Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1745

Brussel, 20 november 2008

Staatssteun: Commissie zet licht op groen voor gezamenlijke reddingssteun van België, Frankrijk en Luxemburg aan Dexia

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels uit het EG-Verdrag, toestemming gegeven voor een staatsgarantie ten behoeve van de financiële groep Dexia, tegen de achtergrond van de problemen op de Belgische financiële markt. België, Frankrijk en Luxemburg geven samen steun die het voortbestaan van de groep moet verzekeren, het vertrouwen van de investeerders moet herstellen en het interbancair krediet moet stimuleren. Gezien de omvang van Dexia, haar marktaandelen en de aanhoudende financiële crisis, zou er een systeemrisico ontstaan wanneer de groep eventueel in gebreke blijft. De Commissie kwam tot de conclusie dat deze maatregel een passend, noodzakelijk en evenredig middel is om een ernstige verstoring in de Belgische economie op te heffen. Daardoor is deze verenigbaar met de EU-regels inzake staatssteun (artikel 87, lid 3, onder b)), zoals die nader zijn uitgewerkt in de mededeling over de toepassing van deze regels op banken in het kader van de wereldwijde financiële crisis (zie IP/08/1495). De Commissie heeft de steun als urgente reddingssteun voor een periode van zes maanden goedgekeurd, met de mogelijkheid van een eventuele verlenging indien de crisis aanhoudt. De drie lidstaten hebben toegezegd toekomstplannen voor de groep in te dienen binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de eerste maatregel.

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, Commissaris voor Mededingingsbeleid: "De oplossing die voor Dexia is gevonden, laat zien dat grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is en snel groen licht kan krijgen, zodra we over alle relevante informatie beschikken."

Dexia is een financiële groep die actief is in de bank- en verzekeringssector. De moedermaatschappij is Dexia NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die aan de beurzen Euronext Paris en Euronext Brussel is genoteerd. Op 30 juni 2008 bedroeg haar beurskapitalisatie 11,7 miljard EUR. Dexia is gespecialiseerd in kredietverlening aan lokale overheden, maar heeft ook 5,5 miljoen particuliere cliënten, van wie meer dan 4 miljoen in België.

Op 9 oktober 2008 hebben België, Frankrijk en Luxemburg een overeenkomst gesloten voor een gezamenlijke garantiestelling - voor 60,5% gedekt door België, voor 36,5% door Frankrijk en voor 3% door Luxemburg - zodat Dexia makkelijker toegang krijgt tot financieringsproducten. Vanaf dat tijdstip (en tot 19 november 2008) hebben de Belgische, Franse en Luxemburgse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van de maatregelen die ten behoeve van Dexia werden genomen.

Door een combinatie van diverse factoren, zoals de omvang van Dexia, haar overheersende aanwezigheid op bepaalde markten en de uitzonderlijke situatie op de financiële markten op het tijdstip van de steunverlening, zou een in gebreke blijvende bank een sneeuwbaleffect hebben op de Belgische banksector - en dus ook op de hele economie van het land.

De steun moet dienen om Dexia makkelijker toegang tot financieringsmiddelen geven, zodat het vertrouwen van de investeerders wordt hersteld en interbancaire leningen worden gestimuleerd. Hij is in de tijd beperkt en Dexia zal daarover vergoedingen betalen die gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank. Op basis van al deze elementen is de conclusie dat de maatregel ten faveure van Dexia evenredig, passend en noodzakelijk is om de moeilijkheden van de groep te verhelpen.

Het besluit van vandaag ziet niet op de kapitaalsverhoging van 6,4 miljard EUR, waarop de Belgische en Franse investeerders telkens voor 3 miljard EUR hebben ingetekend en Luxemburg voor 376 miljoen EUR. De raad van bestuur van Dexia van 30 september 2008 had tot deze operatie besloten, zodat de groep het hoofd kon bieden aan de gevolgen van de financiële crisis. Dit besluit gaat evenmin over de garantie die op 14 november 2008 werd aangekondigd in het kader van de verkoop van FSA, de Amerikaanse dochter van Dexia.

De toestemming geldt voor een periode van slechts zes maanden, maar kan, wanneer de crisis aanhoudt, eventueel worden verlengd indien de betrokken lidstaten een gemotiveerd verzoek in die zin indienen. Wil de groep de afwijking kunnen blijven genieten voor een periode die verder gaat dan de initieel toegestane periode, dan moeten de betrokken lidstaten bij de Commissie een herstructurerings- of liquidatieplan indienen. De afwijking wordt automatisch verlengd totdat de Commissie zich over dergelijk plan heeft uitgesproken.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummers NN 45/2008 (Luxemburg), NN 49/2008 (België) en NN 50/2008 (Frankrijk). Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State aid Weekly e-News.


Side Bar