Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Brysselissä 20. marraskuuta 2008

Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus auttaa viljelijöitä kohtamaan uudet haasteet

Euroopan komissio on tyytyväinen EU:n maatalousministerien saavuttamaan poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta. Terveystarkastus nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja sujuvoittaa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) ja poistaa viljelijöitä rajoittaneita määräyksiä, jolloin näiden on helpompi reagoida markkinasignaaleihin ja uusiin haasteisiin. Sovittuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kesannointivelvoitteen poisto, maitokiintiöiden asteittainen lisääminen kunnes ne poistetaan vuonna 2015 sekä markkinainterventioiden muuntaminen todelliseksi turvaverkoksi. Ministerit sopivat myös tukien lisäalentamisesta mukauttamismenettelyssä, jossa viljelijöille maksettavia suoria tukia alennetaan ja kertyvät varat siirretään maaseudun kehittämisrahastoon. Näin voidaan paremmin vastata Euroopan maatalouden uusiin haasteisiin, joita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen, vesihuollon parantaminen, luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja vihreän energian tuotanto. Lisäksi jäsenvaltiot voivat avustaa herkillä alueilla toimivia maidontuottajia sopeutumaan uuteen markkinatilanteeseen.

"Olen tyytyväinen, että onnistuimme löytämään kompromissiratkaisun, jossa on säilytetty kaikki alkuperäisen ehdotuksemme periaatteet", sanoi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. "Terveystarkastuksen tavoitteena on tarjota EU:n viljelijöille keinot kohdata tulevien vuosien haasteet, joita esimerkiksi ilmastonmuutos asettaa, ja antaa heille vapaus seurata markkinasignaaleja. Kun maaseudun kehittämiseen siirretään lisää varoja, alueellisiin erityisongelmiin voidaan löytää räätälöityjä ratkaisuja. Sovitut muutokset ovat merkittävä edistysaskel YMP:lle."

Maitokiintiöiden asteittainen poistaminen: Maitokiintiöt lakkautetaan huhtikuuhun 2015 mennessä, ja pehmeä lasku taataan siten, että kiintiöitä korotetaan yhdellä prosentilla vuosittain markkinointivuosien 2009/2010 ja 2013/2014 välillä. Italian osalta otetaan käyttöön viiden prosentin korotus heti markkinointivuonna 2009/2010. Viljelijät, jotka markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011 ylittävät maitokiintiönsä yli kuudella prosentilla, joutuvat maksamaan sakon, joka on 50 prosenttia normaalisakkoa korkeampi.

Tuen irrottaminen tuotannosta: YMP:n uudistuksessa viljelijöille maksettavat suorat tuet irrotettiin tuotannosta. Toisin sanoen tuen saamisen edellytyksenä ei enää ollut tietyn tuotteen tuottaminen. Eräät jäsenvaltiot päättivät kuitenkin pitää jotkin tuet tuotantoon sidottuina. Viimeisetkin tuotantoon sidotut tuet irrotetaan nyt tuotannosta ja siirretään tilatukijärjestelmään. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säilyttää nykyiset emolehmäpalkkiot sekä vuohi- ja lammaspalkkiot tuotantosidonnaisina.

Apu erityisvaikeuksista kärsiville aloille (ns. 68 artiklan mukaiset toimenpiteet): Jäsenvaltiot voivat nykyisellään pidättää tietyillä aloilla enintään 10 prosenttia suorille tuille vahvistetuista kansallisista enimmäismääristään ja osoittaa ne ympäristötoimenpiteisiin tai asianomaisen alan tuotteiden laadun ja myynnin edistämiseen. Tämä mahdollisuus muuttuu joustavammaksi. Varoja ei enää tarvitse käyttää alalla, jolta ne on pidätetty, vaan niitä voidaan käyttää epäsuotuisilla alueilla maitoa tai naudan-, vuohen- tai lampaanlihaa tuottavien tai haavoittuvia tuotantotapoja soveltavien viljelijöiden auttamiseksi. Niitä voidaan kohdistaa myös riskinhallintatoimenpiteisiin, kuten luonnonmullistusten varalta otettaviin vakuutuksiin ja eläintauteihin liittyviin sijoitusrahastoihin. Menettely voidaan ottaa käyttöön myös yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavissa jäsenvaltioissa.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän voimassaolon jatkaminen: Yksinkertaistettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavat jäsenvaltiot saavat jatkaa sen soveltamista vuoteen 2013 asti eli niiden ei ole pakko siirtyä tilatukijärjestelmään vuoteen 2010 mennessä.

Lisärahoitusta EU-12:n viljelijöille: EU-12-maille myönnetään 90 miljoonan euron määrärahat, jotta niiden olisi helpompi hyödyntää 68 artiklaa, kunnes kyseisten maiden viljelijöille maksettavat suorat tuet on otettu kokonaisuudessaan käyttöön.

Tällä hetkellä käyttämättä olevien varojen käyttäminen: Tilatukijärjestelmää soveltavat jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisista määrärahoistaan käyttämättä jääneitä varoja joko 68 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin tai siirtää ne maaseudun kehittämisrahastoon.

Määrärahasiirrot suorista tuista maaseudun kehittämiseen: Tätä nykyä kaikkien yli 5 000 euroa suoraa tukea saavien viljelijöiden tuista vähennetään viisi prosenttia, jota vastaavat varat siirretään maaseudun kehittämisen määrärahoihin. Tämä osuus korotetaan 10 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Yli 300 000 euroa vuodessa oleviin tukiin tehdään neljän prosentin suuruinen lisäleikkaus. Jäsenvaltiot voivat käyttää näin saadut varat maaseudun kehittämisohjelmissaan toimenpiteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvaan energiaan, vesihuoltoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä näihin neljään seikkaan liittyviin innovaatioihin ja maidontuotantoalan liitännäistoimenpiteisiin. EU:n osuus siirrettyjen varojen rahoituksesta on 75 prosenttia; lähentymistavoitealueilla, joilla keskimääräinen BKT on alhaisempi, EU:n osuus on 90 prosenttia.

Nuorten viljelijöiden investointituki: Nuorille viljelijöille maaseudun kehittämisen osana maksettavaa investointitukea korotetaan 55 000 eurosta 70 000 euroon.

Kesannointivelvoitteen poistaminen: Peltokasvien viljelijöiden ei ole enää pakko kesannoida kymmentä prosenttia maatalousmaastaan. Näin he voivat maksimoida tuotantokykynsä.

Täydentävät ehdot: Viljelijöille maksettavien tukien saamisen edellytyksenä on ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja elintarvikkeiden laatuun liittyvien vaatimusten noudattaminen. Viljelijöiden tukia leikataan, jos vaatimuksia ei noudateta. Tätä täydentävien ehtojen järjestelmää yksinkertaistetaan poistamalla siitä vaatimukset, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia tai jotka eivät ole suoraan viljelijän vastuulla. Uusia vaatimuksia lisätään kesannoinnin ympäristöhyötyjen säilyttämiseksi ja vesihuollon parantamiseksi.

Interventiomekanismit: Markkinoiden tarjontaa sääntelevien toimenpiteiden ei pitäisi olla hidaste EU:n viljelijöille, jotka pyrkivät reagoimaan markkinasignaaleihin. Interventiot poistetaan sianlihan alalta ja lasketaan ohran ja durran osalta nollaan. Vehnäalalla on mahdollista tehdä interventiojakson aikana interventio-ostoja hintaan 101,31 euroa/tonni kolmeen miljoonaan tonniin asti. Sen jälkeen ostot tehdään tarjouskilpailulla. Voille ja rasvattomalle maitojauheelle vahvistetut rajat ovat 30 000 ja vastaavasti 109 000 tonnia, ja sen jälkeen interventio-ostot toteutetaan tarjouskilpailuin.

Muut toimenpiteet: Joukko pieniä tukijärjestelmiä irrotetaan tuotannosta ja siirretään tilatukijärjestelmään vuodesta 2012 alkaen. Energiakasvipalkkio lakkautetaan.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar