Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/ 1749

Bruksela, dnia 20 listopada 2008 r.

Rolnictwo: ocena funkcjonowania WPR pomoże rolnikom sprostać nowym wyzwaniom

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje polityczne porozumienie ministrów rolnictwa państw UE w sprawie oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR). Ocena funkcjonowania unowocześni, uprości i usprawni WPR, a także zniesie ograniczenia nałożone na rolników, umożliwiając im w ten sposób reagowanie w odpowiedniejszy sposób na sygnały rynkowe oraz stawienie czoła nowym wyzwaniom. Wśród szeregu środków porozumienie znosi odłogowanie, zwiększa kwoty mleczne, prowadząc stopniowo do ich zniesienia w 2015 r., oraz przekształca interwencję rynkową w prawdziwą siatkę bezpieczeństwa. Ministrowie zgodzili się również na zwiększenie modulacji, mechanizmu polegającego na ograniczaniu płatności bezpośrednich dla rolników i przenoszeniu środków do budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Pozwoli to europejskiemu sektorowi rolniczemu lepiej reagować na nowe wyzwania i możliwości, w tym zmiany klimatyczne, konieczność lepszej gospodarki wodnej, ochronę różnorodności biologicznej i produkcję „zielonej energii elektrycznej”. Państwa członkowskie również będą mogły pomóc producentom przetworów mlecznych z regionów znajdujących się w trudnej sytuacji w dostosowaniu się do nowej sytuacji rynkowej.

„Ogromnie się cieszę, że udało nam się osiągnąć kompromis, który utrzymuje wszystkie zasady naszego pierwotnego wniosku” – powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Ocena funkcjonowania polega na przygotowaniu naszych rolników na wyzwania, jakie napotkają w nadchodzących latach, takie jak zmiany klimatyczne, i pozwoleniu im na kierowanie się sygnałami rynkowymi. Przeniesienie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich umożliwia nam znalezienie rozwiązań specjalnie dopasowanych do konkretnych problemów regionalnych. Uzgodnione zmiany stanowią dla WPR duży krok naprzód.”

Stopniowe wycofywanie kwot mlecznych: Jako że kwoty mleczne wygasną do kwietnia 2015 r., „miękkie lądowanie” zapewnione jest dzięki zwiększaniu kwot o jeden procent każdego roku od roku 2009/2010 do roku 2013/2014. W przypadku Włoch od razu zostanie wprowadzony pięcioprocentowy wzrost w roku 2009/2010. W roku 2009/2010 i w roku 2010/2011 rolnicy, którzy przekroczą swoje kwoty mleczne o ponad 6 proc., będą musieli uiścić opłatę o 50 proc. wyższą niż zwykła kara.

Oddzielenie płatności bezpośrednich od wielkości produkcji: W ramach reformy WPR dokonano „oddzielenia” pomocy bezpośredniej dla rolników od produkcji, tzn. płatności przestały być powiązane z wielkością produkcji poszczególnych produktów. Niektóre z państw członkowskie zdecydowały się jednak utrzymać część płatności związanych z wielkością produkcji. Te pozostałe płatności związane z wielkością produkcji zostaną teraz od niej oddzielone i przeniesione do systemu płatności jednolitej, z wyjątkiem premii z tytułu krów mamek, kóz i owiec, w przypadku których państwa członkowskie mogą utrzymać obecne poziomy wsparcia uzależnione od wielkości produkcji.

Wsparcie dla sektorów zmagających się ze szczególnymi problemami (tzw. środki „z art. 68”) : W chwili obecnej państwa członkowskie mogą zarezerwować, w odniesieniu do danego sektora, 10 proc. swoich krajowych pułapów budżetowych przewidzianych na płatności bezpośrednie, wykorzystując je na działania środowiskowe lub działania w zakresie poprawy jakości i wprowadzania do obrotu produktów w tym sektorze. Niebawem możliwość ta będzie miała szersze zastosowanie. Środki nie będą już musiały być wykorzystywane w ramach tego samego sektora. Można je będzie przeznaczyć na pomoc rolnikom zajmującym się produkcją mleka, wołowiny, mięsa koziego czy baraniego oraz ryżu w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub w przypadku gospodarstw działających w sektorze podatnym na zagrożenia, jak również na wsparcie środków zarządzania ryzykiem, takich jak programy ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i fundusze wspólnego inwestowania na wypadek chorób zwierząt. Do objęcia tym mechanizmem będą kwalifikować się również kraje stosujące system jednolitej płatności obszarowej.

Przedłużenie okresu stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej: Państwa członkowskie stosujące uproszczony system jednolitej płatności obszarowej będą mogły nadal go stosować do 2013 r. zamiast podlegać obowiązkowemu systemowi płatności jednolitej do 2010 r.

Dodatkowe środki dla rolników z nowych państw członkowskich (UE-12): 90 mln euro zostanie przeznaczone na państwa UE-12, aby ułatwić im zastosowanie art. 68 do czasu całkowitego wprowadzenia płatności bezpośrednich dla rolników z tych krajów.

Wykorzystanie obecnie niewydanych środków: Państwa członkowskie stosujące system płatności jednolitej będą mogły albo wykorzystać obecnie niewykorzystane środki z ich krajowej puli środków na działania objęte art. 68 lub przenieść je do budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich.

Przeniesienie środków z budżetu płatności bezpośrednich do budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich: Obecnie płatności wszystkich rolników, którzy otrzymują pomoc bezpośrednią w wysokości powyżej 5 000 euro, obniżane są o 5 proc., a uzyskane środki przekazywane są do budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. Stawka ta wzrośnie do 10 proc. do 2012 r. Dodatkowe cięcie w wysokości 4 proc. zostanie dokonane w odniesieniu do płatności powyżej 300 000 euro rocznie. Uzyskane w ten sposób środki mogą być wykorzystane przez państwa członkowskie na wzmocnienie programów w dziedzinie zmian klimatycznych, energii odnawialnej, gospodarki wodnej, różnorodności biologicznej, innowacji w czterech wyżej wzmiankowanych dziedzinach oraz na środki towarzyszące w sektorze mleczarskim. Przeniesione środki będą współfinansowane przez UE w 75 proc. i 90 proc. w regionach konwergencji, gdzie średni PKB jest niższy.

Pomoc na inwestycje dla młodych rolników: Pomoc na inwestycje dla młodych rolników w ramach rozwoju obszarów wiejskich zostanie zwiększona z 55 000 do 70 000 euro.

Zniesienie odłogowania: Znosi się wymóg odłogowania 10 proc. gruntów przez rolników prowadzących uprawy. Pozwoli im to na zmaksymalizowanie ich potencjału produkcyjnego.

Zasada współzależności: Pomoc dla rolników związana jest z przestrzeganiem norm dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i jakości żywności. Wobec rolników, którzy nie przestrzegają tych zasad, stosuje się obniżenie poziomu wsparcia. Tzw. zasada współzależności zostanie uproszczona poprzez zniesienie norm, które nie są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności rolników lub nie są z nią związane. Dodane zostaną nowe wymogi w celu zachowania korzyści środowiskowych wynikających z odłogowania gruntów oraz poprawy gospodarki wodnej.

Mechanizmy interwencji: Środki dotyczące zaopatrywania rynku nie powinny ograniczać zdolności rolników do reagowania na sygnały rynkowe. Interwencja zostanie zniesiona w odniesieniu do wieprzowiny oraz ustalona na poziomie zerowym dla jęczmienia i sorga. W odniesieniu do pszenicy zakupy interwencyjne będą możliwe w okresie interwencyjnym za cenę 101,31 euro/tonę do 3 mln ton. Powyżej tej ilości – będą one dokonywane w ramach przetargu. W odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku górne granice będą wynosić odpowiednio 30 000 ton i 109 000 ton; powyżej tych ilości interwencja będzie odbywać się w ramach przetargu.

Ograniczenia płatności: Państwa członkowskie powinny stosować płatność minimalną w wysokości 250 euro na gospodarstwo lub minimalną powierzchnię 1 hektara, bądź stosować oba rozwiązania. Ewentualnie mogą zastosować współczynnik do 250 euro i 1 hektara na podstawie porównania między średnią wielkością unijnego gospodarstwa i płatnością a średnią krajową.

Inne środki: Szereg mniejszych programów wsparcia zostanie oddzielonych od wysokości produkcji i przeniesionych do systemu płatności jednolitej od 2012 r. Zniesiona zostanie premia z tytułu uprawy roślin energetycznych.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar