Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1771

Bruxelles, den 26. november 2008

Kommissionen lancerer en omfattende genopretningsplan for vækst og beskæftigelse for at øge efterspørgslen og genskabe tilliden til den europæiske økonomi

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en omfattende plan, som skal hjælpe Europa med at overvinde den nuværende økonomiske krise. Genopretningsplanen er baseret på to hovedelementer, som supplerer hinanden. For det første kortsigtede foranstaltninger, der skal øge efterspørgslen, redde arbejdspladser og være med til at genskabe tilliden. For det andet "intelligente investeringer", der skal skabe højere vækst og bæredygtig velstand på længere sigt. Ifølge planen skal der sættes ind med hurtige, målrettede og midlertidige finanspolitiske incitamenter på ca. 200 mia. EUR eller 1,5 % af EU's BNP, som skal hentes fra såvel de nationale budgetter (ca. 170 mia. EUR, 1,2 % af BNP) som EU's og Den Europæiske Investeringsbanks budgetter (ca. 30 mia. EUR, 0,3 % af BNP). Hver enkelt medlemsstat opfordres til at iværksætte en række omfattende tiltag, som både er til gavn for dens egne borgere og for resten af Europa. Genopretningsplanen vil styrke og fremskynde de reformer, som allerede er i gang som led i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Den omfatter en storstilet indsats på såvel nationalt plan som på EU-plan for at hjælpe de private husholdninger og erhvervslivet og koncentrere støtten om de mest sårbare. Der forslås en række konkrete tiltag, som skal fremme iværksætteri, forskning og innovation, bl.a. i bilindustrien og inden for byggeriet. Genopretningsplanen skal øge indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og samtidig skabe hårdt tiltrængte arbejdspladser, bl.a. gennem strategiske investeringer i energieffektive bygninger og teknologier.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte: "En exceptionel situation kræver exceptionelle foranstaltninger. EU-borgernes arbejdspladser og velfærd er i fare. EU er nødt til at udvide sin unikke samordning af de finansielle markeder til at omfatte hele realøkonomien. Denne genopretningsplan er stor og dristig, men samtidig strategisk og holdbar. Den bygger på Kommissionens forslag af 29. oktober, som var den første plan, der ikke begrænsede sig til krisestøtte til den finansielle sektor, men også taklede problemerne i realøkonomien. Jeg er glad for at se, at den var og er en inspirationskilde for den indsats, som medlemsstaterne siden har bebudet."

Kommissionsformanden tilføjede: "Genopretningsplanen kan på kort sigt være med til at bevare millioner af arbejdspladser. Den kan vende krisen til en mulighed for at skabe ren vækst og flere og bedre arbejdspladser i fremtiden.

De hurtige, målrettede og midlertidige finanspolitiske incitamenter vil medvirke til at sætte gang i økonomien igen inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten. Intelligente investeringer i fremtidens kvalifikationer og teknologier vil sætte yderligere gang i EU's indsats for at udvikle sig til en dynamisk lavemissionsøkonomi i det 21. århundrede inden for rammerne af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Hvis EU gør en målrettet indsats for at gennemføre denne genopretningsplan, kan vi igen skabe en bæredygtig vækst og tilbagebetale de kortfristede offentlige lån. Hvis vi ikke handler nu, risikerer vi at komme ind i en ond cirkel med faldende købekraft og skatteindtægter, stigende arbejdsløshed og stadig større budgetunderskud."

Finanspolitiske incitamenter på 1,5 % af BNP

Med genopretningsplanen vil alle de politiske virkemidler blive taget i brug. Planen omfatter koordinerede finanspolitiske incitamenter på ca. 200 mia. EUR eller 1,5 % af BNP; heraf skal 170 mia. EUR (1,2 % af BNP) komme fra medlemsstaternes budgetter og anvendes på medlemsstatsplan, mens ca. 30 mia. EUR (0,3 % af BNP) skal komme fra EU-budgettet og Den Europæiske Investeringsbanks budget og bruges til en indsats på EU-plan. Incitamenterne holder sig inden for stabilitets- og vækstpagtens rammer, men udnytter den fleksibilitet, som pagten giver, fuldt ud. De medlemsstater, som iværksætter incitamentspakker, vil få gavn af det på to måder: De vil fremme efterspørgslen i deres egne økonomier, og samtidig vil de fremme efterspørgslen i de andre medlemsstater og dermed give deres egne eksportører en kraftig saltvandsindsprøjtning. En samordnet indsats vil have en multiplikatoreffekt, og man undgår de problemer, som en usammenhængende strategi medfører.

Som led i EU's bidrag til disse incitamenter foreslås det, at betalinger på op til 6,3 mia. EUR under struktur- og socialfondene fremskyndes. Kommissionen vil i perioden 2009-2010 afsætte yderligere 5 mia. EUR til at forbedre energiforbindelserne og bredbåndsinfrastrukturen.

Den Europæiske Investeringsbank vil øge sine årlige interventioner i EU med ca. 15 mia. EUR i 2009 og et tilsvarende beløb i 2010.

Beskyttelse og skabelse af arbejdspladser

Førsteprioriteten er at beskytte EU-borgerne mod de værste virkninger af finanskrisen. Det er dem, der først bliver ramt, enten som arbejdstagere, forbrugere eller iværksættere.

Kommissionen foreslår en forenkling af kriterierne for støtte fra Den Europæiske Socialfond, en omlægning af udgifterne og en forhøjelse af forskudsbetalingerne fra begyndelsen af 2009, så medlemsstaterne hurtigere får adgang til op til 1,8 mia. EUR og dermed kan styrke en aktiv arbejdsmarkedspolitik, målrette støtten til de mest sårbare, øge indsatsen for at forbedre kvalifikationerne og om nødvendigt vælge fuld fællesskabsfinansiering af projekterne i denne periode.

Udbetalingen af op til 4,5 mio. EUR i samhørighedsfinansiering vil også blive fremskyndet, og der vil blive iværksat en række andre tiltag, som skal sætte gang i gennemførelsen af en række store investeringsprojekter, hvilket også vil være med til at beskytte og skabe arbejdspladser.

Reglerne for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil blive revideret, så den hurtigere kan gribe ind, og dens anvendelsesområde vil blive udvidet, så den kan være med til at bevare arbejdspladser og hjælpe folk med at finde nye job. Fondens budget vil også blive forhøjet.

For at øge efterspørgslen efter arbejdskraft opfordres medlemsstaterne til at overveje en nedsættelse af arbejdsgivernes sociale bidrag, og Rådet opfordres til inden Det Europæiske Råds møde i foråret 2009 at vedtage det foreslåede direktiv, der skal gøre de nedsatte momssatser for arbejdskraftintensive ydelser permanente.

Intelligente investeringer

Genopretningsplanen omfatter detaljerede forslag om partnerskaber mellem den offentlige sektor – med anvendelse af finansiering fra Fællesskabet, EIB og medlemsstaterne – og den private sektor for at fremme ren teknologi gennem støtte til innovation, herunder et europæisk initiativ for grønne biler med en kombineret finansiering på mindst 5 mia. EUR, et europæisk initiativ for energieffektive bygninger til et beløb af 1 mia. EUR og et initiativ vedrørende "fremtidens fabrikker", der anslås til 1,2 mia. EUR.

I hele genopretningsplanen ligger hovedvægten på "intelligente investeringer". Større investeringer i uddannelse og omskoling gør det lettere for arbejdstagerne at beholde deres job og komme tilbage på arbejdsmarkedet og øger samtidig produktiviteten. Investeringer i infrastruktur og energieffektivitet skaber arbejdspladser inden for byggeriet, medfører energibesparelser og øger effektiviteten. Investeringer i rene biler er med til at beskytte planeten og give de europæiske virksomheder en førerstilling på et stærkt konkurrencepræget marked.

Genopretningsplanen vil med udgangspunkt i loven om små virksomheder yde yderligere hjælp til alle små og mellemstore virksomheder, bl.a. ved at fjerne kravet om, at mikrovirksomheder skal udarbejde årsregnskaber, lette adgangen til offentlige indkøb og sikre, at de offentlige myndigheder betaler deres regninger inden for en måned.

Planen omfatter også yderligere initiativer, som sigter på at anvende statsstøttereglerne på en måde, der skaber den størst mulige fleksibilitet ved håndteringen af krisen, samtidig med at der fortsat er lige konkurrencevilkår for alle. Disse nye skridt omfatter en forenklingspakke, der skal fremskynde beslutningstagningen, en midlertidig forhøjelse af de "sikre beløbsgrænser" for risikokapital til 2,5 mio. EUR og, ligeledes midlertidigt, større muligheder for, at medlemsstaterne kan garantere for lån til virksomhederne.

En afbalanceret og differentieret strategi

Formålet med forslaget om finanspolitiske incitamenter er at sikre, at alle medlemsstaterne deltager, samtidig med at man undgår en standardløsning, som ikke ville virke, fordi medlemsstaternes udgangspunkt er forskelligt (se IP/08/1617 om Kommissionens økonomiske efterårsprognose). De medlemsstater, der har udnyttet de gode tider til at skabe stabile offentlige finanser, har størst manøvremargen.

Størrelsen af incitamenterne er afbalanceret. På den ene side er de tilstrækkelige til, at de effektivt kan begrænse arbejdsløsheden og hjælpe millioner af små og mellemstore virksomheder gennem krisen. På den anden side undgås det, at der opstår en så stor langvarig gæld, at det vil undergrave Europas økonomiske grundlag på længere sigt og føre til massearbejdsløshed i fremtiden.

Det er meningen, at disse incitamenter skal fortsætte i en begrænset periode, hvorefter medlemsstaterne bør sætte en stopper for budgetforværringen. De vil blive bedt om at præcisere, hvordan de har tænkt sig at gøre dette, og hvordan de vil sikre holdbarhed på længere sigt, i opdaterede stabilitets- eller konvergensprogrammer, der skal fremlægges i slutningen af 2008.

Strukturreformer

For at fremskynde og styrke genopretningen og for at forebygge fremtidige kriser omfatter Kommissionens genopretningsplan også ambitiøse strukturreformer, der er skræddersyet til de enkelte medlemsstaters behov. Nogle af disse reformer vil ligesom de finanspolitiske incitamenter være med til at øge efterspørgslen, f.eks. ved at støtte forbrugernes købekraft ved at få markederne til at fungere bedre. De rigtige strukturreformer i synergi med intelligente investeringer vil hjælpe medlemsstaterne med på grundlag af de fremskridt, som allerede er gjort som led i Lissabonstrategien, at forbedre den underliggende konkurrenceevne og skabe en position, der gør dem i stand til at tilbagebetale de lån, de optager, og bygge en platform for bæredygtig vækst.

Planen styrker de instrumenter, der skal sikre, at medlemsstaterne opfylder de forpligtelser, som Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse pålægger dem. I de "landekapitler", som Kommissionen offentliggør den 16. december som led i sin årlige Lissabonpakke, vil der blive givet en vurdering af situationen i de enkelte medlemsstater, og der vil blive fremsat yderligere forslag til landespecifikke henstillinger, som Kommissionen vil opfordre Det Europæiske Råd til at godkende på sit forårsmøde. Det vil betyde, at EU-lederne i fællesskab bliver enige om, hvad hver enkelt medlemsstat skal gøre for at gennemføre genopretningsplanen, samtidig med at man sikrer finanspolitisk holdbarhed, bl.a. ved at fremskynde Lissabonreformerne for at øge konkurrenceevnen.

Gennemførelsen af planen

Kommissionen anmoder stats- og regeringscheferne om på Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december at godkende genopretningsplanen og vise, at de er fast besluttede på at gøre en fælles og nøje koordineret indsats. Dermed vil Europa kunne påtage sig en global lederrolle gennem en resolut indsats for at støtte realøkonomien, ligesom dets lederrolle i forbindelse med de finansielle markeder førte til enighed på G20-topmødet i Washington den 15. november.

Yderligere oplysninger kan findes i MEMO/08/735.

Den fulde tekst til genopretningsplanen vil blive offentliggjort hurtigst muligt på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar