Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Bruselj, 20. novembra 2008

Kmetijstvo: Pregled „zdravstvenega stanja“ SKP bo kmetom omogočil, da se spopadejo z novimi izzivi

Evropska komisija pozdravlja politični sporazum kmetijskih ministrov EU o pregledu „zdravstvenega stanja“ skupne kmetijske politike. Na podlagi pregleda „zdravstvenega stanja“ se bo posodobila, poenostavila in racionalizirala skupna kmetijska politika in odstranile omejitve za kmete, da se bodo bolje odzvali na težnje trga in spopadli z novimi izzivi. Sporazum med nizom ukrepov ukinja ekonomske prahe, povečuje mlečne kvote pred njihovo postopno ukinitvijo leta 2015 in spreminja tržno intervencijo v dejansko varnostno mrežo. Ministri so se tudi sporazumeli glede povečanja modulacije, pri čemer se znižajo neposredna plačila kmetom, denarna sredstva pa se prenesejo na sklad za razvoj podeželja. To bo omogočilo boljši odziv na nove izzive in možnosti, s katerimi se srečuje evropsko kmetijstvo, vključno s podnebnimi spremembami, potrebo po boljšem gospodarjenju z vodo, varstvom biotske raznovrstnosti in proizvodnjo zelene energije. Države članice bodo tudi lahko pomagale proizvajalcem mleka v občutljivih regijah, da se prilagodijo novemu stanju na trgu.

„Veseli me, da nam je uspelo najti kompromis, ki ohranja vsa načela našega prvotnega predloga,“ je izjavila Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Cilj pregleda 'zdravstvenega stanja' je dati našim kmetom sredstva za spopad z izzivi v prihodnjih letih, kot so podnebne spremembe, ter jih ne prisiljevati, da sledijo težnjam trga. Z večjim denarnim prispevkom za podeželski razvoj bomo lahko našli prilagojene rešitve za posebne regionalne težave. Dogovorjene spremembe pomenijo glavni korak naprej za skupno kmetijsko politiko.“

Postopno ukinjanje mlečnih kvot: Ker bodo mlečne kvote ukinjene do aprila 2015, bo „mehak prehod“ zagotovljen z enoprocentnim povečevanjem kvot vsako leto med leti 2009/2010 in 2013/2014. Za Italijo bo 5-odstotno povečanje uvedeno takoj v letih 2009/2010. V letih 2009/2010 in 2010/2011 bodo kmetje, ki bodo mlečne kvote presegli za več kot 6 odstotkov, morali plačati dajatev, ki bo za 50 odstotkov višja od običajne kazni.

Uvedba nevezane podpore: Reforma SKP je „oddvojila“ neposredno pomoč kmetom, tj. plačila niso več vezana na proizvodnjo posebnega proizvoda. Vendar pa so nekatere države članice izbrale, da obdržijo nekaj „vezanih“ plačil, tj. plačil vezanih na proizvodnjo. Ta preostala vezana plačila bodo zdaj postala nevezana in premeščena v shemo enotnega plačila, razen premij za krave dojilje, koze in ovce, kjer države članice lahko obdržijo sedanje ravni vezanih podpor.

Pomoč sektorjem s posebnimi težavami (tako imenovani ukrepi po členu 68): Trenutno lahko države članice zadržijo na sektor 10 odstotkov nacionalne zgornje meje proračuna za neposredna plačila za okoljske ukrepe ali izboljšanje kakovosti in trženja proizvodov v navedenem sektorju. Ta možnost bo postala prožnejša. Denarja ne bo več treba porabiti v istem sektorju; lahko se bo porabil za pomoč kmetom pri proizvodnji mleka, govejega, kozjega in ovčjega mesa ter riža v prikrajšanih regijah ali občutljivih vrstah kmetovanja; uporablja se lahko tudi za podporo ukrepom za obvladovanje tveganja, kot so programi zavarovanja za primer naravnih nesreč in vzajemni skladi za živalske bolezni; države, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, bi prav tako lahko uporabljale to orodje.

Razširitev sheme enotnega plačila na površino: Članicam EU, ki uporabljajo poenostavljeno shemo enotnega plačila na površino, bo omogočeno, da jo uporabljajo do 2013, namesto da bi bile prisiljene v shemo enotnega plačila do leta 2010.

Dodatno financiranje za kmete EU-12: 90 milijonov EUR bo dodeljenih članicam EU-12, da bodo lažje uporabile člen 68, dokler za njihove kmete ne bodo postopoma uvedena neposredna plačila.

Uporaba trenutno neporabljenega denarja: Državam članicam, ki uporabljajo shemo enotnega plačila, bo omogočeno, da bodo uporabile trenutno neporabljen denar iz njihovega nacionalnega okvira za ukrepe po členu 68 ali da ga bodo prenesle v sklad za podeželski razvoj.

Prenos denarnih sredstev iz proračuna za neposredne pomoči v proračun za podeželski razvoj: Trenutno se vsem kmetom, ki prejemajo več kakor 5 000 EUR za neposredno pomoč, plačila zmanjšajo za 5 odstotkov, denar pa se prenese v proračun za podeželski razvoj. Ta stopnja se bo do leta 2012 povečala na 10 odstotkov. Dodatni rez 4 odstotkov bo narejen za plačila nad 300 000 EUR na leto. Sredstva, pridobljena na ta način, države članice lahko porabijo za okrepitev programov na področju podnebnih sprememb, obnovljive energije, gospodarjenja z vodami, biotske raznovrstnosti, inovacij, povezanimi s predhodnimi štirimi točkami in za spremljevalne ukrepe v sektorju mleka in mlečnih proizvodov. Ta preneseni denar bo EU sofinancirala v konvergenčnih regijah z nižjim povprečnim BDP po stopnji 75 % in 90 %.

Pomoč za naložbe za mlade kmete: Pomoč za naložbe za mlade kmete v okviru razvoja podeželja se bo povečala s 55 000 EUR na 70 000 EUR.

Ukinitev prahe: Zahteva za kmete, na podlagi katere morajo pridelovalci poljščin 10 % svojega zemljišča pustiti v prahi, je ukinjena. To jim bo omogočilo kar najbolj izkoristiti proizvodne možnosti.

Navzkrižna skladnost: Pomoč kmetom je vezana na varstvo okolja, dobro počutje živali in standarde kakovosti hrane. Podpora kmetom, ki ne bodo upoštevali pravil, se bo zmanjšala. Ta t.i. navzkrižna skladnost se bo poenostavila z odpravo standardov, ki niso ustrezni ali povezani z odgovornostjo kmetov. Dodale se bodo nove zahteve, da se bodo ohranile okoljske koristi prahe in izboljšalo gospodarjenje z vodo.

Intervencijski mehanizmi: Ukrepi v zvezi z oskrbo trga ne smejo upočasniti zmožnost kmetov za odziv na težnje trga. Ukinjene bodo intervencije za prašičje meso in določene na nič za ječmen in sirek. Za žito bodo intervencijski nakupi možni med intervencijskim obdobjem po ceni 101,31 EUR/tono do tri milijone ton. Za večje vsote bodo objavljeni javni razpisi. Za maslo in posneto mleko v prahu bodo omejitve 30 000 ton oziroma 109 000 ton, preko te količine pa se bo intervencija opravila z javnim razpisom.

Drugi ukrepi: Veliko malih shem podpor bo postalo nevezanih in se jih bo vključilo v shemo enotnega plačila od leta 2012. Premija za energetske rastline bo ukinjena.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar