Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1771

Bruxelles, 26 noiembrie 2008

Comisia lansează un important plan de redresare pentru creștere și locuri de muncă, în vederea stimulării cererii și a restabilirii încrederii în economia europeană

Comisia Europeană a prezentat astăzi un plan amplu destinat să asigure redresarea Europei din criza economică actuală. Planul de redresare se bazează pe două elemente care se sprijină reciproc. În primul rând, măsuri pe termen scurt pentru stimularea cererii, menținerea locurilor de muncă și restabilirea încrederii. În al doilea rând, „investiții inteligente” pentru a determina o creștere mai importantă și o prosperitate durabilă pe un termen mai lung. Planul prevede acordarea unui stimul fiscal oportun, specific și temporar în valoare de aproximativ 200 de miliarde €, respectiv 1,5 din PIB-ul UE, utilizând atât fonduri provenite din bugetele naționale (aproximativ 170 de miliarde €, respectiv 1,2% din PIB), cât și din bugetul UE și cel al Băncii Europene de Investiții (aproximativ 30 de miliarde €, respectiv 0,3% din PIB). Fiecare stat membru este invitat să ia măsuri importante care să fie favorabile atât cetățenilor săi, cât și restului Europei. Planul de redresare va consolida și accelera reformele începute deja în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă. Acesta cuprinde acțiuni ample, la nivel național și european, de sprijinire a gospodăriilor și a industriei și de concentrare a ajutorului către categoriile cele mai vulnerabile. Planul prezintă măsuri concrete de promovare a spiritului antreprenorial, a cercetării și inovării, inclusiv în industria automobilelor și cea a construcțiilor. Planul de redresare este destinat impulsionării eforturilor de combatere a schimbărilor climatice, creând, în același timp, locuri de muncă indispensabile, de exemplu prin investiții strategice în clădiri și tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „În situații excepționale se impun măsuri excepționale. Sunt în joc locurile de muncă și bunăstarea cetățenilor noștri. Europa trebuie să extindă la economia reală coordonarea fără precedent de care a dat dovadă în domeniul piețelor financiare. Acest plan de redresare este important și ambițios, însă, în același timp, strategic și viabil. Acesta se bazează pe propunerile Comisiei din 29 octombrie, care au constituit prima încercare de a adopta măsuri care să soluționeze nu numai criza din sectorul financiar, ci și problemele cu care se confruntă economia reală. Constat cu satisfacție că acțiunile anunțate de statele membre s-au inspirat și se inspiră în continuare din aceste propuneri.

Președintele a adăugat: „Planul de redresare permite menținerea a milioane de locuri de muncă pe termen scurt. Poate transforma criza într-o ocazie de a crea o creștere curată și locuri de muncă mai numeroase și mai bune în viitor.

Stimulul fiscal oportun, specific și temporar va permite relansarea economiei în cadrul Pactului de stabilitate și creștere. Investițiile inteligente în competențele și tehnologiile de mâine vor accelera eforturile Europei din cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă de a se transforma, în secolul al XXI-lea, într-o economie cu emisii scăzute de carbon, dinamică. Dacă Europa ia măsuri decisive pentru a aplica acest plan de redresare, putem reveni în direcția unei creșteri durabile și putem rambursa împrumuturile publice pe termen scurt. Dacă nu acționăm acum, riscăm să intrăm într-un ciclu de recesiune vicios, în care puterea de cumpărare și veniturile fiscale sunt în scădere, iar șomajul și deficitele bugetare cresc tot mai mult.”

Un stimul fiscal în valoare de 1,5% din PIB

Planul de redresare va mobiliza toate mijloacele de acțiune politică. Acesta prevede acordarea coordonată a unui stimul fiscal în valoare de aproximativ 200 de miliarde €, respectiv 1,5% din PIB, dintre care 170 de miliarde € (1,2% din PIB) la nivelul statelor membre, ca acțiune înscrisă în bugetele acestora, iar 30 de miliarde € (0,3% din PIB) la nivel european, din bugetul UE și de la Banca Europeană de Investiții. Stimulul va rămâne în cadrul Pactului de stabilitate și creștere, dar profitând pe deplin, în același timp, de flexibilitatea oferită de pact. Statele membre care lansează pachete de stimulare fiscală vor obține avantaje de două tipuri: vor stimula cererea la nivelul propriilor economii și, în același timp, vor stimula cererea în alte state membre, acordând astfel un sprijin important propriilor exportatori. O acțiune coordonată va potența efectele pozitive și va evita problemele pe care le poate produce o abordare fragmentată.

În cadrul contribuției UE la acest stimul fiscal, planul propune accelerarea plăților [în valoare de până la 6,3 miliarde €] în cadrul fondurilor structurale și sociale. Pentru îmbunătățirea interconexiunilor energetice și a infrastructurii de bandă largă, Comisia va mobiliza o sumă suplimentară de 5 miliarde € pentru perioada 2009-2010.

Banca Europeană de Investiții își va mări intervențiile anuale la nivelul UE cu până la aproximativ 15 miliarde € în 2009 și cu o sumă similară în 2010.

Crearea de locuri de muncă și protejarea celor existente

Principala prioritate este de a proteja cetățenii Europei de efectele cele mai vătămătoare ale crizei financiare. Ei sunt cei care sunt afectați în primul rând, în calitate de lucrători, gospodării sau antreprenori.

Comisia propune simplificarea criteriilor pe baza cărora se acordă asistență prin Fondul Social European, reprogramarea cheltuielilor și intensificarea plăților anticipate cu aplicare de la începutul anului 2009, astfel încât statele membre să aibă acces mai curând la fonduri de maximum 1,8 miliarde € în vederea consolidării politicilor active privind piața muncii, redirecționării sprijinului către categoriile cele mai vulnerabile, intensificării eforturilor de sprijinire a competențelor și, dacă este cazul, a alegerii opțiunii finanțării din bugetul comunitar a proiectelor derulate în această perioadă.

Vor fi mobilizate până la 4,5 milioane € provenite din fondul de coeziune, care, în paralel cu alte măsuri, vor accelera executarea principalelor proiecte de investiții, ceea ce va contribui, la rândul său, la crearea de locuri de muncă și la protejarea celor existente.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) va fi revizuit pentru a-i permite să intervină mai rapid, iar domeniul de aplicare al acestuia va fi extins, pentru a-i permite atât să mențină locurile de muncă actuale, cât și să sprijine cetățenii să obțină alte locuri de muncă. Bugetul FEAG va fi, de asemenea, revizuit.

Pentru a crea cerere de forță de muncă, planul invită statele membre să ia în considerare reducerea contribuțiilor sociale plătite de angajatori pentru persoanele cu venituri mici și invită Consiliul să adopte, înainte de Consiliul European de primăvară din 2009, directiva propusă privind reducerea permanentă a cotelor de TVA pentru serviciile cu utilizare intensivă a forței de muncă.

Investiții inteligente

Planul de redresare cuprinde propuneri detaliate de parteneriate între sectorul public – prin finanțări acordate de Comunitate, BEI și statele membre - și sectorul privat pentru a încuraja dezvoltarea tehnologiilor ecologice, prin sprijinirea inovării: acestea includ o inițiativă europeană privind mașinile ecologice cu o finanțare combinată de cel puțin 5 miliarde €, o inițiativă europeană privind clădirile eficiente din punct de vedere energetic în valoare de 1 miliard € și o inițiativă privind „fabricile viitorului” estimată la 1,2 miliarde €.

Planul de redresare pune accentul pe „investițiile inteligente”. Creșterea investițiilor în educație, formare și recalificare permite cetățenilor să își păstreze locurile de muncă și să revină pe piața muncii, contribuind, în același timp, la creșterea productivității. Investițiile în infrastructură și în eficiență energetică permit menținerea locurilor de muncă în industria construcțiilor și contribuie la economisirea de energie și la creșterea eficienței. Investițiile în mașinile ecologice contribuie la protejarea planetei și vor conferi întreprinderilor europene un avantaj concurențial pe o piață extrem de competitivă.

Planul de redresare se va baza pe inițiativa pentru IMM-uri („Small Business Act”) pentru a acorda un sprijin suplimentar tuturor IMM-urilor, inclusiv prin înlăturarea cerinței impuse microîntreprinderilor de a întocmi conturi anuale, prin facilitarea accesului la contractele de achiziții publice și prin asigurarea plății facturilor în termen de o lună de către autoritățile publice.

Planul cuprinde, de asemenea, și alte inițiative de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat astfel încât să existe o flexibilitate maximă în soluționarea crizei, menținându-se, în același timp, condiții de egalitate pe piață. Aceste noi măsuri includ o serie de norme de simplificare pentru accelerarea procesului decizional, o creștere temporară a pragului de siguranță pentru capitalul de risc la 2,5 milioane € și, de asemenea temporar, o mai mare marjă de manevră pentru statele membre în vederea garantării împrumuturilor destinate întreprinderilor.

O abordare echilibrată și diferențiată

Stimulul fiscal propus are rolul de a garanta participarea tuturor statelor membre, evitând, în același timp, o abordare unică ce nu ar putea funcționa având în vedere punctele de plecare diferite ale statelor membre (a se vedea IP/08/1617 privind previziunile economice de toamnă ale Comisiei). Acele state care au valorificat perioadele benefice pentru a-și stabiliza finanțele publice au cea mai mare marjă de manevră.

Nivelul stimulului este echilibrat. Pe de o parte, acesta este suficient pentru a contribui în mod eficace la limitarea șomajului și la sprijinirea a milioane de IMM-uri să depășească criza. Pe de altă parte, evită acumularea de datorii de durată care ar putea afecta pe termen lung bazele economice ale Europei și ar conduce la un șomaj masiv în viitor.

Stimulul este prevăzut pentru o perioadă limitată, după care statele membre ar trebui să contracareze deteriorarea bugetară. Li se va solicita să precizeze, în programe de stabilitate și convergență actualizate care vor fi prezentate înainte de sfârșitul anului 2008, modul în care intenționează să realizeze acest obiectiv și să garanteze viabilitatea pe termen lung.

Reforme structurale

Pentru a accelera și a consolida redresarea, precum și pentru a permite evitarea unor crize viitoare, planul de redresare al Comisiei prevede, de asemenea, reforme structurale ambițioase, adaptate nevoilor fiecărui stat membru. Unele dintre aceste reforme vor completa stimulul fiscal în a stimula cererea, de exemplu prin sprijinirea puterii de cumpărare a consumatorilor ca urmare a îmbunătățirii funcționării piețelor. Reformele structurale adecvate, în sinergie cu investiții inteligente, vor permite statelor membre, pe fondul progreselor deja înregistrate în cadrul Strategiei de la Lisabona, să își îmbunătățească nivelul de competitivitate și să se plaseze într-o poziție solidă, care să le permită rambursarea împrumuturilor și punerea bazelor unei creșteri durabile.

Planul consolidează instrumentele care garantează îndeplinirea, de către statele membre, a angajamentelor asumate în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă. „Capitolele pe țări” publicate de Comisie la 16 decembrie ca parte a pachetului său anual privind Strategia de la Lisabona vor analiza situația din fiecare stat membru și vor conține propuneri suplimentare de recomandări specifice pentru fiecare țară, pe care Comisia va invita Consiliul European de primăvară să le aprobe. Aceasta va însemna că liderii UE vor conveni asupra a ceea ce trebuie să facă fiecare stat membru în mod individual pentru a pune în aplicare planul de redresare, asigurând, în același timp, viabilitatea financiară pe termen mediu, în special prin accelerarea reformelor prevăzute la Lisabona pentru stimularea competitivității.

Punerea în aplicare a planului

Comisia va cere șefilor de stat și de guvern, cu ocazia Consiliului European din 11-12 decembrie, să aprobe planul de redresare și să dea dovadă de hotărâre pentru a acționa în comun în strânsă colaborare. Aceasta poate permite Europei să joace un rol proeminent pe plan mondial prin adoptarea de măsuri decisive pentru sprijinirea economiei reale, la fel cum poziția acesteia de lider pe piețele financiare a condus la un acord cu ocazia Summitului G20 de la Washington din 15 noiembrie.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea MEMO/08/735.

Textul integral al planului de redresare va fi disponibil în cel mai scurt timp la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar