Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Брюксел, 20 ноември 2008 г.

Селско стопанство: Прегледът на състоянието на ОСП ще помогне на земеделските стопани да посрещнат новите предизвикателства

Eвропейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато от министрите на селското стопанство на EС, относно прегледа на състоянието на общата селскостопанска политика (ОСП). Прегледът на състоянието ще модернизира, опрости и рационализира ОСП и ще премахне ограниченията за земеделските стопани, като по този начин им помогне да реагират по-успешно на сигналите на пазара и да посрещнат новите предизвикателства. Освен редица други мерки, споразумението премахва земите под угар, увеличава постепенно квотите за мляко до премахването им през 2015 г. и превръща интервенцията на пазара в истинска предпазна мрежа. Министрите се споразумяха също да увеличат модулацията, чрез което преките плащания към земеделските стопани се намаляват и парите се прехвърлят към Фонда за развитие на селските райони. Това ще позволи по-добре да се отговори на новите предизвикателства и възможности пред европейското селско стопанство, включително изменението на климата, необходимостта от по-добро управление на водите, опазването на биологичното разнообразие и производството на „зелена“ енергия. Държавите-членки ще могат също да подпомагат млекопроизводителите в чувствителните региони да се приспособят към новата пазарна ситуация.

„Много съм доволна, че успяхме да намерим компромис, при който се запазват всички принципи на първоначалното ни предложение“, каза Мариан Фишер Боул — комисар по земеделието и развитието на селските райони. „Същността на прегледа на състоянието се състои в това нашите земеделски стопани да бъдат подготвени за предизвикателствата, които стоят пред тях през идните години, като например изменението на климата, и да бъдат освободени, за да могат да реагират на идващите от страна на пазара сигнали. Прехвърлянето на повече парични средства към развитието на селските райони ни дава възможност да намерим решения, съобразени с конкретните регионални проблеми. Промените, за които беше постигнато съгласие, представляват голяма крачка напред за ОСП.“

Постепенно премахване на квотите за мляко: Тъй като срокът на системата от квоти за мляко ще изтече през април 2015 г., се осигурява „меко приземяване“, като се увеличават квотите с по един процент годишно в периода между 2009/10 и 2013/14 година. 5-процентното увеличение за Италия ще бъде въведено веднага през 2009/10 година. През 2009/10 и 2010/11 година земеделските стопани, които превишат квотите си за мляко с повече от 6 процента, ще трябва да платят такса, която е с 50 процента по-висока от обичайната глоба.

Премахване на зависимостта на помощта от производството: Реформата на ОСП „отдели“ пряката помощ за земеделските стопани, т.е. плащанията вече не са свързани с производството на определен продукт. Някои държави-членки обаче избраха да запазят някои „свързани“ с производството плащания. Тези оставащи свързани плащания сега ще бъдат отделени и прехвърлени към схемата за единно плащане, с изключение на премиите за крави с бозаещи телета, кози и овце, където държавите-членки могат да запазят сегашните равнища на помощ, обвързана с производството.

Помощ за сектори със специфични проблеми (т.нар. мерки по „член 68“): Понастоящем държавите-членки имат право да заделят за сектор 10 процента от националните си бюджетни тавани за преки плащания, които да бъдат използвани за мерки за опазване на околната среда или за подобряване на качеството и реализацията на продукти в съответния сектор. Тази възможност ще стане по-гъвкава. Вече няма да се изисква паричните средства да се използват в същия сектор; те ще могат да се използват за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи мляко, говеждо, козе и овче месо и ориз, в региони в неблагоприятно положение или в уязвими видове земеделско производство; те могат да се използват също за подпомагане на мерки за управление на риска, например схеми за застраховане срещу природни бедствия и взаимоспомагателни фондове за заболявания по животните; като в схемата ще могат да участват и държавите, прилагащи системата СЕПП.

Удължаване на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП): На държавите-членки на ЕС, които прилагат опростената схема за единно плащане на площ, ще бъде разрешено да продължат да я прилагат до 2013 г., вместо да бъдат принудени да преминат към схемата за единно плащане до 2010 г.

Допълнително финансиране за земеделските стопани от EС-12: Ще бъдат отпуснати 90 милиона EUR за държавите от EС-12 с цел да бъде улеснено прилагането на член 68 от тези държави до постепенното пълно въвеждане на преките плащания за земеделските стопани в тях.

Използване на неусвоените досега средства: На държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане, ще бъде разрешено или да използват неизразходваните досега парични средства от националния си пакет за мерки по член 68, или да ги прехвърлят към Фонда за развитие на селските райони.

Прехвърляне на парични средства от пряка помощ към развитие на селските райони: Понастоящем плащанията за всички земеделски стопани, получаващи над 5 000 EUR пряка помощ, се намаляват с 5 процента и тези парични средства се прехвърлят в бюджета за развитие на селските райони. Този дял ще се увеличи на 10 процента до 2012 г. За плащанията над 300 000 EUR годишно ще се прави допълнително намаление от 4 процента. Получените по този начин средства могат да се използват от държавите-членки за подсилване на програми в областта на изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, управлението на водите, биологичното разнообразие и свързани с предходните четири области иновации, както и за съпътстващи мерки в сектора на млякото и млечните продукти. Тези прехвърлени парични средства ще бъдат съфинансирани от EС в размер на 75 процента и 90 процента в регионите за сближаване, където средната стойност на БВП е по-ниска.

Инвестиционна помощ за млади земеделски стопани: Инвестиционната помощ за млади земеделски стопани в рамките на развитието на селските райони ще бъде увеличена от 55 000 EUR на 70 000 EUR.

Премахване на земите под угар: Отменя се изискването към земеделските стопани с обработваеми земи да оставят 10 процента от тях необработвани. Това ще им позволи в максимална степен да оползотворят производствения си потенциал.

Кръстосано спазване: Помощта за земеделските стопани е обвързана със съблюдаване на стандартите за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните и качество на храните. Земеделски стопани, които не зачитат правилата, рискуват съкращения в помощта за тях. Така нареченото „кръстосано спазване“ ще бъде опростено чрез отмяната на стандарти, които нямат отношение или не са свързани с отговорността на земеделските стопани. Ще бъдат добавени нови изисквания, за да се запазят ползите за околната среда от оставянето на земи под угар и да се подобри управлението на водите.

Интервенционни механизми: Мерките по отношение на предлагането на пазара не бива да забавят способността на земеделските стопани да отговорят на сигналите от пазара. Интервенцията за свинско месо ще бъде премахната, а за ечемик и сорго ще бъде сведена до нула. Интервенционното изкупуване за пшеницата ще бъде възможно през интервенционния период на цена 101,31 EUR/тон до количество от 3 милиона тона. Интервенцията над посоченото количество ще става чрез тръжна процедура. За маслото и обезмасленото мляко на прах максималните количества ще бъдат съответно 30 000 тона и 109 000 тона, като интервенцията над тези количества ще става чрез тръжна процедура.

Други мерки: Редица малки схеми за подпомагане ще бъдат отделени от производството и прехвърлени към Схемата за единно плащане (СЕП) от 2012 г. Премията за енергийни култури ще бъде премахната.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar