Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

V Bruseli 20. novembra 2008

Poľnohospodárstvo: kontrola stavu SPP pomôže poľnohospodárom čeliť novým výzvam

Európska komisia víta politickú dohodu, ku ktorej dospeli ministri poľnohospodárstva EÚ v otázke kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kontrolou stavu sa zmodernizuje, zjednoduší a zefektívni spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a odstránia sa obmedzenia kladené na poľnohospodárov, čo im pomôže lepšie reagovať na signály z trhu a čeliť novým výzvam. Uvedenou dohodou sa okrem iného ruší povinné vyňatie ornej pôdy z produkcie, zvyšujú sa kvóty na mlieko, čo má postupne viesť k ich zrušeniu v roku 2015, a trhová intervencia sa mení na skutočnú záchrannú sieť. Ministri sa takisto dohodli na zvýšení modulácie, prostredníctvom čoho sa znížia priame platby poľnohospodárom a finančné prostriedky sa prevedú do fondu pre rozvoj vidieka. Toto umožní lepšie reagovať na nové výzvy a príležitosti, pred ktorými stojí európske poľnohospodárstvo, a medzi ktoré patrí zmena klímy, potreba lepšieho hospodárenia s vodou, ochrana biologickej rozmanitosti a výroba bio-energie. Členské štáty budú mať tiež možnosť pomôcť poľnohospodárom, ktorí sú producentmi mliečnych výrobkov v citlivých oblastiach, prispôsobiť sa novej situácii na trhu.

„Mám radosť z toho, že sme dokázali nájsť kompromis, v ktorom zostávajú zachované všetky základné myšlienky nášho pôvodného návrhu," uviedla Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Kontrola stavu má našich poľnohospodárov pripraviť na výzvy, ktorým budú čeliť v nadchádzajúcich rokoch, ako napríklad zmena klímy, a umožniť im slobodne sa riadiť signálmi trhu. Tým, že prevedieme viac finančných prostriedkov do fondu pre rozvoj vidieka, získame možnosť nájsť individuálne riešenia osobitných regionálnych problémov. Dohodnuté zmeny predstavujú pre SPP zásadný krok vpred.“

Postupné rušenie kvót na mlieko: keďže platnosť kvót na mlieko sa skončí v apríli roku 2015, každoročným zvyšovaním kvót o jedno percento v rokoch 2009/2010 a 2013/2014 sa zabezpečí „hladké pristátie“. V prípade Talianska sa zavedie päťpercentné zvýšenie už v rokoch 2009/2010. Poľnohospodári, ktorí v rokoch 2009/2010 a 2010/2011 prekročia kvóty na mlieko o viac ako šesť percent, budú musieť platiť poplatky o 50 percent vyššie ako predstavuje bežná sankcia.

Oddelenie podpory od produkcie: v rámci reformy SPP sa priame platby poľnohospodárom „oddelili“, t. j. zrušilo sa prepojenie s produkciou konkrétneho výrobku. Niektoré členské štáty sa však rozhodli zachovať niektoré „viazané“ platby, t. j. platby prepojené s produkciou. Zostávajúce viazané platby sa teraz oddelia a prevedú do režimu jednotnej platby, s výnimkou prémií na dojčiace kravy, kozy a ovce, v prípade ktorých členské štáty môžu ponechať súčasnú úroveň viazanej pomoci nezmenenú.

Pomoc odvetviam s osobitnými problémami (tzv. opatrenia podľa článku 68): členské štáty si môžu v súčasnosti ponechať na sektor 10 percent svojich vnútroštátnych rozpočtových stropov na priame platby a využiť túto sumu na opatrenia v oblasti životného prostredia alebo na zlepšovanie kvality a odbytu výrobkov v danom sektore. Táto možnosť bude odteraz pružnejšia. Peniaze už nebude nutné využívať v rovnakom sektore. Bude možné ich využiť na pomoc poľnohospodárom, ktorí sú producentmi mlieka, hovädzieho, kozieho a ovčieho mäsa a ryže v znevýhodnených oblastiach alebo sa venujú typu poľnohospodárstvu, ktoré je vystavované rizikám. Takisto bude možné využiť ich na podporu opatrení v oblasti riadenia rizík, ako sú systémy poistenia proti prírodným katastrofám a vzájomné fondy pre prípady ochorení zvierat. Krajiny, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu (SAPS) budú mať nárok na uvedenú pomoc.

Predĺženie SAPS: členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú zjednodušený režim jednotnej platby na plochu, ho budú môcť uplatňovať aj naďalej, až do roku 2013. Nebudú teda nútené prejsť na režim jednotnej platby do roku 2010.

Doplnkové finančné prostriedky pre poľnohospodárov krajín EÚ-12: krajinám EÚ-12 sa pridelí 90 miliónov EUR, aby mohli ľahšie uplatňovať ustanovenia článku 68 dovtedy, kým sa postupne zavedú priame platby ich poľnohospodárom.

Využívanie doteraz nevyčerpaných finančných prostriedkov: členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby, budú môcť využiť doteraz nevyčerpané finančné prostriedky z vnútroštátneho balíka na opatrenia podľa článku 68 alebo ich previesť do fondu pre rozvoj vidieka.

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu pre priamu pomoc do rozpočtu pre rozvoj vidieka: suma platieb všetkým poľnohospodárom, ktorí vo forme priamej pomoci dostávajú viac ako 5 000 EUR, sa v súčasnosti znižuje o 5 percent a získané finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu pre rozvoj vidieka. Táto miera sa do roku 2012 zvýši na desať percent. V prípade platieb nad 300 000 EUR ročne sa uplatní ďalšie zníženie, a to o 4 percentá. Členské štáty budú môcť takto získané finančné prostriedky využiť na podporu programov v oblasti zmeny klímy, obnoviteľnej energie, hospodárenia s vodou, biologickej rozmanitosti, na inovácie týkajúce sa uvedených štyroch oblastí a na sprievodné opatrenia v mliekarenskom sektore. Tieto prevedené finančné prostriedky bude spolufinancovať EÚ vo výške 75 % a v prípade najmenej rozvinutých regiónov s nižším priemerným HDP vo výške 90 %.

Investičná pomoc pre mladých poľnohospodárov: suma investičnej pomoci pre mladých poľnohospodárov v rámci rozvoja vidieka sa zvýši z 55 000 EUR na 70 000 EUR.

Zrušenie povinného vyňatia pôdy z produkcie: požiadavka, aby poľnohospodári nechávali 10 percent svojej ornej pôdy ležať úhorom, sa ruší. Toto im umožní čo najviac zväčšiť ich výrobný potenciál.

Krížové plnenie: pomoc poľnohospodárom je spojená s požiadavkou na dodržiavanie noriem v oblasti životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a kvality potravín. Poľnohospodárom, ktorí uvedené pravidlá nedodržiavajú, sa podpora znižuje. Toto tzv. krížové plnenie sa zjednoduší tak, že sa z neho sa vyjmú normy, ktoré nie sú relevantné alebo nie sú spojené so zodpovednosťou poľnohospodárov. Pridajú sa nové požiadavky, aby sa zachoval prínos pre životné prostredie spojený s vyňatím pôdy z produkcie a aby sa zlepšilo hospodárenie s vodou.

Intervenčné mechanizmy: opatrenia na zabezpečenie ponuky na trhu by nemali byť znižovať schopnosť poľnohospodárov reagovať na vývoj na trhu. Intervenčná cena sa v prípade bravčového mäsa zruší a v prípade jačmeňa a ciroku bude nulová. V prípade pšenice sa umožnia intervenčné nákupy počas intervenčného obdobia za cenu 101,31 EUR/tonu, a to až do množstva 3 miliónov ton. V prípade vyššieho množstva sa nákupy uskutočnia prostredníctvom verejnej súťaže. V prípade masla bude horná hranica predstavovať 30 000 ton a v prípade sušeného odtučneného mlieka to bude 109 000 ton. Nad rámec tohto množstva sa intervenčné nákupy uskutočnia prostredníctvom verejnej súťaže.

Ostatné opatrenia: Od roku 2012 sa súbor menších systémov podpory oddelí od produkcie a prevedie do režimu jednotnej platby. Zrušia sa prémie na energetické plodiny.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar