Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

Brysselissä 19. marraskuuta 2008

Komissio: poliittinen yksimielisyys 90 miljoonaa euroa vuodessa maksavasta kouluhedelmäjärjestelmästä

Euroopan komissio on tyytyväinen, että maatalousasioita käsitelleessä neuvoston kokouksessa päästiin tänään poliittiseen yksimielisyyteen komission ehdotuksesta EU:n laajuiseksi järjestelmäksi, jonka puitteissa koululaisille jaetaan hedelmiä ja vihanneksia. EU:n varoin (90 miljoonaa euroa vuodessa) on tarkoitus kustantaa tuoreiden hedelmien ja vihannesten hankkiminen ja jakelu kouluille. Näitä määrärahoja täydennetään kansallisella ja yksityisellä rahoituksella niissä jäsenvaltioissa, jotka haluavat osallistua järjestelmään. Kouluhedelmäjärjestelmän tarkoituksena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia nuorten keskuudessa; tutkimusten mukaan niiden omaksuminen ruokavalioon tässä vaiheessa heijastuu yleensä myönteisellä tavalla myöhempään elämään. Sen lisäksi, että kohderyhmälle eli koululaisille jaetaan hedelmiä ja vihanneksia, järjestelmässä edellytetään osallistuvien jäsenvaltioiden ottavan käyttöön strategiat, joihin sisältyy muun muassa koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyviä aloitteita ja hyvien käytänteiden levittämistä. EU:ssa arviolta 22 miljoonaa lasta kärsii ylipainosta. Heistä yli 5 miljoonaa luokitellaan lihaviksi, ja määrän odotetaan kasvavan vuosittain 400 000:lla. Ruokavalion parantaminen voi osaltaan merkittävästi auttaa tämän ongelman torjumisessa. Järjestelmä käynnistyy lukuvuoden 2009-2010 alussa.

"On ilahduttavaa, että neuvosto antoi suunnitelmallemme tukensa näin nopeasti", totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. "Terveellisten ravintotottumusten omaksuminen jo varhaislapsuudessa on ratkaisevan tärkeää, koska ne seuraavat mukana myös myöhemmissä elämänvaiheissa. Aivan liian moni lapsi nauttii liian vähän hedelmiä ja vihanneksia, eivätkä he useinkaan usko, miten herkullisia ne ovat. Kävely millä tahansa eurooppalaisella pääkadulla riittää osoittamaan lasten ylipainoon liittyvien ongelmien laajuuden. Nyt voimme yrittää lieventää niitä."

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että terveellinen ruokavalio voi vaikuttaa ratkaisevasti lihavuuden vähentämiseen ja myöhemmissä elämänvaiheissa uhkaavien, sydän- ja verisuonitautien sekä kakkostyypin diabeteksen kaltaisten vakavien terveysongelmien torjumiseen. Hedelmien ja vihannesten riittävä kulutus on tässä yhteydessä avainasemassa. Maailman terveysjärjestön suositus on vähintään 400 nettogrammaa hedelmiä ja vihanneksia päivässä henkeä kohti. Suurin osa eurooppalaisista ei pääse tähän tavoitteeseen, ja kulutuksen lasku on erityisen selkeää nuorten keskuudessa.

Tutkimusten mukaan terveelliset ravintotottumukset muodostuvat lapsuudessa. Lapset, jotka nauttivat runsaasti hedelmiä ja vihanneksia, kuluttavat näitä tuotteita kiitettävällä tavalla myös myöhemmin. Vähän hedelmiä ja vihanneksia nauttivat lapset eivät yleensä muuta kulutustottumuksiaan, ja he myös siirtävät omat tottumuksensa omille lapsilleen. Tutkimus on lisäksi osoittanut, että perheet, joiden tulotaso on alhainen, kuluttavat yleensä vähemmän hedelmiä ja vihanneksia. Näiden terveellisten tuotteiden ilmaisjakelulla kouluissa voi olla ratkaiseva vaikutus, erityisesti köyhimmillä alueilla.

Jäsenvaltioiden nykyisten politiikkojen tarkastelu ja asiantuntijoiden kuuleminen ovat osoittaneet, että kouluhedelmäjärjestelmän edut korostuvat, jos tuotteiden tarjontaan liittyy myös tietoisuuden lisäämistä ja lapsille suunnattua opetusta terveellisten ravintotottumusten merkityksestä. Myös kouluhedelmäjärjestelmän täytäntöönpanoon menestyksekkäästi osallistuvien jäsenvaltioiden eri viranomaisten välistä verkottumista kannustetaan. Tällaisia – hyvinkin erilaisia – järjestelmiä on jo olemassa eräissä jäsenvaltioissa, mutta paljon on vielä tehtävissä, ja tämä EU:n järjestelmä tarjoaa oivallisen perustan uusien ohjelmien luomiselle.

Komissio tarjoaa 90 miljoonaa euroa vuodessa käytettäviksi hedelmien ja vihannesten toimittamiseen kouluille. Kansalliset viranomaiset voivat päättää, osallistuuko jäsenvaltio järjestelmään vai ei. EU osallistuu ohjelmien rahoitukseen 50-prosenttisesti taikka 75-prosenttisesti niin sanotuilla lähentymistavoitealueilla, joiden BKT asukasta kohden on alhaisempi, sekä syrjäisimmillä alueilla. Jäsenvaltiot voivat halutessaan vaatia koululaisten vanhemmilta pakollisen maksuosuuden. Tätä rahoitusta ei voida käyttää korvaamaan nykyistä kansallista rahoitusta, vaan sen tarkoituksena on kannustaa lisätoimenpiteisiin, liittyivätpä ne sitten olemassa oleviin ohjelmiin tai kokonaan uusien aloitteiden luomiseen, ja jäsenvaltiot voivat luonnollisesti järjestää halutessaan lisärahoitusta. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi laadittava yhteistyössä kansanterveys- ja opetusviranomaisten kanssa strategia, johon osallistuvat myös elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajat.

Kouluhedelmäjärjestelmään liittyviä tietoja ja asiakirjoja on saatavissa internet-osoitteesta: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar