Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1771

V Bruseli 26. novembra 2008

Komisia začína rozsiahly plán na obnovu rastu a zamestnanosti s cieľom posilniť dopyt a ozdraviť dôveru v európske hospodárstvo

Európska komisia dnes predložila podrobný plán, ktorý má podporiť zotavenie európskeho hospodárstva zo súčasnej hospodárskej krízy. Plán na obnovu vychádza z dvoch hlavných vzájomne sa posilňujúcich prvkov. Po prvé zahŕňa krátkodobé opatrenia, ktoré majú posilniť dopyt, zachovať pracovné miesta a napomôcť pri ozdravovaní dôvery. Po druhé ide o „rozumné investície“, ktoré majú v dlhodobom horizonte viesť k vyššiemu rastu a udržateľnej prosperite. Plán vyzýva na včasný, cielený a časovo obmedzený fiškálny stimul vo výške približne 200 miliárd EUR alebo 1,5 % z HDP EÚ, pričom sa využijú jednak vnútroštátne rozpočtové prostriedky (približne 170 miliárd EUR, 1,2 % HDP), ako aj rozpočtové prostriedky EÚ a Európskej investičnej banky (približne 30 miliárd EUR, 0,3 % HDP). Všetky členské štáty sú vyzvané, aby prijali zásadné opatrenia prospešné pre svojich obyvateľov a prospešné pre zvyšok Európy. Plán obnovy posilní a urýchli reformy, ktoré už prebiehajú na základe lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Plán zahŕňa rozsiahle opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, ktoré majú pomôcť domácnostiam a priemyslu a zameriavajú pomoc na najzraniteľnejšie skupiny. V pláne sa predkladajú konkrétne opatrenia na podporu podnikania, výskumu a inovácie vrátane opatrení v oblastiach automobilového a stavebného priemyslu. Plán obnovy sa zameriava na zvýšenie úsilia v boji proti klimatickým zmenám a zároveň na tvorbu potrebných pracovných miest napríklad prostredníctvom investícií do energeticky efektívnych stavieb a technológií.

Predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „Výnimočné obdobia si vyžadujú výnimočné opatrenia. Pracovné miesta a blaho našich občanov sú ohrozené. Bezpríkladný postup, ktorý sa uplatnil pri koordinácii finančných trhov, musí Európa preniesť aj do reálneho hospodárstva. Tento plán obnovy je rozsiahly a odvážny, avšak zároveň strategický a udržateľný. Vychádza z návrhu Komisie z 29. októbra, ktorý bol prvým náčrtom pomoci presahujúcim krízovú pomoc vo finančnom sektore a ktorý riešil problémy reálneho hospodárstva. Som rád, že tento návrh bol a je inšpiráciou pre opatrenia, ktoré odvtedy členských štátov plánujú.“

Prezident dodal: „ Plán obnovy umožní v krátkom období udržať milióny ľudí zamestnaných. Môže zmeniť krízu na príležitosť vytvoriť rast bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a viac a lepšie pracovné miesta v budúcnosti. Včasný, cielený a časovo obmedzený fiškálny stimul pomôže hospodárstvu, aby sa opäť posilnilo, a to v rámci paktu stability a rastu. Rozumné investície do budúcich schopností a technológií urýchlia napredovanie Európy na základe lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť s cieľom dosiahnuť postavenie dynamického hospodárstva 21. storočia s nízkymi emisiami CO2. Ak bude Európa reagovať rozhodne pri plnení tohto plánu obnovy, budeme sa môcť vrátiť na cestu udržateľného rozvoja a splatiť krátkodobé vládne pôžičky.

Ak nebudeme konať teraz, riskujeme vznik začarovaného kruhu recesie, ktorý bude mať za následok pokles kúpnej sily a daňových príjmov, rastúcu nezamestnanosť a ešte rozsiahlejší deficit rozpočtu.“

Fiškálny stimul vo výške 1,5 % HDP

Týmto plánom obnovy sa aktivizujú všetky páky politiky. Plán zahŕňa koordinovaný fiškálny stimul vo výške približne 200 miliárd EUR alebo 1,5 % HDP, pričom na úrovni členských štátov ide o sumu približne 170 miliárd EUR (1,2 % HDP), o opatrenie v rámci ich rozpočtov, a na úrovni EÚ o približne 30 miliárd EUR (0,3 % HDP) v rámci rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky. Stimul zachová limity paktu stability a rastu pri využití úplnej flexibility, ktorú tento pakt ponúka. Členské štáty, ktoré začnú zavádzať balíky v súvislosti s fiškálnym stimulom, budú mať dvojakú výhodu: podnietia nimi dopyt v rámci vlastných ekonomík a podnietia dopyt v iných členských štátoch, čím poskytnú značnú podporu vlastným vývozcom. Koordinovaný postup bude mať znásobujúci efekt a predíde sa ním problémom vyplývajúcim z postupného prístupu.

Ako súčasť príspevku EÚ k tomuto stimulu plán navrhuje urýchlenie platieb do výšky 6,3 miliárd EUR v rámci štrukturálnych a sociálnych fondov. Na zlepšenie energetických spojení a širokopásmovej infraštruktúry Komisia zmobilizuje ďalších 5 miliárd EUR v období 2009 – 2010.

Európska investičná banka zvýši úroveň ročných zásahov v EÚ o 15 miliárd EUR v roku 2009 a o podobnú sumu v roku 2010.

Ochrana a tvorba pracovných miest

Najvyššou prioritou je ochrana európskych občanov pred najhoršími účinkami finančnej krízy. Občania sú prvými, ktorých táto kríza zasiahne, či už ide o zamestnancov, domácnosti alebo podnikateľov.

Komisia navrhuje zjednodušiť kritériá na pomoc z Európskeho sociálneho fondu, zmeniť plánované použitie finančných prostriedkov a urýchliť zálohové platby od začiatku roku 2009 tak, aby členské štáty mali prístup k 1,8 miliardám EUR skôr. Členské štáty tak budú môcť posilniť politiky aktívneho pracovného trhu, zamerať pomoc na najslabšie skupiny, urýchliť opatrenia na podporu schopností a – ak je to nevyhnutné – zvoliť v tomto období úplné financovanie projektov zo strany Spoločenstva.

Okrem iných opatrení na urýchlenie uskutočňovania zásadných investičných projektov budú tiež k dispozícii prostriedky z kohézneho financovania vo výške 4,5 miliónov EUR, čo takisto prispeje k ochrane a tvorbe pracovných miest.

Preskúmajú sa spôsoby, ktorými by sa umožnilo Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGAF) konať rýchlejšie a ktoré by rozšírili jeho rozsah pôsobnosti s cieľom zachovať pracovné miesta, ako aj napomôcť pri hľadaní nových. Preskúma sa tiež rozpočet EGAF.

S cieľom podnietiť dopyt po práci vyzýva plán členské štáty, aby zvážili zníženie sociálnych odvodov zamestnancov pri nižších príjmoch a vyzýva Radu, aby pred jarným samitom Európskej rady v roku 2009 prijala navrhovanú smernicu, ktorou sa natrvalo zavádza znížená DPH pre služby náročné na ľudskú prácu.

Rozumné investície

Plán obnovy zahŕňa podrobné návrhy na vytvorenie partnerstiev medzi verejným sektorom – pri využití financovania zo strany Spoločenstva, EIB a členských štátov – a súkromným sektorom s cieľom posilniť prostredníctvom podpory inovácií čisté technológie: týmito technológiami sú európska iniciatíva pre ekologické automobily zahŕňajúca kombinované financovanie vo výške aspoň 5 miliárd EUR, európska iniciatíva pre energeticky efektívne budovy vo výške 1 miliardy EUR a iniciatíva pre „továrne budúcnosti“ v odhadovanej výške 1,2 miliardy EUR.

V celom pláne obnovy sa kladie dôraz na „rozumné investície“. Väčšie investície do vzdelávania a školení (resp. rekvalifikácie) umožňujú ľuďom udržať si pracovné miesta a vrátiť sa na pracovný trh, a zároveň zvyšujú produktivitu. Investície do infraštruktúry a energetickej efektívnosti zabezpečujú prácu pre osoby zamestnané v stavebnom priemysle, šetria energiu a zvyšujú efektívnosť. Investície do ekologických automobilov pomáhajú chrániť planétu a poskytnú európskym podnikom vedúce miesto na vysoko konkurenčnom trhu.

Plán obnovy bude vychádzať zo zákona o drobnom podnikaní, aby sa tak poskytla ďalšia pomoc všetkým malým a stredným podnikom, okrem iného vo forme odstránenia požiadavky, aby mikropodniky pripravovali ročné účtovné závierky, zjednodušenia prístupu k verejnému obstarávaniu a zabezpečenia, aby verejné orgány uhrádzali faktúry do jedného mesiaca.

Plán tiež zahŕňa ďalšie iniciatívy na uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci spôsobom, ktorým sa zabezpečí maximálna flexibilita pri riešení krízy, pričom budú zachované rovnaké podmienky pre všetkých. Tieto nové opatrenia zahŕňajú balík na zjednodušenie, ktorým sa má urýchliť proces rozhodovania, dočasné zvýšenie „stropu bezpečného prístavu“ pre rizikový kapitál na 2,5 milióna EUR a dočasné rozšírenie rozsahu pôsobnosti členských štátov pri poskytovaní úverov podnikateľom.

Rovnovážny a diferencovaný prístup

Cieľom návrhu na fiškálny stimul je zabezpečiť, aby sa ho všetky členské štáty mohli zúčastniť a aby sa zároveň predišlo univerzálnemu prístupu, ktorý by vzhľadom na ich rozdielne štartovacie pozície nemusel fungovať (pozri IP/08/1617 hospodárska prognóza Komisie z jesene). Štáty, ktoré využili priaznivé obdobie na dosiahnutie stabilných verejných financií, majú najviac priestoru na manévrovanie.

Úroveň stimulu je rovnovážna. Na jednej strane je dostatočná na to, aby bol stimul účinný pri znižovaní nezamestnanosti a aby pomohol miliónom malých a stredných podnikov počas krízy. Na druhej strane táto úroveň predchádza takému trvajúcemu zadlženiu, ktoré by dlhodobo mohlo ohroziť hospodárske základy EÚ a viesť v budúcnosti k masovej nezamestnanosti.

Predpokladané obdobie trvania stimulu je obmedzené. Potom by členské štáty zhoršený stav rozpočtu mali zvrátiť. Od členských štátov sa bude požadovať, aby v rámci aktualizovaných programov stability alebo konvergenčných programov, ktoré sa majú predložiť koncom roka 2008, určili, akým spôsobom tieto opatrenia uskutočnia a ako zabezpečia dlhodobú udržateľnosť.

Štrukturálne reformy

Na urýchlenie a posilnenie obnovy, ako aj na predchádzanie budúcich kríz sa v pláne obnovy Komisie tiež navrhujú ambiciózne štrukturálne reformy prispôsobené potrebám jednotlivých členských štátov. Niektoré z týchto reforiem budú doplnkom fiškálneho stimulu pri posilňovaní dopytu napríklad prostredníctvom zabezpečenia lepšieho fungovania trhov, a tým zvyšovania kúpnej sily spotrebiteľov. Správne štrukturálne reformy v spojení s rozumnými investíciami pomôžu členským štátom zlepšiť, na základe pokroku už dosiahnutého v rámci lisabonskej stratégie, konkurencieschopnosť a získať silné postavenie pri splácaní pôžičiek. Takisto to umožní členským štátom vybudovať platformu pre udržateľný rast.

Plán posilňuje nástroje, ktoré zabezpečujú, aby členské štáty splnili svoje záväzky podľa lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. V rámci „kapitol o krajinách“, ktoré Komisia vydá 16. decembra ako súčasť svojho každoročného balíka lisabonskej stratégie, sa posúdi situácia v každom členskom štáte. Zahrnú sa v nich dodatočné návrhy odporúčaní podľa jednotlivých krajín, na schválenie ktorých Komisia vyzve počas jarného európskeho samitu. Bude to znamenať, že európski vedúci predstavitelia sa spoločne dohodnú na tom, čo každý členský štát musí individuálne uskutočniť na plnenie plánu obnovy, pričom zároveň zabezpečí strednodobú finančnú udržateľnosť, najmä prostredníctvom urýchlenia lisabonských reforiem na posilnenie konkurencieschopnosti.

Implementácia plánu

Komisia vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád, aby na zasadnutí Európskej rady 11. a 12. decembra 2008 schválili plán obnovy a prejavili odhodlanie na spoločný a úzko koordinovaný postup. Toto umožní, aby sa Európa postavila na čelo globálneho rozhodujúceho postupu na podporu reálneho hospodárstva. Podobne ako jej vedúce postavenie v oblasti finančných trhov viedlo k dohode na samite skupiny G20 vo Washingtone 15. novembra 2008.

Ďalšie informácie možno nájsť v MEMO/08/735.

Úplné znenie plánu obnovy bude hneď ako to bude možné dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar