Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1771

Briuselis, 2008 m. lapkričio 26 d.

Komisija imasi svarbaus Europos ekonomikos atkūrimo, augimo ir darbo vietų kūrimo plano, kad išaugtų paklausa ir būtų atgautas pasitikėjimas Europos ekonomika

Šiandien Europos Komisija pristatė išsamų planą, kaip Europai įveikti dabartinę ekonomikos krizę. Atkūrimo planas pagrįstas dviem pagrindiniais vienas kitą papildančiais dalykais. Pirma, numatytos trumpalaikės priemonės paklausai padidinti, darbo vietoms išsaugoti ir pasitikėjimui atgauti. Antra, skatinamos apgalvotos investicijos, kurios ilgainiui leistų pasiekti didesnio augimo ir užtikrinti tvarią gerovę. Plane raginama laiku suteikti tikslingą ir laikiną maždaug 200 mlrd. EUR, arba 1,5 % ES BVP, fiskalinę paramą, panaudojant tiek nacionalinių biudžetų lėšas (apie 170 mlrd. EUR, 1,2 % BVP), tiek ES biudžeto ir Europos investicijų banko lėšas (apie 30 mlrd. EUR, 0,3 % BVP). Kiekviena valstybė raginama imtis esminių priemonių, kuriomis jos galėtų padėti savo piliečiams ir Europai. Atkūrimo planu bus sustiprintos ir paspartintos jau dabar pagal Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją vykdomos reformos. Jame numatyti plataus masto veiksmai nacionaliniu ir ES lygmenimis. Jais siekiama padėti namų ūkiams ir pramonei, daugiausia dėmesio skiriant tiems, kurie labiausiai pažeidžiami. Plane nustatyti konkretūs žingsniai, kaip skatinti verslumą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, apimant ir automobilių bei statybos pramonę. Atkūrimo planu siekiama sustiprinti pastangas kovoti su klimato kaita ir sykiu kurti taip reikalingas darbo vietas, pavyzdžiui, vykdant strategines investicijas į energiją tausojančius pastatus ir technologijas.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Dėl išskirtinės padėties reikia imtis išskirtinių priemonių. Iškilo pavojus mūsų piliečių darbo vietoms ir jų gerovei. Beprecedentį finansų rinkų koordinavimą Europa turi pritaikyti ir visai ekonomikai. Atkūrimo planas yra didelės apimties ir reikalaujantis, bet kartu ir strategiškas bei tvarus. Jame remiamasi Komisijos spalio 29 d. pasiūlymais, kuriuose pateiktas pirmasis planas neapsiriboti parama krizės ištiktam finansų sektoriui ir spręsti bendras ekonomines problemas. Džiaugiuosi, kad šie pasiūlymai įkvėpė ir toliau įkvepia valstybes nares imtis veiksmų, apie kuriuos jos paskelbė reaguodamos į šiuos pasiūlymus.

Atkūrimo planas trumpuoju laikotarpiu gali padėti išsaugoti milijonus darbo vietų. Jis gali šią krizę paversti galimybe ateityje užtikrinti švarios ekonomikos augimą ir daugiau bei geresnių darbo vietų. Laiku suteikę tikslingą ir laikiną fiskalinę paramą padėtume mūsų ekonomikai atgauti pusiausvyrą ir galėtume toliau siekti Stabilumo ir augimo pakto tikslų. Apgalvotai investuodama į rytdienos įgūdžius ir technologijas, Europa greičiau pasiektų Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje nustatytą tikslą – XXI a. tapti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas naudojančia ekonomika.

Jei Europa ryžtingai imsis įgyvendinti šį atkūrimo planą, mes vėl galėsime siekti tvaraus augimo ir grąžinti trumpalaikes valstybių skolas. Jei nieko nedarysime dabar, rizikuojame pakliūti į užburtą ekonominio nuosmukio ratą: mažės perkamoji galia, didės nedarbas, o biudžeto deficitas bus kaip niekada didelis.“

1,5 % BVP dydžio fiskalinė parama

Atkūrimo plane bus pasinaudota visais politiniais svertais. Bus suteikta suderinta maždaug 200 mlrd. EUR, arba 1,5 % BVP, fiskalinė parama: apie 170 mlrd. EUR (1,2 % BVP) sudarys parama valstybių narių lygmeniu (jų biudžetuose numatytos priemonės), o apie 30 mlrd. EUR (0,3 % BVP) bus suteikta iš ES biudžeto ir Europos investicijų banko. Teikiant paramą laikomasi Stabilumo ir augimo pakto ir iki galo pasinaudojama visomis Pakte numatytomis lanksčių veiksmų galimybėmis. Valstybės narės, kurios parengs paramos paketus, gaus dvigubą naudą: jos sustiprins paklausą savo šalyse ir kitose valstybėse narėse, taip suteikdamos didelių paskatų savo eksportuotojams. Suderinti veiksmai turės įvairiapusių pasekmių ir padės išvengti problemų, kurių gali kilti, jeigu bus veikiama nedarniai.

Kaip vieną iš ES įnašų teikiant šią paramą, siūloma paskubinti [iki 6,3 milijardų EUR] dydžio struktūrinių ir socialinių fondų išmokas. Kad pagerėtų energijos tinklų sujungimo infrastruktūra, Komisija 2009–2010 m. laikotarpiui panaudos dar 5 mlrd. EUR.

Europos investicijų bankas 2009 m. savo metinę Europos Sąjungoje teikiamą paramą padidins apie 15 mlrd. EUR ir panašia suma 2010 m.

Apsaugoti darbo vietas ir kurti naujas

Svarbiausia – apsaugoti Europos piliečius nuo blogiausio finansų krizės poveikio. Darbuotojai, namų ūkiai ir verslininkai nukentėtų pirmiausia.

Komisija siūlo supaprastinti Europos socialinio fondo paramos teikimo kriterijus, perplanuoti išlaidas ir suteikti išankstines išmokas nuo 2009 m. pradžios, kad valstybės narės galėtų lengviau pasinaudoti 1,8 mlrd. EUR suma ir sustiprintų aktyvią darbo rinką, paramą skirtų labiausiai pažeidžiamiems, pradėtų veiksmus, skirtus įgūdžiams didinti, ir prireikus galėtų gauti visą Bendrijos finansavimą per šį laikotarpį vykdomiems projektams.

Taip pat bus panaudota iki 4,5 mln. EUR sanglaudos lėšų, kartu su kitomis priemonėmis, kad būtų paspartintas svarbiausių investicinių projektų įgyvendinimas ir taip prisidėta prie darbo vietų apsaugos ir naujų darbo vietų kūrimo.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas bus peržiūrėtas, kad būtų galima veikti greičiau ir jį būtų galima panaudoti daugiau, siekiant padėti žmonėms išlaikyti darbo vietas ir padėti rasti naujas. Bus peržiūrėtas ir šio fondo biudžetas.

Kad padidėtų darbo jėgos paklausa, plane valstybės narės kviečiamos apsvarstyti galimybę sumažinti darbdavių socialinius mokesčius, taikomus mažesnėms pajamoms, o Taryba raginama iki 2009 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos priimti pasiūlytą direktyvą ir visam laikui sumažinti PVM tarifą tam tikroms darbui imlioms paslaugoms.

Apgalvotos investicijos

Atkūrimo plane taip pat numatyti detalūs pasiūlymai, kaip naudojant Bendrijos, EIB ir nacionalines lėšas pradėti viešojo ir privačiųjų sektorių partnerystę, siekiant paskatinti švarių technologijų naudojimą ir kartu remti inovacijas, kaip antai Europos ekologiškų automobilių iniciatyvą (bendra finansavimo suma – mažiausiai 5 mlrd. EUR), Europos energiją tausojančių pastatų iniciatyvą (1 mlrd. EUR) ir „ateities gamyklų“ iniciatyvą, kurios vertė – 1,2 mlrd. EUR.

Visame atkūrimo plane pabrėžiama apgalvotų investicijų svarba. Daugiau investuojant į švietimą, mokymą ir perkvalifikavimą padedama žmonėms išsaugoti darbo vietas ir sugrįžti į darbo rinką, kartu didinamas produktyvumas. Investuojant į infrastruktūrą ir efektyvų energijos vartojimą – išsaugomos darbo vietos statybų pramonėje, taupoma ir efektyviau vartojama energija. Investicijomis į aplinkos neteršiančius automobilius saugoma planeta, o Europos įmonėms suteikiama galimybė lyderiauti itin konkurencingoje rinkoje.

Atkūrimo plane bus pasiremta Smulkiojo verslo aktu, kad būtų galima daugiau padėti visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Be kitų dalykų, plane bus numatyta panaikinti reikalavimą labai mažoms įmonėms rengti metines finansines ataskaitas, palengvinti sąlygas dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose ir užtikrinti, kad valstybės institucijos sąskaitas apmokėtų per mėnesį.

Plane pasiūlyta valstybės paramos taisykles taikyti taip, kad krizės sukeltas problemas būtų galima spręsti kuo lanksčiau, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų. Taikant šias naujas priemones numatyta supaprastinti procedūras ir paspartinti sprendimų priėmimo procesą, laikinai padidinti rizikos kapitalui taikomą vadinamąją saugaus uosto ribą iki 2,5 mln. EUR ir taip pat laikinai suteikti daugiau galimybių valstybėms narėms garantuoti įmonių paskolas.

Subalansuotas ir diferencijuotas požiūris

Pasiūlyta fiskalinė parama, nes norima užtikrinti, kad įgyvendinant planą dalyvautų visos valstybės narės ir kad visoms joms būtų taikomas ne vienas ir tas pats modelis, mat tokio modelio pritaikyti ir nebūtų galima dėl skirtingos valstybių narių pradinės padėties (žr. IP/08/1617 apie Komisijos rudens ekonominę prognozę). Tos valstybės narės, kurios ekonomikos klestėjimo metu užsitikrino stabilius valstybės finansus, galimybių veikti turės daugiausia.

Parama subalansuota. Jos pakanka, kad būtų apribotas nedarbas ir milijonams MVĮ būtų padėta išgyventi krizę. Be to, ją suteikus trukdoma kauptis ilgalaikei skolai, dėl kurios ilgainiui susilpnėtų Europos ekonomikos pagrindas ir ateityje prasidėtų masinis nedarbas.

Fiskalinė parama numatyta ribotam laikui. Paskui valstybės narės blogą biudžeto padėtį turėtų ištaisyti. Kaip tai ketinama daryti ir kaip bus užtikrintas ilgalaikis tvarumas, valstybių narių bus paprašyta nurodyti atnaujintose stabilumo ir konvergencijos programose, kurios bus paskelbtos iki 2008 m. pabaigos.

Struktūrinės reformos

Kad Europa kuo greičiau ir kuo lengviau atsigautų ir kad būtų galima išvengti krizių ateityje, Komisijos atkūrimo plane taip pat numatytos ryžtingos struktūrinės reformos, pritaikytos atskirų valstybių narių poreikiams. Kai kurios iš šių reformų, kartu su fiskaline parama, leis padidinti paklausą. Antai vartotojų perkamoji galia sustiprės, jeigu rinkos veiks geriau. Tinkamos struktūrinės reformos kartu su apgalvotomis investicijomis padės valstybėms narėms pasiremti pagal Lisabonos strategiją jau pasiekta pažanga ir pagerinti konkurenciją, kad sustiprėjusios galėtų grąžinti skolas ir sukurtų tvaraus augimo pagrindą.

Planu sustiprinamos priemonės, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų pagal Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Padėtis kiekvienoje valstybėje narėje bus įvertinta Komisijos gruodžio 16 d. paskelbsimo metinio Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dokumentų rinkinio šalims skirtuose skyriuose, kur bus papildomai pasiūlytos šalims skirtos rekomendacijos. Jas Komisija pateiks pavasario Europos Vadovų Tarybai patvirtinti. Jeigu tai bus padaryta, vadinasi, ES vadovai bendrai sutaria dėl to, ką kiekviena valstybė narė turi daryti, kad įgyvendintų atkūrimo planą, o, paspartinus Lisabonos reformas ir padidinus konkurencingumą, bus užtikrintas finansinis stabilumas per vidutinės trukmės laikotarpį.

Plano įgyvendinimas

Komisija prašo gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Taryboje posėdžiausiančių valstybių ir vyriausybių vadovų patvirtinti atkūrimo planą ir parodyti pasiryžimą dirbti kartu nuodugniai derinant veiksmus. Taip Europa galėtų imtis lyderės vaidmens ir visam pasauliui parodyti, kokių ryžtingų veiksmų reikia imtis norint paremti visą ekonomiką, kaip ir lapkričio 15 d. Vašingtone įvykusiame G20 susitikime, kur jai vadovaujant pasiektas susitarimas dėl finansų rinkų.

Daugiau informacijos rasite MEMO/08/735.

Visas atkūrimo plano tekstas netrukus bus paskelbtas svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar