Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2008

Γεωργία: Ο διαγνωστικός έλεγχος της ΚΓΠ θα βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη της πολιτικής συμφωνίας από τους υπουργούς γεωργίας της ΕΕ σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Ο διαγνωστικός έλεγχος θα εκσυγχρονίσει, θα απλοποιήσει και θα εξορθολογήσει την ΚΓΠ και θα καταργήσει τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους γεωργούς, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στα μηνύματα της αγοράς και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Μεταξύ των άλλων μέτρων, η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση της αγρανάπαυσης, τη σταδιακή αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος μέχρι την κατάργησή τους το 2015 και τη μετατροπή της παρέμβασης στην αγορά σε πραγματικό δίχτυ ασφαλείας. Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν τη διαφοροποίηση και, άρα, να μειώσουν τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς και να μεταφέρουν τους πόρους στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση των νέων προκλήσεων και ευκαιριών που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της ανάγκης καλύτερης διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της παραγωγής πράσινης ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα είναι επίσης σε θέση να βοηθήσουν τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων σε ευαίσθητες περιοχές, ώστε να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση της αγοράς.

Η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια σε θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε «Είμαι ικανοποιημένη που καταφέραμε να βρούμε συμβιβαστική λύση που διατηρεί όλες τις αρχές της αρχικής μας πρότασης. Ο διαγνωστικός έλεγχος αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων μέσων στους γεωργούς, ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις κατά τα επόμενα έτη, όπως η κλιματική αλλαγή, και να ανταποκριθούν στα μηνύματα της αγοράς. Η μεταφορά περισσότερων πόρων στην αγροτική ανάπτυξη μας δίνει την ευκαιρία εξεύρεσης εξειδικευμένων λύσεων σε συγκεκριμένα περιφερειακά προβλήματα. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου για την ΚΓΠ.»

Σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος: Δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις γάλακτος θα καταργηθούν έως τον Απρίλιο του 2015, διασφαλίζεται η «ομαλή μετάβαση» με την αύξηση των ποσοστώσεων κατά 1% ετησίως μεταξύ 2009/10 και 2013/14. Για την Ιταλία, η αύξηση κατά 5% θα εφαρμοστεί αμέσως το 2009/10. Το 2009/10 και το 2010/11, οι γεωργοί που υπερέβησαν την ποσόστωση γάλακτος κατά περισσότερο από 6% θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά 50% υψηλότερη από την κανονική.

Αποσύνδεση της στήριξης: Με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ «αποσυνδέθηκε» η χορήγηση άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς, δηλαδή οι ενισχύσεις δεν συνδέονται πλέον με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν να διατηρήσουν ορισμένες συνδεδεμένες ενισχύσεις, δηλαδή ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή. Οι εν λόγω συνδεδεμένες ενισχύσεις τώρα θα αποσυνδεθούν και θα ενσωματωθούν στο ενιαίο καθεστώς ενίσχυσης (ΕΚΕ), με εξαίρεση τις πριμοδοτήσεις για θηλάζουσες αγελάδες και τις πριμοδοτήσεις για αιγοπρόβατα για τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα συνδεδεμένης στήριξης.

Στήριξη των τομέων με ειδικά προβλήματα (τα καλούμενα μέτρα του άρθρου 68): Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν ανά τομέα το 10% του αντίστοιχου μέγιστου εθνικού προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις και να το χρησιμοποιούν για μέτρα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος ή για τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων στον οικείο τομέα. Η δυνατότητα αυτή θα καταστεί περισσότερο ευέλικτη. Τα ποσά αυτά δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να χρησιμοποιούνται στον τομέα από τον οποίο προέρχονται και θα επιτρέπεται να διατίθενται για την ενίσχυση των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, των παραγωγών βόειου και αιγοπρόβειου κρέατος καθώς και των παραγωγών ρυζιού σε μειονεκτικές περιοχές ή για τη στήριξη ευάλωτων τύπων γεωργίας ή ακόμη να χρησιμοποιούνται για την προώθηση μέτρων διαχείρισης των κινδύνων, όπως προγράμματα ασφάλισης καλλιέργειας σε περίπτωση φυσικής καταστροφής και ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες των ζώων, προβλέποντας, εκ παραλλήλου, τη δυνατότητα συμμετοχής, στο ως άνω καθεστώς, των χωρών που εφαρμόζουν το σύστημα ΚΕΣΕ

Παράταση του ΚΕΣΕ: Τα κράτη μέλη της ΕΕ που εφαρμόζουν το απλοποιημένο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης θα μπορέσουν να το συνεχίσουν έως το 2013 και δεν θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το 2010.

Συμπληρωματική χρηματοδότηση για τους γεωργούς της ΕΕ-12: 90 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στις χώρες της ΕΕ-12 για να μπορέσουν να εφαρμόσουν ευκολότερα το άρθρο 68 μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς.

Χρησιμοποίηση των πόρων που δεν έχουν δαπανηθεί: Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούν τα ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί από τα εθνικά κονδύλια για μέτρα του άρθρου 68 είτε να τα μεταφέρουν στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταφορά κονδυλίων από τις άμεσες ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη: Επί του παρόντος, σε όλους τους γεωργούς που λαμβάνουν περισσότερα των 5.000 ευρώ με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων, τα αντίστοιχα ποσά μειώνονται κατά 5% και τα προκύπτοντα κονδύλια μεταφέρονται στο προϋπολογισμό αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 10% έως το 2012. Συμπληρωματική μείωση 4% θα πραγματοποιείται για τις ενισχύσεις άνω των 300.000 ευρώ ετησίως. Η κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλιζόμενη χρηματοδότηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των προγραμμάτων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων, της βιοποικιλότητας, της καινοτομίας που συνδέεται με τα προηγούμενα τέσσερα σημεία και των συνοδευτικών μέτρων στον γαλακτοκομικό τομέα. Τα εν λόγω μεταφερόμενα κονδύλια θα συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε ποσοστό 75% και 90% στις περιφέρειες σύγκλισης στις οποίες το μέσο ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο.

Ενίσχυση στις επενδύσεις για νέους γεωργούς: Η ενίσχυση στις επενδύσεις για τους νέους γεωργούς στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης θα αυξηθεί από 55.000 σε 70.000 ευρώ.

Κατάργηση της αγρανάπαυσης: Καταργείται η απαίτηση να διατηρούν οι γεωργοί αροτραίων καλλιεργειών το 10% των εκτάσεών τους σε κατάσταση αγρανάπαυσης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού.

Πολλαπλή συμμόρφωση: Η ενίσχυση στους γεωργούς συνδέεται με την τήρηση προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ποιότητα των τροφίμων. Οι ενισχύσεις μειώνονται όταν οι γεωργοί δεν τηρούν τους κανόνες. Η ονομαζόμενη πολλαπλή συμμόρφωση θα απλοποιηθεί, καταργώντας τα πρότυπα τα οποία δεν είναι ενδεδειγμένα ή δεν συνδέονται με την ευθύνη του γεωργού. Θα προστεθούν νέες απαιτήσεις ώστε να διασφαλιστούν τα περιβαλλοντικά οφέλη της αγρανάπαυσης και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων.

Μηχανισμοί παρέμβασης: Τα μέτρα ελέγχου της προσφοράς δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ικανότητα των γεωργών να ανταποκρίνονται στα μηνύματα της αγοράς. Η παρέμβαση θα καταργηθεί για το χοιρινό κρέας και προβλέπεται μηδενική παρέμβαση για το κριθάρι και το σόργο. Για το σιτάρι, η αγορά στην παρέμβαση θα είναι δυνατή κατά την περίοδο παρέμβασης στην τιμή των 101,31 ευρώ/τόνο έως τα 3 εκατ. τόνους. Για μεγαλύτερες ποσότητες θα πραγματοποιείται διαγωνισμός. Για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, το ανώτατο όριο θα καθοριστεί σε 30.000 τόνους και 109.000 τόνους αντιστοίχως· για μεγαλύτερες ποσότητες θα πραγματοποιείται διαγωνισμός.

Άλλα μέτρα: Μία σειρά μικρών καθεστώτων στήριξης θα αποσυνδεθούν και θα ενσωματωθούν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2012. Η πριμοδότηση για τις ενεργειακές καλλιέργειες θα καταργηθεί.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar