Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Briuselis, 2008 m. lapkričio 20 d

Žemės ūkis. Bendrosios žemės ūkio politikos patikrinimas padės ūkininkams įveikti naujus iššūkius

Europos Komisija džiaugiasi, kad pasiektas ES žemės ūkio ministrų politinis susitarimas pradėti bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) patikrinimą. Patikrinimu siekiama modernizuoti, supaprastinti ir racionalizuoti BŽŪP ir pašalinti apribojimus ūkininkams, kad jie galėtų geriau reaguoti į rinkos reikalavimus ir spręsti naujus uždavinius. Susitarime, be kitų priemonių, panaikinami reikalavimai atidėti tam tikrą ariamosios žemės plotą, padidinamos pieno kvotos, kurios pamažu bus panaikintos iki 2015 m., ir rinkos intervencija pertvarkoma į saugumo tinklą. Be to, ministrai susitarė didinti moduliavimą, pagal kurį dar labiau mažinamos tiesioginės išmokos ūkininkams, o lėšos pervedamos į Kaimo plėtros fondą. Taip bus sudarytos sąlygos geriau reaguoti į naujus Europos žemės ūkio uždavinius ir galimybes, tokius kaip klimato kaita, poreikis užtikrinti geresnę vandentvarką, biologinės įvairovės apsauga ir „žaliosios energijos“ gamyba. Be to, valstybės narės galės padėti pažeidžiamuose regionuose pienininkyste besiverčiantiems ūkininkams prisitaikyti prie naujos rinkos situacijos.

„Džiaugiuosi, kad mums pasisekė rasti kompromisą ir išlaikyti visus pradinio pasiūlymo principus, – sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel. – Patikrinimas padės mūsų ūkininkams spręsti uždavinius, kurių netrukus jiems kils (pvz., klimato kaita), ir jie galės laisviau reaguoti į rinkos ženklus. Didesnės lėšos, skirtos kaimo plėtrai, suteiks galimybę rasti regionų problemoms pritaikytus problemų sprendimus. Pakeitimai, dėl kurių susitarta, yra didelis BŽŪP žingsnis pirmyn.“

Laipsniškas pieno kvotų panaikinimas. Kadangi pieno kvotos bus panaikintos 2015 m. balandžio mėn., nuo 2009–2010 iki 2013–2014 m. kvotos bus didinamos vienu procentu per metus, ir taip bus užtikrintas sklandus perėjimas Italijoje pieno kvotos bus iškart padidintos 5 proc. (2009–2010 m.). Ūkininkai, kurie viršys pieno kvotas daugiau nei 6 proc., 2009–2010 ir 2010–2011 m. turės sumokėti 50 procentų didesnį mokestį už kvotų viršijimą nei įprastai.

Paramos atsiejimas. Pagal BŽŪP reformą tiesioginės išmokos ūkininkams yra atsietos, t. y. išmokos nebesiejamos su konkretaus produkto gamyba. Tačiau keletas valstybių narių nusprendė išsaugoti kai kurias susietąsias, t. y. su gamyba susijusias, išmokas. Likusios susietosios išmokos bus atsietos ir perkeltos į bendrosios išmokos schemą, išskyrus priemokas už karves žindenes, ožkas ir avis, – šiose srityse valstybės narės gali išlaikyti dabartinį susietosios paramos lygį.

Parama sektoriams, kuriuose susiduriama su konkrečiais sunkumais (vadinamosios 68 straipsnio priemonės). Šiuo metu valstybės narės kiekviename sektoriuje 10 proc. tiesioginėms išmokoms numatytų didžiausių nacionalinio biudžeto sumų gali skirti aplinkos priemonėms diegti arba to sektoriaus produktų kokybei ir prekybai jais gerinti. Šia galimybe bus galima naudotis lanksčiau. Nebus reikalaujama lėšas naudoti tame pačiame sektoriuje; bus galima paremti mažiau ūkininkauti palankių regionų ūkininkus, užsiimančius pieno, jautienos, ožkienos bei avienos gamyba ir auginančius ryžius, arba teikti paramą ūkininkams, taikantiems labiau pažeidžiamus ūkininkavimo būdus; taip pat bus galima teikti paramą rizikos valdymo priemonėms, tokioms kaip draudimo nuo stichinių nelaimių schemos ir savitarpio pagalbos gyvulių ligų atveju fondai; be to, schema galės pasinaudoti ir BIPS sistemą taikančios šalys.

BIPS taikymo išplėtimas. Europos Sąjungos valstybės narės, kurios taiko supaprastintą bendrąją išmokų už plotą sistemą, galės taip daryti iki 2013 m. – nebus primygtinai reikalaujama, kad bendrosios išmokos schemą pradėtų taikyti iki 2010 m.

Papildoma parama ES-12 valstybių ūkininkams. Bus skirta 90 mln. EUR ES-12 valstybių narių, kad šios galėtų lengviau pasinaudoti 68 straipsnio nuostatomis, kol visiškai įsigalios tiesioginės išmokos ūkininkams.

Šiuo metu nepanaudotų lėšų panaudojimas. Valstybės narės, taikydamos bendrosios išmokos schemą, galės pasinaudoti nepanaudotomis lėšomis iš nacionalinio biudžeto 68 straipsnio priemonėms vykdyti arba jas pervesti į Kaimo plėtros fondą.

Lėšų perkėlimas iš tiesioginės pagalbos į kaimo plėtros sritį. Šiuo metu išmokos visiems ūkininkams, gaunantiems daugiau kaip 5000 EUR tiesioginės paramos, sumažinamos 5 proc., o taip sukauptos lėšos pervedamos į kaimo plėtros biudžetą. Iki 2012 m. šis koeficientas bus padidintas iki 10 proc. Be to, išmokos, kurios viršys 300 000 EUR per metus, bus papildomai sumažintos 4 proc. Taip sutaupytas lėšas valstybės narės galės naudoti klimato kaitos, atsinaujinančiosios energijos, vandentvarkos ir biologinės įvairovės programoms stiprinti, naujovėms keturiose minėtose srityse diegti ir papildomoms priemonėms pieno sektoriuje įgyvendinti. Šios pervestos lėšos bus bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos biudžeto, skiriant 75 proc. dydžio finansavimą (konvergencijos regionams, kuriuose BVP yra mažesnis – 90 proc.).

Pagalba jaunųjų ūkininkų investicijoms. Pagalba jaunųjų ūkininkų investicijoms pagal kaimo plėtros programą bus padidinta nuo 55 000 iki 70 000 EUR.

Reikalavimo atidėti žemę panaikinimas. Panaikinamas reikalavimas žemdirbyste užsiimantiems ūkininkams 10 proc. žemės palikti pūdymui. Taip jiems bus sudarytos sąlygos kuo geriau išnaudoti gamybos pajėgumą.

Kompleksinis paramos susiejimas. Siekdami gauti paramą, ūkininkai privalo laikytis aplinkos, gyvūnų gerovės ir maisto kokybės normų. Taisyklių nesilaikantiems ūkininkams parama gali būti sumažinta. Šis kompleksinis paramos susiejimas bus supaprastintas, atsisakant neaktualių arba su ūkininko atsakomybe nesusijusių normų. Bus nustatyti nauji reikalavimai, kad būtų išsaugota žemės atidėjimo nauda aplinkai ir pagerinta vandentvarka.

Intervencinio pirkimo mechanizmai. Taikant rinkos aprūpinimo priemones neturėtų būti ribojami ūkininkų gebėjimai reaguoti į rinkos pokyčius. Intervencinis pirkimas bus panaikintas kiaulienai; miežiams ir sorgams jis nebus taikomas. Intervenciniu laikotarpiu bus galima taikyti intervencinį kviečių pirkimą (kaina 101,31 EUR už toną iki 3 mln. tonų). Be to, šis pirkimas bus organizuojamas konkurso tvarka. Bus nustatyta 30 000 t riba sviestui ir 109 000 t – liesam pienui. Didesnio kiekio intervencinis pirkimas bus rengiamas konkurso tvarka.

Kitos priemonės. Keletas mažų paramos schemų bus atsietos ir perkeltos į BIS nuo 2012 m. Priemoka už energinius augalus bus panaikinta.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar