Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

V Bruseli 20. novembra 2008

Arktída si zasluhuje pozornosť Európskej únie – prvý krok smerom k vytvoreniu politiky EÚ pre Arktídu

Európska komisia dnes prijala oznámenie o „Európskej únii a arktickej oblasti“, v ktorom upozorňuje na účinky zmeny klímy a na vplyv ľudských činností v Arktíde. Okrem stanovenia záujmov a cieľov politiky EÚ sa v tomto dokumente navrhuje prijatie systematickej a koordinovanej odpovede na rýchlo vznikajúce výzvy. Toto oznámenie je preto prvým krokom smerom k vytvoreniu politiky EÚ pre Arktídu a významným príspevkom k realizácii integrovanej námornej politiky EÚ.

Komisárka Benita Ferrero-Waldnerová, zodpovedná za vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku, uviedla: „Arktída je jedinečná a zraniteľná oblasť, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Európy. Jej vývoj bude mať po celé generácie ďalekosiahle dôsledky na život Európanov. Väčším angažovaním sa Európskej únie v spolupráci týkajúcej sa Arktídy sa otvoria nové perspektívy v našich vzťahoch s arktickými štátmi. Európska únia je pripravená s nimi spolupracovať, aby sa zväčšila stabilita, a prostredníctvom existujúcich právnych rámcov podporovať mnohostrannú správu v Arktíde a popritom udržiavať náležitú rovnováhu medzi prioritným cieľom zachovania životného prostredia a potrebou udržateľného využívania prírodných zdrojov vrátane uhľovodíkov.”

Joe Borg, komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, dodal: „Nemôžeme sa ľahostajne prizerať alarmujúcemu vývoju, ktorý má vplyv na klímu v Arktíde a v dôsledku toho aj na celú našu planétu. Na druhej strane, zmeny klímy spolu s najnovším technickým rozvojom prinášajú nové možnosti, ktoré sa môžu stať výzvami. Pretože mnohé z politík EÚ v oblastiach, medzi ktoré patrí zmena klímy, životné prostredie, energetika, výskum, rybné hospodárstvo a doprava, majú bezprostredný vplyv na Arktídu, je nevyhnutné opatrenia koordinovať. Tak potrebnú platformu spolupráce môže poskytnúť práve integrovaná námorná politika.“

V oznámení sa zdôrazňuje tesné prepojenie medzi Európskou úniou a Arktídou. Politiky EÚ so širším alebo celosvetovým dosahom majú na Arktídu priamy vplyv. V dokumente sa uvádza komplexný prehľad záujmov EÚ vo všetkých oblastiach spolupráce týkajúcej sa Arktídy, a zdôrazňuje sa, že vývoj v Arktíde si vyžaduje jednotnú reakciu.

Boli stanovené tri hlavné ciele politiky:

 • ochrana a zachovanie Arktídy spolu s jej obyvateľstvom,
 • podporovanie udržateľného využívania prírodných zdrojov,
 • prispievanie k posilneniu mnohostrannej správy v Arktíde.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov Komisia predkladá viacero návrhov, medzi ktoré patrí:

 • vytvorenie novej výskumnej infraštruktúry,
 • skríning a monitorovanie chemických látok,
 • zlepšenie spolupráce v oblasti predchádzania prírodným katastrofám a pripravenosti a reakcie na ne,
 • zapojenie domorodých obyvateľov Arktídy do pravidelného dialógu,
 • rozšírenie existujúceho regulačného rámca pre rybné hospodárstvo aj na oblasť Arktídy,
 • zlepšenie námorného dohľadu,
 • podporovanie dôsledného vykonávania existujúcich pravidiel a zlepšenie environmentálnych a bezpečnostných noriem Medzinárodnej námornej organizácie,
 • posilnenie mnohostrannej správy v Arktíde vrátane nadviazania širokého politického dialógu na základe Dohovoru OSN o morskom práve,
 • väčšia pozornosť arktickej problematike v rámci medzinárodnej agendy a zvýšenie účasti Európskej komisie na činnosti Arktickej rady tým, že sa stane stálym pozorovateľom.

Vývoj politiky EÚ pre Arktídu je v súlade s integrovanou námornou politikou EÚ, ktorej cieľom je koordinovať všetky politiky EÚ s námornou dimenziou, aby sa zabezpečila udržateľnosť životného prostredia a kvalita životných podmienok v pobrežných oblastiach a aby sa zároveň podporil rastový potenciál námorného priemyslu.

Ďalšie informácie:

MEMO/08/726

tematická internetová stránka Arktídy:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

vzťahy EÚ s krajinami v arktickej oblasti:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

politika severnej dimenzie:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar