Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1771

V Bruselu dne 26. listopadu 2008

Komise představuje významný Plán obnovy pro růst a zaměstnanost, aby podpořila nabídku a obnovila důvěru v evropské hospodářství

Evropská komise dnes představila souhrnný plán, kterým chce Evropě pomoci překonat současnou hospodářskou krizi. Plán obnovy je založen na dvou hlavních prvcích, které se vzájemně posilují. Za prvé se jedná o krátkodobá opatření, jejichž účelem je podpořit poptávku, zachránit pracovní místa a napomoci k obnově důvěry v evropské hospodářství. Za druhé jde o tzv. chytré investování, které by v delším období vyústilo ve větší růst a udržitelnou prosperitu. V plánu se vyžaduje, aby se hospodářství stimulovalo pomocí včasného, cíleného a dočasného fiskálního opatření ve výši přibližně 200 miliard EUR neboli 1,5 % HDP EU, což zahrnuje příspěvek plynoucí z vnitrostátních rozpočtů (přibližně 170 miliard EUR, tedy 1,2 % HDP) a příspěvek z rozpočtů EU a Evropské investiční banky (přibližně 30 miliard EUR, tedy 0,3 % HDP). Každý členský stát je vyzýván k tomu, aby přijal důležitá opatření, jež budou příznivá pro jeho občany a také pro zbytek Evropy. Plán obnovy posílí a urychlí reformy, které již probíhají na základě Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Zahrnuje rozsáhlá opatření na úrovni členských států a EU, která mají pomoci domácnostem a průmyslu a zaměřit podporu na nejzranitelnější skupiny. Předkládá konkrétní kroky na podporu podnikání, výzkumu a inovací včetně podpory automobilového a stavebního průmyslu. Cílem plánu obnovy je podpořit úsilí v oblasti boje proti změně klimatu a zároveň vytvářet tolik potřebná pracovní místa například prostřednictvím strategických investic do energeticky účinných budov a technologií.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Výjimečná období vyžadují výjimečná opatření. Ve hře jsou pracovní místa a blaho našich občanů. Evropa musí rozšířit reálné hospodářství o nebývale rozsáhlou koordinaci finančních trhů. Tento plán obnovy je obsáhlý a odvážný a přitom strategický a udržitelný. Je založen na návrzích Komise ze dne 29. října, které představovaly první koncept, jak překonat krizi prostřednictvím podpory finančního sektoru a řešit problémy reálného hospodářství. Jsem potěšen, že to bylo a je inspirací pro opatření, která od té doby oznámily členské státy.“

Předseda dále uvedl: „V krátkém období umožní plán zachovat miliony pracovních míst. Může proměnit krizi v příležitost k tomu, aby se v budoucnu dosáhlo čistého růstu a vytvořilo se více lepších pracovních míst. Včasný, cílený a dočasný fiskální stimul napomůže zotavit naše hospodářství, a to v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Chytré investování do dovedností a technologií zítřka urychlí evropské úsilí vycházející z Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a umožní Evropě stát se dynamickým hospodářstvím s nízkými emisemi uhlíku 21. století.

Pokud bude Evropa v uplatňování tohoto plánu obnovy jednat rozhodně, můžeme se vrátit zpět na cestu udržitelného růstu a splatit krátkodobé státní půjčky. Pokud nebudeme jednat nyní, riskujeme, že se dostaneme do začarovaného kruhu recese, kdy klesne kupní síla a daňové příjmy, zvýší se nezaměstnanost a rozpočtové schodky budou vyšší než kdy jindy.“

Fiskální stimul ve výši 1,5 % HDP

Plán obnovy se bude snažit aktivovat všechny důležité nástroje politik. Zahrnuje koordinované fiskální stimuly ve výši přibližně 200 miliard EUR neboli 1,5 % HDP, z čehož bude přibližně 170 miliard EUR (1,2 % HDP) pocházet z úrovně členských států, jakožto výsledek jejich rozpočtových opatření, a přibližně 30 miliard (0,3 % HDP) z opatření provedených na úrovni EU v rámci rozpočtu EU a od Evropské investiční banky. Výše stimulu nepřekročí hodnoty stanovené Paktem o stabilitě a růstu, avšak umožňují plně využít flexibilitu, již pakt nabízí. Členské státy, které představí balíčky stimulačních opatření, z toho získají prospěch dvojím způsobem: podpoří poptávku ve svých vlastních hospodářstvích a podpoří poptávku v ostatních členských státech, a tím poskytnou velkou podporu svým vývozcům. Koordinovaný postup bude vytvářet multiplikované účinky a zabrání vzniku problémů, které mohou vyplynout z nejednotného přístupu.

Jako součást příspěvku EU k tomuto stimulu navrhuje plán urychlit platby [až do výše 6,3 miliard EUR] v rámci strukturálních a sociálních fondů. Aby se dosáhlo zlepšení propojení energetických sítí a širokopásmových infrastruktur, zajistí Komise na období 2009–2010 dalších 5 miliard EUR.

Evropská investiční banka zvýší své roční intervence v EU zhruba o 15 miliard EUR v roce 2009 a totéž učiní i v roce 2010.

Ochrana a vytváření pracovních míst

Hlavní prioritou je chránit evropské občany před nejhoršími dopady finanční krize. Představují totiž první skupinu, kterou krize zasáhne, ať jde o pracovníky, domácnosti nebo podniky.

Komise navrhuje zjednodušení kritérií týkajících se podpory z Evropského sociálního fondu, nové naprogramování výdajů a urychlení výplaty záloh od počátku roku 2009, aby mohly členské státy rychleji přistoupit k využívání částky až 1,8 miliardy EUR a mohly tak posílit aktivní politiky trhu práce, zaměřit podporu na nejzranitelnější skupiny, urychlit opatření na podporu dovedností a v případě potřeby přistoupit v průběhu tohoto období k úplnému financování projektů z prostředků Společenství.

Dále bude poskytnuto až 4,5 milionu EUR na financování politiky soudržnosti a budou uplatněna další opatření, aby se urychlilo provádění velkých investičních projektů, což k ochraně a vytváření pracovních míst rovněž přispěje.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGAF) bude přezkoumán, aby mohl rychleji reagovat na danou situaci, a jeho působnost bude rozšířena s cílem zachovat občanům jejich pracovní místa a rovněž jim pomoci najít nová místa. Také rozpočet EGAF bude přezkoumán.

Aby se zvýšila poptávka po práci, členské státy jsou v rámci plánu vyzývány, aby uvážily snížení výše sociálních odvodů zaměstnavatelů z nízkých příjmů a Rada je vyzývána, aby před jarním zasedáním Evropské rady v roce 2009 přijala navrhovanou směrnici o uplatňování snížené sazby DPH na služby s vysokým podílem lidské práce.

Chytré investování

Plán obnovy obsahuje podrobné návrhy partnerství mezi veřejným sektorem – využívajícím financování ze strany Společenství, EIB a vnitrostátních zdrojů – a soukromým sektorem, a to za účelem zvýšit využívání čistých technologií prostřednictvím podpory inovací. K těmto návrhům patří Evropská iniciativa pro ekologické automobily s kombinovaným financováním ve výši alespoň 5 miliard EUR, Evropská iniciativa pro energeticky účinné budovy, na kterou bude vyčleněna 1 miliarda EUR a iniciativa pro „továrny budoucnosti“, jejíž financování se odhaduje na 1,2 miliardy EUR.

V celém plánu obnovy se klade důraz na chytré investování. Větší investice do vzdělávání, školení a rekvalifikace pomáhají pracovníkům udržet si svá pracovní místa a vrátit se zpět na trh práce, a zároveň zvyšují produktivitu. Investování do infrastruktury a energetické účinnosti zabezpečuje práci pro ty, kteří působí ve stavebním průmyslu, dále šetří energii a zlepšuje účinnost. Investování do ekologických automobilů pomáhá chránit planetu a umožní evropským společnostem zaujímat vedoucí postavení na vysoce konkurenčním trhu.

Plán obnovy bude vycházet z aktu o drobném podnikání a poskytne dodatečnou pomoc všem malým a středním podnikům, mimo jiné zruší povinnost mikropodniků sestavovat roční účetní závěrku, usnadní se přístup k veřejným zakázkám a zajistí, že veřejné orgány budou hradit faktury ve lhůtě jednoho měsíce.

Plán také zahrnuje další iniciativy, na jejichž základě se uplatňují pravidla státní podpory způsobem, kterým se dosáhne maximální flexibility při vypořádání se s krizí, a zároveň se zachovají rovné podmínky pro všechny. Tyto nové kroky zahrnují balíček zjednodušujících opatření, který umožní urychlit přijímání rozhodnutí, dočasné zvýšení povolené mezní částky rizikového kapitálu na 2,5 milionu EUR a rovněž dočasné rozšíření pravomoci členských států ručit za úvěry podnikům.

Vyvážený a diferencovaný přístup

Cílem návrhu fiskálního stimulu je zajistit všem členským státům, aby se do uplatňování plánu zapojily, ale zároveň se vyhýbat paušálnímu přístupu, který by vzhledem k různým výchozím podmínkám členských států nefungoval (viz IP/08/1617 o podzimní hospodářské prognóze Komise). Ty členské státy, které přikročily ke stabilizaci svých veřejných financí v příhodné době, mají nyní více prostoru pro svou činnost.

Úroveň stimulů je vyvážená. Na jedné straně jsou dostatečné k tomu, aby byly účinné při snižování nezaměstnanosti a pomohly milionům malých a středních podniků překonat krizi. Na druhé straně zabrání navyšování přetrvávajícího dluhu, který by mohl narušit hospodářskou základnu Evropy z dlouhodobého hlediska a vést v budoucnosti k masové nezaměstnanosti.

Předpokládá se, že stimul bude využíván po omezené období, po jehož uplynutí by měly členské státy zvrátit zhoršený stav rozpočtu. Budou požádány, aby se vyjádřily k tomu, jakým způsobem to zamýšlí učinit a jakým způsobem zajistí dlouhodobou udržitelnost tohoto opatření v rámci aktualizovaných stabilizačních nebo konvergenčních programů, které mají být předloženy do konce roku 2008.

Strukturální reformy

Aby se obnova urychlila a posílila a rovněž aby se napomohlo k předcházení budoucích krizí, stanoví plán obnovy představený Komisí ambiciózní strukturální reformy přizpůsobené potřebám jednotlivých členských států. Některé z těchto reforem budou doplňovat účinky fiskálního stimulu tím, že podpoří poptávku, a to například posílením kupní síly spotřebitelů zajištěním lepšího fungování trhů. Vhodné strukturální reformy pomohou v součinnosti s chytrým investováním a na základě pokroku dosaženého v rámci lisabonské strategie členským státům zlepšit konkurenceschopnost a dopracovat se k dostatečně silnému postavení, jež jim umožní splatit půjčky a vytvořit základ pro udržitelný růst.

Plán posiluje nástroje, které zajistí, že členské státy splní své závazky, jež přijaly podle Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Na základě kapitol o jednotlivých zemích vydaných Komisí bude dne 16. prosince jako součást jejího výročního lisabonského balíčku posouzena situace v každém členském státě a budou předloženy další návrhy zvláštních doporučení pro každou zemi, k jejichž schválení Komise vyzve při příležitosti jarního zasedání Evropské rady. Bude to znamenat, že vedoucí představitelé EU se společně dohodnou, co musí každý členský stát sám podniknout, aby mohl uplatňovat plán obnovy a zároveň zajistit střednědobou finanční udržitelnost, zejména prostřednictvím urychlení lisabonských reforem, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti.

Uplatňování plánu

Komise žádá hlavy států a předsedy vlád, kteří se zúčastní zasedání Evropské rady ve dnech 11. až 12. prosince, aby plán obnovy podpořili a projevili své odhodlání jednat společně a své jednání úzce koordinovat. Evropě tak může být umožněno zaujmout vedoucí postavení na celosvětové úrovni v přijímání rozhodných opatření, která podpoří reálné hospodářství, stejně jako tomu bylo v případě jejího předního postavení na finančních trzích, jež vedlo k uzavření dohody na summitu G20 ve Washingtonu dne 15. listopadu.

Další informace naleznete ve zprávě MEMO/08/735.

Úplné znění plánu obnovy bude zveřejněno co nejdříve na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar