Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Brusel, dne 20. listopadu 2008

Arktida si zaslouží pozornost Evropské unie - první krok směrem k politice EU pro Arktidu

Evropská komise dnes přijala sdělení „Evropská unie a arktický region”, ve kterém upozorňuje na dopadem změny klimatu a lidské činnosti v Arktidě. Kromě stanovení zájmu a politických cílů EU se v tomto dokumentu navrhuje systematická a koordinovaná reakce na rychle se objevující výzvy. Z tohoto důvodu představuje toto sdělení první krok směrem k politice EU pro Arktidu a důležitý příspěvek k provádění integrované námořní politiky EU.

Komisařka Benita Ferrero-Waldnerová, odpovědná za vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, uvedla: „Arktida je jedinečným a zranitelným regionem ležícím v bezprostřední blízkosti Evropy. Jeho vývoj bude mít významný dopad na život budoucích generací Evropanů. Posílení příspěvku Evropské unie ke spolupráci týkající se Arktidy přinese nové perspektivy v našich vztazích s arktickými státy. EU je připravena spolupracovat s těmito státy s cílem zvýšit stabilitu, posílit mnohostranné řízení v Arktidě prostřednictvím stávajících právních rámců a zachovat řádnou rovnováhu mezi prioritním cílem ochrany životního prostředí a potřebou udržitelného využívání přírodních zdrojů, včetně uhlovodíků.“

Joe Borg, komisař odpovědný za námořní záležitosti a rybolov dodal: „Nemůžeme lhostejně přihlížet alarmujícímu vývoji, který má vliv na arktické klima, a tím pádem i na zbytek naší planety. Na druhou stranu, změna klimatu a poslední technologický vývoj přinášejí nové možnosti, které se zároveň stávají výzvami. Protože velké množství politik EU v oblastech jako např. změna klimatu, životní prostředí, energie, výzkum, rybolov a doprava má přímý vliv na Arktidu, je nezbytné koordinované opatření. Potřebnou platformu pro spolupráci může poskytnout integrovaná námořní politika.“

Ve sdělení se zdůrazňuje úzká vazba mezi Evropskou unií a Arktidou. Politiky EU, jež mají širší nebo globální rozměr, mají na Arktidu přímý dopad. Dokument obsahuje komplexní přezkum zájmů EU ve všech oblastech spolupráce související s Arktidou, a zdůrazňuje, že situace v Arktidě vyžaduje integrovaný přístup.

Byly určeny tři hlavní cíle politik:

 • ochrana a zachování Arktidy spolu s její populací;
 • podpora udržitelného využívání přírodních zdrojů;
 • příspěvek k posílení mnohostranného řízení v Arktidě.

Za účelem dosažení těchto cílů předkládá Komise několik návrhů:

 • vytvoření nové výzkumné infrastruktury;
 • screening a sledování chemikálií;
 • zvýšená spolupráce v oblasti přecházení přírodním katastrofám a připravenost a reakce na ně,
 • zapojení domorodého obyvatelstva Arktidy do pravidelného dialogu;
 • rozšíření stávajícího regulačního rámce pro rybolov i na Arktidu;
 • zlepšení monitorování moří;
 • podpora úplného provedení stávajících pravidel a zvýšení standardů Mezinárodní námořní organizace v oblasti životního prostředí;
 • posílení arktického mnohostranného řízení, včetně širokého politického dialogu, na základě Úmluvy OSN o mořském právu;
 • větší priorita arktických otázek v mezinárodní agendě a zvýšení účasti Evropské komise na činnosti Arktické rady tím, že se stane stálým pozorovatelem.

Rozvoj politiky EU pro Arktidu je v souladu s integrovanou námořní politikou EU, jejíž cílem je koordinace všech politik EU s námořním rozměrem, s cílem zajistit udržitelnost životního prostředí a kvalitu životních podmínek pobřežních oblastí a podporovat růstový potenciál námořního průmyslu.

Podrobnější informace:

MEMO/08/726

Internetové stránky týkající se Arktidy:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

Vztahy mezi EU a zeměmi arktickým regionem:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Politika Severní dimenze:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar