandet av krisen samtidigt som likvärdiga konkurrensvillkor upprätthålls. De nya åtgärderna omfattar bland annat ett förenklingspaket som ska snabba på beslutsfattandet, temporärt öka tröskelvärdena för delinvesteringar när det gäller riskkapital till 2,5 miljoner euro samt, temporärt, öka möjligheterna för medlemsstaterna att garantera lån till företag.

En balanserad ansats med flera olika komponenter

Syftet med förslaget till finanspolitiska stimulansåtgärder är att se till att alla medlemsstater deltar samtidigt som man undviker att försöka nå en universallösning som inte skulle fungera, eftersom medlemsstaternas utgångslägen är alltför olika (se IP/08/1617 om kommissionens ekonomiska höstprognos). De medlemsstater som använt de goda tiderna till att bygga upp stabila offentliga finanser kommer att ha störst manöverutrymme.

Stimulansåtgärderna är till sin omfattning balanserade. Å ena sidan är de tillräckligt omfattande för att arbetslösheten ska kunnas begränsas effektivt och för att miljontals små och medelstora företag ska kunna slussas igenom krisen. Å andra sidan undviker man att bygga upp en skuldnivå som skulle kunna undergräva Europas ekonomiska bas på lång sikt och leda till massarbetslöshet i framtiden.

De finanspolitiska stimulansåtgärderna förutses pågå under en begränsad period, varefter medlemsstaterna bör vara i stånd att vända den nedåtgående trenden i de offentliga finanserna. Hur de ska åstadkomma detta, och samtidigt säkra en långsiktig hållbarhet i finanserna, kommer de att få redovisa i de uppdaterade stabilitets- och konvergensprogram som ska läggas fram i slutet av 2008.

Strukturreformer

För att påskynda och förstärka en återhämtning i ekonomin och förebygga framtida kriser innehåller kommissionens plan också långtgående åtgärder för strukturreformer, som skräddarsytts för enskilda medlemsstaters behov. Vissa av reformerna kommer att komplettera de finanspolitiska stimulansåtgärder som ska bidra till ökad efterfrågan, till exempel genom att stärka konsumenternas köpkraft via insatser för bättre fungerande marknader. Väl avvägda strukturreformer i kombination med "smarta investeringar" kommer att underlätta för medlemsstaterna att bygga vidare på sina tidigare framsteg inom Lissabonstrategin och stärka sin underliggande konkurrenskraft. Detta kommer i sin tur att förbättra deras förmåga att betala tillbaka lån och lägga grunden för en varaktig tillväxt.

Planen skapar också bättre verktyg för att se till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden inom Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. I de ”kapitel för de enskilda länderna” som kommissionen utfärdar varje år den 16 december inom ramen för Lissabonstrategin kommer man att bedöma situationen i varje medlemsstat och lägga fram ytterligare förslag till landsspecifika rekommendationer som kommissionen kommer att uppmana Europeiska rådet att anta vid sitt vårmöte. Detta betyder att EU:s ledare måste enas om ett gemensamt förslag på vad varje medlemsstat bör göra för att genomföra återhämtningsplanen, samtidigt som man måste sörja för medelfristig finansiell hållbarhet, genom att framför allt påskynda Lissabonreformerna för att öka konkurrenskraften.

Genomförande

Kommissionen kommer att uppmana stats- och regeringscheferna på Europeiska rådets möte den 11–12 december att stödja återhämtningsplanen och visa sin vilja att agera samordnat. På så sätt skulle Europa kunna spela en framträdande global roll när det gäller att genom beslutsamma åtgärder stödja realekonomin, på samma sätt som dess ledarskap i stödet till finansmarknaderna ledde till en överenskommelse på G 20-mötet i Washington den 15 november.

För närmare uppgifter, se MEMO08/735.

Återhämtningsplanen i sin helhet kommer att offentliggöras så snart som möjligt på följande adress:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar