Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Briselē, 2008. gada 20. novembrī

Lauksaimniecība — kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaude” palīdzēs lauksaimniekiem stāties pretī jauniem izaicinājumiem

Eiropas Komisija atzinīgi novērtē ES lauksaimniecības ministru politisko vienošanos par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) „veselības pārbaudi”. „Veselības pārbaude” modernizēs, vienkāršos un racionalizēs KLP, un atcels ierobežojumus lauksaimniekiem, tādējādi palīdzot viņiem labāk reaģēt uz tirgus signāliem, kā arī stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Starp daudzajiem ierosinātajiem pasākumiem ar šo vienošanos tiek atcelta lauksaimniecībā izmantojamās zemes atstāšana atmatā, tiek paaugstinātas piena kvotas, pamazām panākot to pilnīgu atcelšanu 2015. gadā, kā arī padara tirgus intervenci par īstu „drošības tīklu”. Ministri vienojās arī par modulācijas palielināšanu, ar ko samazina tiešos atbalsta maksājumus lauksaimniekiem un šādā veidā iegūto naudu pārskaita Lauku attīstības fondā. Tas ļaus labāk reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un iespējām, ar ko saskaras Eiropas lauksaimniecība, tostarp klimata pārmaiņām, labākas ūdens resursu apsaimniekošanas nepieciešamību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un „zaļās enerģijas” ražošanu. Dalībvalstis varēs arī palīdzēt piensaimniekiem paaugstināta riska reģionos pielāgoties jaunajai tirgus situācijai.

„Esmu gandarīta par šo vienošanos, kura saglabā visus mūsu sākotnējā priekšlikuma principus,” teica lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola. „„Veselības pārbaude” ir vērsta uz to, lai sagatavotu mūsu lauksaimniekus tiem izaicinājumiem, kurus būs jāpiedzīvo turpmākajos gados, piemēram, klimata pārmaiņas, kā arī dotu viņiem iespēju attiecīgi reaģēt uz pašreizējās tirgus situācijas signāliem. Ar naudas pārskaitīšanu lauku attīstībā mēs iegūstam iespēju rast atsevišķiem gadījumiem izstrādātus, individuālus risinājumus konkrētām reģionālajām problēmām. Pārmaiņas, par kurām panākta vienošanās, ir būtisks solis KLP attīstībā.”

Piena kvotu pakāpeniska atcelšana. Tā kā piena kvotas tiks atceltas līdz 2015. gada aprīlim, tiek nodrošināta pakāpeniska pielāgošanās jaunajiem apstākļiem, ik gadu palielinot kvotas par vienu procentu laikposmā no 2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam. Itālijā jau 2009./2010. gadā kvotas tiks palielinātas par 5 procentiem. Tiem lauksaimniekiem, kuri pārsniedz piena kvotas par vairāk nekā 6 procentiem, 2009./2010. gadā un 2010./2011. gadā būs jāmaksā nodeva, kas ir par 50 procentiem augstāka nekā parasta soda maksa.
Atbalsta saistīto maksājumu pārtraukšana (atbalsta „atsaistīšana”). Ar KLP reformu tika „atsaistīts” tiešais atbalsts lauksaimniekiem, tādējādi maksājumi vairs nebija saistīti ar konkrēta produkta ražošanu. Tomēr dažas dalībvalstis izvēlējās saglabāt daļu saistīto maksājumu, kas saistīti ar ražošanu.
Šie atlikušie saistītie maksājumi tagad tiks atcelti un novirzīti uz vienreizējo maksājumu shēmu, izņemot piemaksas par zīdītājgovīm, kazām un aitām, kur dalībvalstis var saglabāt pašreizējo saistītā atbalsta līmeni.

Palīdzība nozarēm ar īpašām problēmām (tā sauktie „68. panta” pasākumi). Pašlaik dalībvalstis no valsts budžeta maksimuma, kas paredzēti tiešajiem maksājumiem, atsevišķās nozarēs var patērēt 10%, novirzot to vides pasākumiem vai produktu kvalitātes un tirdzniecības uzlabošanai attiecīgajā nozarē. Šī iespēja kļūs vieglāk pielāgojama. Naudu vairs nevajadzēs izlietot tajā pašā nozarē; to varēs izmantot, lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri ražo pienu, liellopu, kazu un aitu gaļu, kā arī rīsus mazāk attīstītos reģionos, vai arī mazāk aizsargātiem lauksaimniecības veidiem; to varēs izmantot arī, lai atbalstītu riska pārvaldības pasākumus, piemēram, apdrošināšanas shēmas pret dabas katastrofām un kopējos fondus dzīvnieku slimībām; un valstis, kurās darbojas vienotā platībmaksājuma shēma, kļūs tiesīgas izmantot šo shēmu.

VPMS darbības termiņa pagarināšana. ES dalībvalstis, kurās piemēro vienkāršoto vienoto platībmaksājuma shēmu, varēs turpināt tās piemērošanu līdz 2013. gadam, un tām nebūs obligāti jāpāriet uz vienoto platībmaksājuma shēmu līdz 2010. gadam.

Papildu finansējums ES-12 lauksaimniekiem. 90 miljoni euro tiks atvēlēti ES-12, lai atvieglotu tām priekšrocību izmantošanu saskaņā ar 68. pantu, pirms tiešie maksājumi lauksaimniekiem tiks pilnībā ieviesti.

Pašreiz neiztērētās naudas izlietošana. Dalībvalstīm, kurās piemēro vienoto platībmaksājuma shēmu, tiks atļauts vai nu izlietot pašreiz neiztērēto naudu no dalībvalsts finansējuma 68. panta pasākumiem, vai arī pārnest šo naudu Lauku attīstības fondā.

Naudas novirzīšana no tiešā atbalsta lauku attīstībai. Pašlaik visiem lauksaimniekiem, kuri saņem vairāk nekā 5000 euro lielu tiešo atbalstu, maksājumus samazina par 5 %, un attiecīgos līdzekļus pārskaita lauku attīstības budžetā. Līdz 2012. gadam šī likme tiks palielināta līdz 10 procentiem. Papildu samazinājumus 4 procentu apmērā piemēros maksājumiem, kas pārsniedz 300 000 euro gadā. Šādā veidā iegūtos līdzekļus dalībvalstis varētu izmantot, lai atbalstītu programmas saistībā ar klimata pārmaiņām, atjaunojamiem enerģijas avotiem, ūdens resursu apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, inovāciju četrās minētajās jomās un papildpasākumiem piensaimniecības nozarē. ES līdzfinansēs 70 % no pārskaitītās naudas un 90 % konverģences reģionos, kur vidējais IKP ir zemāks.

Investīciju atbalsts jauniem lauksaimniekiem. Investīciju atbalsts jauniem lauksaimniekiem saistībā ar lauku attīstības politiku tiks palielināts no 55 000 euro līdz 70 000 euro.

Zemes atstāšanas atmatā atcelšana. Prasība laukaugu ražotājiem atstāt atmatā 10 procentu zemes ir atcelta. Tas ļaus maksimāli palielināt ražošanas potenciālu.

Savstarpējā atbilstība. Atbalsts lauksaimniekiem ir saistīts ar vides, dzīvnieku labturības un pārtikas kvalitātes standartu ievērošanu. Lauksaimniekiem, kuri neievēro minētos noteikumus, atbalstu samazina. Tā sauktā savstarpējā atbilstība tiks vienkāršota, atceļot standartus, kuri nav būtiski vai nav saistīti ar lauksaimnieku atbildību. Tiks pievienotas jaunas prasības, lai saglabātu vides ieguvumus no zemes atstāšanas atmatā un uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu.

Intervences mehānismi. Pasākumiem attiecībā uz tirgus piedāvājumu nebūtu jāpalēnina lauksaimnieku spēja rīkoties atbilstīgi tirgus signāliem. Intervence tiks atcelta cūkgaļai, un to pielīdzinās nullei attiecībā uz miežiem un sorgo. Intervences iepirkumi kviešiem būs iespējami intervences periodā par cenu 101,31 euro par tonnu līdz 3 miljoniem tonnu. Lielāku apjomu iepirkšanai izmantos konkursa procedūru. Sviestam un sausajam vājpienam limits būs attiecīgi 30 000 tonnas un 109 000 tonnas, bet lielāku apjomu iepirkšanai izmantos konkursa procedūru.

Citi pasākumi. Sākot no 2012. gada, daudzas mazas atbalsta shēmas tiks atsaistītas un novirzītas uz vienreizējo maksājuma shēmu. Piemaksas par enerģijas kultūrām tiks atceltas.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar