Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1754

Brusel 21. novembra 2008

Žiaci v EÚ sa učia cudzie jazyky v skoršom veku

Európska komisia dnes predstavila novú štúdiu siete Eurydice, ktorá sa týka výučby jazykov na európskych školách. Štúdia ponúka ucelený obraz o výučbe jazykov na prvom a druhom stupni všeobecného vzdelávania v rámci povinnej školskej dochádzky v 31 krajinách zapojených do európskeho programu celoživotného vzdelávania. Z uvedenej štúdie, ktorá obsahovala približne 40 ukazovateľov, vyplýva rastúca podpora výučby cudzích jazykov v rámci všeobecného vzdelávania a zároveň zníženie vekovej hranice žiakov. Na základe týchto záverov je možné predpokladať, že zúčastnené krajiny konajú v súlade s dnešným uznesením Rady o európskej stratégii viacjazyčnosti.

Ján Figeľ, európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, povedal: „Hoci sme zaznamenali pokrok, je pred nami ešte kus cesty, aby sme všetkým žiakom zabezpečili možnosť naučiť sa v škole dva cudzie jazyky: ide o cieľ, ktorý si členské štáty vytýčili v roku 2002 v Barcelone. Navyše sa dnes tento cieľ považuje za jednu z ôsmich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ktoré v decembri 2006 odporučili Rada a Európsky parlament.“

Európsky komisár pre viacjazyčnosť Leonard Orban dodal: „Viacjazyčnosť sa týka celej európskej spoločnosti. Začína na školách a preniká oveľa ďalej, keďže potrebujeme zvládnuť narastajúci počet jazykov v snahe podporiť sociálnu súdržnosť a prosperitu. To je predmetom nedávneho oznámenia Komisie pod názvom „Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok“ a ja vítam podporu, ktorú Rada vyjadrila vo svojom dnešnom uznesení o viacjazyčnosti.“

Údaje v štúdii sú zo školského roku 2006-2007 a zahŕňajú štátne i grantmi podporované súkromné školy.

Hlavné závery štúdie:

1) S výučbou cudzích jazykov sa začína skôr, avšak dĺžka vyučovania je na prvom stupni povinnej školskej dochádzky obmedzená

V predchádzajúcich troch desaťročiach došlo k nárastu výučby cudzieho jazyka ako povinného predmetu v skoršom veku. Takmer vo všetkých európskych krajinách sa dnes s výučbou cudzieho jazyka začína na prvom stupni povinnej školskej dochádzky. Kým vo väčšine prípadov sa deti začínajú učiť cudzí jazyk vo veku od 8 až 10 rokov, v niektorých prípadoch je to dokonca skôr: vo všetkých autonómnych regiónoch Španielska a v nemecky hovoriacom regióne Belgicka sa deti začínajú učiť cudzí jazyk vo veku 3 rokov.

Avšak dĺžka vyučovania cudzích jazykov na prvom stupni povinnej školskej dochádzky ostáva naďalej obmedzená (vo všeobecnosti je to menej ako 10 % z celkovej dĺžky vyučovania) a v jednotlivých krajinách sa podstatne líši. Čas venovaný výučbe jazykov na druhom stupni povinnej školskej dochádzky je vo všeobecnosti dlhší ako na prvom.

2) Vo viacerých krajinách sa na školách vyučujú dva cudzie jazyky

Pokiaľ ide o výučbu najmenej dvoch cudzích jazykov od raného veku, tá doposiaľ nebola vo všetkých krajinách zavedená, avšak zo štúdie vyplýva, že táto možnosť už v mnohých krajinách existuje od druhého stupňa povinnej školskej dochádzky v rámci všeobecného vzdelávania.

V rokoch 2006 – 2007 sa cudzí jazyk vyučoval najmenej jeden rok povinne vo všetkých zúčastnených krajinách, okrem Írska a Škótska. Vo väčšine krajín sa takmer polovica žiakov prvého stupňa povinnej školskej dochádzky učila najmenej jeden cudzí jazyk.

3) 90 % európskych žiakov sa učí angličtinu

V 13 európskych krajinách je angličtina ako prvý povinný cudzí jazyk. Aj v prípade, že existuje možnosť voľby, žiaci a ich rodičia sa radšej rozhodnú pre angličtinu, ktorá je dnes najviac vyučovaným jazykom na prvom stupni povinnej školskej dochádzky. 90 % všetkých európskych žiakov sa učí angličtinu na niektorom zo stupňov ich povinnej školskej dochádzky. Ak sa vyučuje aj druhý cudzí jazyk, prednosť majú francúzština a nemčina.

4) Iba niekoľko krajín odporúča mobilitu ako súčasť prípravy učiteľov

Na prvom stupni zabezpečujú výučbu cudzích jazykov učitelia so všeobecnou aprobáciou. Od druhého stupňa sa úroveň kvalifikácie učiteľov podstatne líši od krajiny ku krajine. Väčšina posudzovaných krajín odporúča, aby sa v rámci prípravy učiteľov umožnilo budúcim učiteľom vyučovať cudzie jazyky, avšak mobilita je v tejto súvislosti skôr výnimkou ako pravidlom.

Čo je Eurydice?

Eurydice (www.Eurydice.org) je informačná sieť o vzdelávaní v Európe. Poskytuje informácie a analýzy európskych systémov a politík vzdelávania. Pozostáva z 35 národných oddelení vo všetkých 31 krajinách, ktoré sú účastníkmi európskeho programu celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, krajiny EHP a Turecko) a centrálneho koordinačného oddelenia v rámci Výkonnej agentúry EÚ pre vzdelanie, audiovíziu a kultúru v Bruseli (EACEA).

Ďalšie informácie

Štúdia (dostupná v EN, DE a FR):

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=095EN

http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/index_en.htm

Oznámenie o viacjazyčnosti:

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm.


Side Bar