Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Брюксел, 20 ноември 2008 година

Арктика заслужава вниманието на Европейския съюз — първа стъпка към политика за Арктика на ЕС

Днес Европейската комисия прие съобщение относно „Европейския съюз и регионът на Арктика“, с което се поставя акцент върху последиците от изменението на климата и човешката дейност в Арктика. В допълнение към определянето на интересите на ЕС и целите на политиката, в текста се съдържа предложение за систематичен и съгласуван отговор на бързо възникващите предизвикателства. Следователно съобщението е първа стъпка към политика за Арктика на ЕС и важен принос за прилагане на интегрираната морска политика на ЕС.

Бенита Фереро-Валднер, комисар по външните отношения и европейската политика на добросъседство на ЕС, заяви: „Арктика е уникален и уязвим регион, разположен в непосредствена близост до Европа. Неговото развитие ще има значително отражение върху живота на европейците за поколения напред. Увеличаването на приноса на Европейския съюз за сътрудничеството в региона на Арктика ще открие нови перспективи за нашите отношения с арктическите държави. ЕС е готов да работи с тях за повишаване на стабилността и подобряване на многостранното управление на Арктика, посредством съществуващите правни рамки, както и за запазване на правилния баланс между приоритетната цел, свързана с опазване на околната среда, и необходимостта от устойчиво използване на природните ресурси, включително на въглеводородите.“

Джо Борг, комисар по морското дело и рибарството на ЕС, добави: „Не можем да останем безучастни пред тревожното развитие, отразяващо се върху климата на Арктика, а в резултат на това и върху останалата част на нашата планета. От друга страна, комбинацията от изменението на климата и последните технологични постижения открива нови възможности, които се преплитат с предизвикателствата. Тъй като много от политиките на ЕС в области като изменение на климата, околна среда, енергетика, научни изследвания, рибарство и транспорт имат пряко отражение върху Арктика, съществува необходимост от съгласувано действие, а интегрираната морска политика може да осигури така необходимата платформа за сътрудничество.“

В съобщението се набляга на тясната връзка между Европейския съюз и Арктика. Политиките на ЕС, които се характеризират с по-обширен или глобален обхват, имат пряка връзка с Арктика. С този документ се представя цялостен преглед на интересите на ЕС във всички области на свързаното с Арктика сътрудничество и се подчертава, че развитието на обстановката в Арктика се нуждае от интегриран отговор.

Определени са три основни цели на политиката:

 • Защита и опазване на Арктика в съгласие с нейното население;
 • Насърчаване на устойчивото използване на ресурсите;
 • Принос за подобряване на многостранното управление на Арктика.

За постигането на тези цели Комисията направи редица предложения, като:

 • Изграждане на нова инфраструктура за научни изследвания;
 • Наблюдение и контрол на химикалите;
 • Подобряване на сътрудничеството за предотвратяване, подготовка и отговор на бедствия;
 • Ангажиране на местното население на Арктика в рамките на редовен диалог;
 • Разширяване на обхвата на съществуващата регулаторна рамка до рибарството в Арктика;
 • Подобряване на морското наблюдение;
 • Насърчаване на цялостно прилагане на съществуващите правила и подобряване на екологичните стандарти и стандартите за безопасност на Международната морска организация;
 • Подобряване на многостранното управление на Арктика, включително чрез широк политически диалог, въз основа на Конвенцията на ООН по морско право;
 • Поставяне на арктическите въпроси на по-преден план в международната програма и увеличаване на приноса на Европейската комисия в работата на Арктическия съвет чрез придобиването ѝ на статут на постоянен наблюдател.

Разработването на политика за Арктика на ЕС съвпада с интегрираната морска политика на ЕС, която е насочена към координиране на всички политики на ЕС с морско измерение, за да се гарантира екологична устойчивост и качество на условията на живот в крайбрежните региони, като същевременно се насърчава потенциалът за растеж на морските отрасли.

Допълнителна информация:

MEMO/08/726

тематичен уебсайт за Арктика:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

отношения на ЕС със страните от региона на Арктика:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

политиката на Северното измерение:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar