Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

V Bruseli 19. novembra 2008

Komisia víta politickú dohodu o školskom programe podpory konzumácie ovocia vo výške 90 miliónov eur ročne

Európska komisia uvítala politickú dohodu, ku ktorej sa dnes dospelo v rámci Rady pre poľnohospodárstvo a ktorá sa týka jej návrhu zaviesť v celej Európskej únii program zameraný na distribúciu ovocia a zeleniny školákom. Na nákup a distribúciu čerstvého ovocia a zeleniny do škôl sa z európskych fondov každoročne vyplatí 90 miliónov eur a táto suma sa doplní z vnútroštátnych a súkromných zdrojov tých členských štátov, ktoré sa rozhodnú zúčastniť sa na programe. Cieľom školského programu podpory konzumácie ovocia je podporovať správne stravovacie návyky u mladých ľudí, ktorí si podľa štúdií zachovajú tieto návyky aj v budúcnosti. V programe sa okrem distribúcie ovocia a zeleniny cieľovej skupine školákov bude vyžadovať, aby zúčastnené členské štáty vypracovali vnútroštátne stratégie zahrňujúce výchovné a osvetové iniciatívy a výmenu osvedčených postupov. Odhaduje sa, že 22 miliónov detí v EÚ má nadváhu. Viac ako 5 miliónov z nich trpí obezitou a očakáva sa, že toto číslo sa bude každoročne zvyšovať o 400 000. Lepšie stravovanie môže v boji proti tomuto problému zohrať významnú rolu. Programy sa začnú realizovať na začiatku školského roka 2009/2010.

„Som veľmi rada, že Rada tak rýchlo podporila náš plán,“ uviedla komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischerová Boelová. „Je nevyhnutné, aby deti nadobudli správne návyky už v ranom veku, pretože si ich ponechajú aj neskôr. Mnohé deti jedia príliš málo ovocia a zeleniny a často si ani neuvedomujú, aké sú chutné. Stačí, že sa prejdete po akejkoľvek hlavnej ulici v Európe a zistíte, akým vážnym problémom je nadváha detí. A teraz s tým môžeme niečo urobiť.”

Odborníci sa zhodujú na tom, že zdravé stravovanie môže zohrávať podstatnú úlohu pri znižovaní miery obezity, ako aj rizika závažných zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne choroby a diabetes typu 2, v ďalšom živote. Základom je konzumácia dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča minimálny čistý denný príjem 400 gramov ovocia a zeleniny na osobu. Väčšina Európanov nespĺňa tento cieľ a klesajúci trend je zreteľný najmä medzi mládežou.

Štúdie vykazujú, že zdravé stravovacie návyky sa vytvárajú počas detstva. Ľudia, ktorí jedli veľa ovocia a zeleniny v detstve, pokračujú v ich konzumácii aj neskôr. Tí, čo jedli málo ovocia a zeleniny, svoje návyky obyčajne nemenia a odovzdávajú ich aj svojim deťom. Výskum okrem toho ukázal, že menej ovocia a zeleniny sa obyčajne konzumuje v rodinách s nižšími príjmami. Bezplatná distribúcia týchto zdravých produktov v školách tak môže priniesť skutočnú zmenu, a to najmä v znevýhodnených oblastiach.

Analýza existujúcich vnútroštátnych politík a konzultácie s odborníkmi, ktoré vykonala Komisia, preukázali, že prínos školského programu môže byť ešte výraznejší, pokiaľ sa okrem distribúcie ovocia prijmú sprievodné osvetové a výchovné opatrenia, vďaka ktorým sa deti dozvedia, aké dôležité je získať správne stravovacie návyky. Bude sa podporovať aj vytváranie sietí medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré úspešne uskutočňujú programy podpory konzumácie ovocia. V niektorých štátoch EÚ už takéto siete v rôznych podobách existujú. Ešte stále však toho môžeme veľa urobiť a tento program EÚ tvorí vynikajúci základ pre prípravu nových programov.

Komisia dáva k dispozícii 90 miliónov eur ročne na distribúciu ovocia a zeleniny v školách. Vlády sa môžu rozhodnúť, či sa na programe zúčastnia. Programy by mali byť spolufinancované buď v pomere 50:50, alebo v pomere 75:25 v tvz. „konvergenčných regiónoch", kde je HDP na obyvateľa nižší, a v najvzdialenejších regiónoch. Členské štáty si môžu zvoliť, či budú požadovať povinný rodičovský príspevok. Tieto finančné prostriedky by nemali slúžiť ako náhrada existujúceho vnútroštátneho financovania, ale mali by podporovať dodatočné aktivity, či už v súvislosti s existujúcimi programami, alebo so zavádzaním úplne nových iniciatív. Pokiaľ chcú, členské štáty môžu samozrejme prispieť ďalšími finančnými prostriedkami. Vnútroštátne orgány by mali v spolupráci so zdravotníckymi a vzdelávacími orgánmi, ako aj so zástupcami odvetvia a záujmovými skupinami vypracovať stratégie, ktoré budú samozrejme prispôsobené vnútroštátnym prioritám.

Informácie a dokumenty o programe podpory konzumácie ovocia sú dostupné na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar