Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1747

Bryssel den 20 november 2008

Nu på Internet: ”Europeana”, Europas digitala bibliotek

Europeana, Europas multimediebibliotek på Internet blir tillgängligt för allmänheten idag. På www.europeana.eu kan Internetanvändare i hela världen nu få tillgång till över två miljoner böcker, kartor, inspelningar, fotografier, arkivdokument, målningar och filmer från nationella bibliotek och kulturinstitutioner i EU:s 27 medlemsstater. Genom Europeana öppnas nya sätt att utforska Europas kulturarv: alla som är intresserade av litteratur, konst, vetenskap, politik, historia, arkitektur, musik eller film kommer att få gratis och snabb tillgång till Europas största samlingar och mästerverk i ett enda virtuellt bibliotek genom en webbportal som finns på alla officiella EU-språk. Men detta är bara början. År 2010 kommer Europeana att ge tillgång till miljoner föremål som representerar Europas fantastiska kulturella mångfald och biblioteket kommer att ha interaktiva områden t.ex. för grupper med särskilda intressen. Mellan 2009 och 2011 kommer cirka två miljoner euro av EU:s medel årligen att anslås för detta ändamål. Kommissionen planerar också att engagera den privata sektorn i den fortsatta utbyggnaden av Europas digitala bibliotek. I september 2007 stödde Europaparlamentet skapandet av ett europeiskt digitalt bibliotek genom en resolution som röstades igenom med överväldigande majoritet.

”Med Europeana kombinerar vi Europas konkurrensfördel i kommunikations- och nättekniken med vårt rika kulturarv. Européerna kommer nu att snabbt, lättillgängligt och på ett enda ställe få tillgång till de fantastiska resurser som våra stora samlingar utgör. Europeana är mycket mer än ett bibliotek, det är ett veritabelt kraftpaket för att inspirera det tjugoförsta århundradets européer att bli lika kreativa som renässansmänniskorna. Det går knappt att föreställa sig vilka möjligheter ett sådant bibliotek kan erbjuda studenter, konstälskare och forskare som får möjligheten att kombinera och söka i alla medlemsstaters kulturskatter på Internet. Detta är ett tydligt bevis på att kulturen har en central betydelse för den europeiska integrationen”, säger José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande.

”Europeana erbjuder en resa genom tiden, över gränserna och till nya föreställningar om vad vår kultur är. Biblioteket kommer dessutom att förena människorna med deras historia och, genom interaktiva sidor och verktyg, med varandra”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”Jag uppmanar nu Europas kulturinstitutioner, förlag och teknikföretag att fylla Europeana med ytterligare innehåll i digital form. Vi måste göra Europeana till ett hem för interaktivt kreativt deltagande som kan nås av de människor som vill utforma sin egen del av den europeiska kulturen och dela med sig av den till andra. Mitt mål är att Europeana år 2010 ska omfatta minst 10 miljoner föremål.”

”Genom Europeana blir kulturorganisationerna mer relevanta för den s.k. Web 2.0-generationen – en generation som förväntar sig kunna läsa text, se video, höra ljud och se bilder samtidigt och på samma ställe. Genom att erbjuda unga människor en multimedieerfarenhet kommer biblioteket att förena dem med Europas historiska och nuvarande kultur”, tillägger Elisabeth Niggemann, Generaldirektör för det tyska nationalbiblioteket och ordförande i stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek som är den organisation som står bakom Europeana.

Europeana gör det möjligt att söka i och bläddra igenom de digitala samlingarna i Europas bibliotek, arkiv och museer samtidigt. Detta innebär att användarna kan utforska ämnesområden utan att söka efter och besöka flera webbplatser och webbresurser.

Kommissionen tog initiativet till Europeana 2005 och förverkligade det i nära samarbete med medlemsstaternas nationalbibliotek och andra kulturorganisationer samt med starkt stöd från Europaparlamentet. Europeana drivs av stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek, som sammanför Europas viktigaste sammanslutningar av bibliotek, arkiv, museer, audiovisuella arkiv och kulturinstitutioner. Det nederländska nationalbiblioteket Koninklijke Bibliotheek är värd för Europeana.

Över 1 000 kulturorganisationer från hela Europa har tillhandahållit material för Europeana. Europas museer, inbegripet Louvren i Paris och Rijksmuseum i Amsterdam, har tillhandahållit digitaliserade målningar och objekt från sina samlingar. Statsarkiv har gjort viktiga nationella dokument tillgängliga och Frankrikes Institut National de l’Audiovisuel har tillhandahållit 80 000 utsändningar som återger det tjugonde århundradet, ända från tidigt filmmaterial från slagfälten i Frankrike 1914. Nationalbibliotek i hela Europa har bidragit med tryckt och otryckt material, inklusive digitaliserade kopior av de stora bokverken som har gett upphov till nya idéer i hela världen.

Under åren 2009–2010 kommer cirka 69 miljoner euro att bli tillgängliga för forskning om digitala bibliotek genom EU:s forskningsprogram. Under samma period kommer den del som handlar om informationssamhället i programmet för konkurrenskraft och innovation att avsätta cirka 50 miljoner euro till att förbättra tillgången till Europas kulturarv och vetenskapliga arv.

Bakgrund:

Europeiska kommissionen påbörjade redan år 2000 arbetet med att digitalisera kulturmaterialet och göra det tillgängligt via Internet. Mellan 2000 och 2005 samfinansierade kommissionen forskningsprojekt och främjade ett bättre samarbete mellan medlemsstater som önskade göra sitt kulturarv tillgängligt på Internet.

I juni 2005 gjorde kommissionär Reding det europeiska digitala biblioteket till ett centralt projekt inom i2010-strategin för ett europeiskt informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning (IP/05/643). I september 2005 drog kommissionen upp riktlinjerna för de åtgärder som måste vidtas för att Europas kulturella och vetenskapliga arv ska bli tillgängligt för alla (IP/05/1202). I augusti i år uppmanade kommissionen medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att bidra till Europeana, särskilt genom att avsätta mer pengar till digitaliseringen och ge mer exakta siffror om hur mycket material de kommer att digitalisera. (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Kommissionens arbete om det europeiska digitala biblioteket åtföljdes av en expertgrupp på hög nivå från den offentliga och den privata sektorn, dvs. från kulturorganisationer, IKT-branschen och rättighetshavare.

För ytterligare upplysningar:

http://www.europeana.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
Press pack Europeana:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om ”i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek” (föredragande: Marie-Hélène Descamps) finns på följande webbplats:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0416+0+DOC+XML+V0//SV

Viktigt meddelande:
Den officiella invigningen av Europeana äger rum idag, torsdagen den 20 november, i ”Palais de Charles de Lorraine” i Bibliothèque royale de Belgique (Belgiens kungliga bibliotek) i Bryssel, i närvaro av kommissionens ordförande José Manuel Barroso, kommissionär Viviane Reding (informationssamhället och medierna), Christine Albanel, Frankrikes kulturminister och nuvarande ordförande för rådet (kultur), EU:s ministrar med ansvar för kultur och audiovisuella medier samt företrädare för Europas kulturorganisationer.
Den officiella lanseringen av Europeana kommer att äga rum efter ett möte i ministerrådet (kultur) idag i Bryssel. Vid detta rådsmöte förväntas kulturministrarna anta slutsatser som uttrycker starkt stöd för Europeiska kommissionens Europeana-projekt.


Side Bar