Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Bryssel den 20 november 2008

Fokus på Arktis – ett första steg mot en EU-strategi för Arktis

Europeiska kommissionen antog i dag ett meddelande med titeln Europeiska unionen och Arktis som bl.a. handlar om hur klimatförändringen och mänsklig verksamhet påverkar Arktis. Texten beskriver EU:s intressen och politiska målsättningar, men föreslår också en systematisk och samordnad ansats för att bemöta de allt fler utmaningarna. Meddelandet utgör därmed det första steget mot en EU-politik för Arktis och ett viktigt bidrag till tillämpningen av den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen.

Enligt kommissionären för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, Benita Ferrero-Waldner, är Arktis ”en unik och sårbar region i EU:s omedelbara närhet, vars utveckling kommer att få betydande återverkningar för kommande generationers européer." Hon påpekade att ett utökat bidrag från EU till det arktiska samarbetet kommer att tillföra nya dimensioner till EU:s förbindelser med de arktiska staterna. ”EU är redo att samarbeta med dem för att öka stabiliteten, främja det multilaterala styret i Arktis inom befintliga rättsliga ramar och bevara jämvikten mellan det överordnade målet att skydda miljön och behovet av att på ett hållbart sätt utnyttja kolväteresurserna och andra naturresurser."

Joe Borg, kommissionär för havsfrågor och fiske, tillade: ”Vi kan inte stå passiva inför den alarmerande utvecklingen av klimatet i Arktis och, i förlängningen, resten av världen. Kombinationen av klimatförändringen och ny teknik öppnar nya möjligheter, men lika många nya utmaningar. Eftersom EU:s politik på många områden – t.ex. när det gäller klimatförändringen, miljö, energi, forskning, fiske och transport – får direkta följder för Arktis, krävs det samordnade åtgärder. Den integrerade havspolitiken kan bli den grund för samarbetet som vi så väl behöver."

I meddelandet framhävs den nära kopplingen mellan EU och Arktis. EU:s övergripande och internationella politik har direkt betydelse för Arktis. Meddelandet ger en bred översikt över EU:s intressen inom alla samarbetsområden som har samband med Arktis och framhåller att utvecklingen i Arktis måste bemötas på ett integrerat sätt.

Tre strategiska mål anges:

 • Att skydda och bevara Arktis i samarbete med dess befolkning.
 • Att främja hållbar resursanvändning.
 • Att bidra till ett starkare multilateralt styre i Arktis.

För att nå dessa mål föreslår kommissionen bl.a. följande åtgärder:

 • En ny forskningsinfrastruktur.
 • Screening och övervakning av kemikalier.
 • Utökat samarbete för katastrofberedskap och för att förebygga och hantera nödsituationer.
 • En regelbunden dialog med de arktiska urbefolkningarna.
 • Utvidgning av befintliga rättsliga ramar när det gäller fiske till att också omfatta Arktis.
 • Bättre övervakning till havs.
 • Fullständig tillämpning av gällande regler och skärpta miljö- och säkerhetsnormer för Internationella sjöfartsorganisationen.
 • Ett starkare multilateralt styre, bl.a. en bred politisk dialog, på grundval av FN:s havsrättskonvention.
 • Man bör också arbeta för att arktiska frågor ska få en mer framträdande plats på den internationella dagordningen och för att utöka Europeiska kommissionens bidrag till Arktiska rådet genom att kommissionen blir permanent observatör.

Utformningen av en EU-politik för Arktis knyter an till den integrerade havspolitiken för EU, vars syfte är att samordna EU:s politik på alla områden som har en marin dimension för att skapa miljömässig hållbarhet och goda levnadsbetingelser i kustregionerna och samtidigt ta till vara sjöfartsnäringens tillväxtpotential.

För ytterligare upplysningar, se

MEMO/08/726

Webbplats om Arktis:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

EU:s förbindelser med länderna i den arktiska regionen:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Politiken för den nordliga dimensionen:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar