Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1747

Brüssel, 20. november 2008

Nüüdsest Internetis: „Europeana” – Euroopa digitaalraamatukogu

Täna avatakse üldsusele kasutamiseks Europeana – Euroopa multimeedia võrguraamatukogu. Aadressil www.europeana.eu on nüüd kogu maailma internetikasutajatel juurdepääs enam kui kahele miljonile raamatule, kaardile, salvestusele, fotole, arhiividokumendile, maalile ja filmile, mis asuvad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi raamatukogudes ja kultuuriasutustes. Europeana avab uued võimalused Euroopa kultuuripärandi uurimiseks: kõigil kirjandus-, kunsti-, teadus-, poliitika-, ajaloo-, arhitektuuri-, muusika- ja kinohuvilistel on kõigis ELi keeltes kättesaadava veebiportaali kaudu tasuta ning kiire juurdepääs ühtses virtuaalraamatukogus Euroopa suurimatele kogudele ja meistriteostele. Kuid see on alles algus. 2010. aastal hakkab Europeana pakkuma juurdepääsu miljonitele nimetustele, mis kajastavad Euroopa rikkalikku kultuurilist mitmekesisust, ning selles luuakse dialoogivõimalused erihuvidega kooskondadele. Ajavahemikul 2009–2011 eraldab EL sellele projektile 2 miljonit eurot aastas. Komisjon kavandab Euroopa digitaalraamatukogu edasises laiendamises kaasata ka erasektori. 2007. aasta septembris toetas Euroopa Parlament Euroopa digitaalraamatukogu loomist oma resolutsioonis, mis võeti vastu suure häälteenamusega.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso kinnitas: „Europeana abil me ühendame Euroopa konkurentsieelise side- ja võrgutehnoloogia valdkonnas meie rikkaliku kultuuripärandiga. Eurooplastel on nüüdsest ühest võrgukohast kiire ja lihtne juurdepääs meie suurte kogude uskumatutele varadele. Europeana on oluliselt rohkem kui raamatukogu, see on tõeline generaator, mis innustab 21. sajandi eurooplasi tegutsema loovalt nagu seda tegid meie innovatiivsed esiisad näiteks renessansiajal. Kujutlege vaid võimalusi, mida Europeana pakub üliõpilastele, kunstihuvilistele ja teadlastele, kes nüüdsest saavad kõigi liikmesriikide kultuurivara otse võrgus vaadata, ühendada ja otsida. See näitab väga jõuliselt, et kultuur on Euroopa lõimumise keskne osa.”

„Europeana võimaldab reisida läbi aja, ületada piire ja leida ideid meie kultuuri olemuse kohta. Lisaks ühendab see inimesed nende ajalooga ning interaktiivsete veebilehtede ja vahendite abil ka üksteisega,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Kutsun Euroopa kultuuriasutusi, kirjastusi ja tehnoloogiaettevõtteid üles täitma Europeanat üha enama digitaalse infosisuga. Peaksime muutma Europeana nende inimeste interaktiivse ja loova osalemise kohaks, kes soovivad panustada Euroopa kultuuri ja jagada seda teistega. Minu eesmärk on, et 2010. aastal hõlmaks Europeana vähemalt 10 miljonit teavikut.”

Saksa Rahvusraamatukogu peadirektor ja Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutuse (Europeana tugiorganisatsioon) eesistuja Elisabeth Niggemann lisas: „Europeana muudab kultuuriasutused Web 2.0 põlvkonna jaoks huvitavamaks, kuna see põlvkond soovib lugeda teksti, vaadata videot, kuulda heli ja näha pilte samal ajal ning samas kohas. Pakkudes noortele täieliku multimeediavahendi, lähendame neid Euroopa kunagisele ja praegusele kultuurile.”

Europeana võimaldab üheaegselt otsida ja sirvida teoseid Euroopa raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud kogudes. Seega saavad kasutajad uurida teemasid, ilma et nad peaksid külastama mitmeid veebisaite ja kasutama otsinguks eri vahendeid.

Komisjon algatas Europeana projekti 2005. aastal ning viis selle ellu tihedas koostöös liikmesriikide rahvusraamatukogude ja muude kultuuriasutustega ning Euroopa Parlamendi tugeval toetusel. Europeanat haldab Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutus, mis koondab Euroopa peamiste raamatukogude, arhiivide, muuseumide, audiovisuaalsete arhiivide ja kultuuriasutuste ühendusi. Europeana toimimisstruktuuri haldab Hollandi Rahvusraamatukogu Koninklijke Bibliotheek.

Üle 1000 kultuuriorganisatsiooni mitmelt poolt Euroopast on andnud Europeana tarbeks materjali. Euroopa muuseumid, sealhulgas Louvre Pariisis ja Rijksmuseum Amsterdamis, on andnud digiteeritud maale ja teoseid oma kogudest. Riigiarhiivid on teinud kättesaadavaks olulised riiklikud dokumendid ning Prantsusmaa riiklik audiovisuaalasutus Institut National de l’Audiovisuel võimaldas juurdepääsu 80000 ringhäälingusaatele, mis kajastavad 20. sajandi sündmusi alates esimestest kaadritest Prantsusmaa lahinguväljadelt 1914. aastal. Euroopa rahvusraamatukogud on teinud kättesaadavaks trükiteosed ja käsikirjad, sealhulgas digiteeritud koopiad olulisematest raamatutest, mis tõid maailma uudseid ideid.

Aastatel 2009–2010 eraldatakse digitaalraamatukogude uurimiseks ELi teadusuuringute programmi kaudu 69 miljonit eurot. Samal ajavahemikul eraldatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi infoühiskonna osa raames ligikaudu 50 miljonit eurot, et parandada juurdepääsu Euroopa kultuuri- ja teaduspärandile.

Taust:

Euroopa Komisjon alustas tööd kultuuripärandi digiteerimise ja võrgujuurdepääsu valdkonnas juba 2000. aastal. Ajavahemikul 2000–2005 kaasrahastas komisjon uurimisprojekte ja edendas koostööd nende liikmesriikide vahel, kes soovisid oma kultuuripärandi võrgus kättesaadavaks muuta.

Volinik Reding kuulutas 2005. aasta juunis Euroopa digitaalraamatukogu ELi „strateegia i2010 – Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest” kõige tähtsamaks projektiks (IP/05/643). 2005. aasta septembris esitas komisjon meetmed, et muuta Euroopa kultuuri- ja teaduspärand kõigile kättesaadavaks (IP/05/1202). Tänavu augustis palus komisjon liikmesriikidel Europeana arendamise nimel tehtavaid pingutusi suurendada, eelkõige digiteerimise rahastamist ning esitada täpsemad andmed digiteeritava materjali mahu kohta (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Komisjoni tööle Euroopa digitaalraamatukogu arendamisel aitas kaasa kõrgetasemeline eksperdirühm, kuhu kuulusid eksperdid nii avalikust kui ka erasektorist: kultuuriasutustest, info- ja sidetehnoloogiasektorist ja õiguste valdajate hulgast.

Lisateave on kättesaadav aadressil:

http://www.europeana.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
Press pack Europeana:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2008. aasta resolutsioon „i2010: digitaalraamatukogud" kohta (raportöör: Marie-Hélène Descamps) on kättesaadav aadressil:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416

Oluline teave:
Europeana ametlik avamine toimub täna, neljapäeval 20. novembril „Palais de Charles de Lorraine'is” Brüsseli kuninglikus rahvusraamatukogus ning sellest võtavad osa Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding, Prantsusmaa kultuuriminister ja kultuuriministrite nõukogu praegune eesistuja Christine Albanel, ELi ministrid kultuuri ja audiovisuaalküsimuste alal ning Euroopa kultuuriasutuste esindajad.
Europeana ametlikule avamisele järgneb täna Brüsselis kultuuriministrite nõukogu istung. Sellel istungil peaksid kultuuriministrid tegema kokkuvõtte, milles väljendatakse tugevat poliitilist toetust Euroopa Komisjoni Europeana projektile.


Side Bar