Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1729

V Bruseli 18. novembra 2008

Voľný pohyb pracovníkov je prínosom pre európske hospodárstvo

Z dnes uverejnenej správy Európskej komisie vyplýva, že mobilní pracovníci z krajín, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a 2007, majú pozitívny vplyv na hospodárstva členských štátov a nespôsobili žiadne závažné narušenia ich trhov práce. Pracovníci z EÚ-8 ako i z Bulharska a Rumunska významne prispievajú k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu bez toho, aby v podstatnej miere nahradili miestnych pracovníkov alebo znižovali ich mzdy. Pohyb pracovných síl v prípade EÚ ako celku ako aj v prípade väčšiny jednotlivých krajín bol v porovnaní s veľkosťou ich trhov práce a s prílivom pracovníkov z nečlenských krajín EÚ obmedzený.

„Právo pracovať v inej krajine je jednou zo základných slobôd ľudí v EÚ. Mobilní pracovníci sa sťahujú tam, kde sú dostupné pracovné miesta a táto skutočnosť je pre hospodárstvo prínosom“, povedal Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. „Vyzývam členské štáty, aby zvážili, či sú dočasné obmedzenia voľného pohybu pracovníkov vzhľadom na údaje uvedené v našej dnešnej správe ešte stále potrebné,“ dodal. „Zrušenie obmedzení by v súčasnosti malo nielen hospodársky význam, ale by takisto pomohlo zmierniť problémy, akými sú nelegálna práca a falošná samostatná zárobková činnosť.“

Z dnešnej správy vyplýva, že mobilní pracovníci z Bulharska, Rumunska a EÚ-8 v posledných rokoch významne prispeli k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu tým, že vyriešili nedostatok pracovných síl na trhu práce bez zaťaženia sociálnej situácie štátov. Zároveň existuje málo dôkazov, že by pracovníci z nových členských štátov nahradili miestnych pracovníkov alebo výrazne stlačili ich mzdy, a nedošlo k tomu ani v tých krajinách, v ktorých bol prílev najvyšší, hoci sa v niektorých oblastiach zaznamenali isté dočasné problémy s prispôsobením.

Štatistiky členských štátov a údaje zisťovania pracovných síl ukazujú, že priemerný podiel štátnych príslušníkov krajín, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 (EÚ-10), ktorí žijú v EÚ-15, vzrástol z 0,2 % v roku 2003 na 0,5 % na konci roka 2007. V rovnakom období vzrástol podiel Bulharov a Rumunov žijúcich v EÚ-15 z 0,2 % na 0,5 %. Väčšina mobilných pracovníkov z nových členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, najmä Poľsko, Litva a Slovensko, odišla do Írska a UK, zatiaľ čo Španielsko a Taliansko sú hlavnými cieľovými krajinami Rumunov. Migračné toky z nových do starých členských štátov s výnimkou Írska, ktoré nastali po pristúpení k EÚ, značne prevýšilo prisťahovalectvo štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ, ktoré sa zaznamenalo v posledných rokoch. Z údajov takisto vyplýva, že mnoho mobilných pracovníkov EÚ odchádza do iného členského štátu dočasne a nezamýšľa sa v ňom usadiť natrvalo.

V dôsledku súčasného hospodárskeho vývoja je pravdepodobné, že možný pokles dopytu po pracovnej sile zníži v EÚ migračné toky pracovnej sily. Nedávne spomalenie hospodárskeho rastu v niektorých krajinách už viedlo k podstatnému zníženiu počtu nových mobilných pracovníkov a zároveň sa zvýšila spätná migrácia. To je signálom, že voľná mobilita pracovnej sily je prirodzene samoregulačná a poskytuje tak veľmi potrebnú flexibilitu v oboch smeroch: pracovníci idú tam, kde je dopyt po pracovnej sile a mnohí odchádzajú, keď sa podmienky zamestnávania stanú menej priaznivé.

Správa Komisie „Zamestnanosť v Európe v roku 2008“(MEMO/08/719) obsahuje podrobnejšiu analýzu mobility v rámci EÚ v čase po pristúpení.

Kontext

Podľa zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska skončí takzvaná prvá fáza prechodných opatrení, ktorá umožňuje členským štátom dočasne obmedziť voľný prístup pracovníkov na ich trhy práce, 31. decembra 2008. Členské štáty sa musia dovtedy rozhodnúť, či zrušia vnútroštátne obmedzenia. Tieto obmedzenia boli zavedené v januári 2007 pätnástimi členskými štátmi EÚ-25, s výnimkou Fínska, Švédska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovinska a Slovenska. [Bulharsko ani Rumunsko nezaviedlo recipročné opatrenia pre migračné toky pracovných síl v opačnom smere] (pre úplné podrobné údaje jednotlivých krajín pozri MEMO/08/718).

Takzvaná druhá fáza prechodných opatrení skončí v prípade krajín EÚ-8 v apríli 2009. Štyri členské štáty (Nemecko, Rakúsko, Belgicko a Dánsko) v súčasnosti v rôznej miere naďalej obmedzujú prístup pracovníkov z ôsmich členských štátov EÚ-10 (MEMO/08/718). Po 30. apríli 2009 možno zachovať obmedzenia iba v prípade vážneho narušenia (alebo v prípade hrozby narušenia) trhu práce.

Viac informácií nájdete v dokumente:

Správa o vplyve voľného pohybu pracovníkov v kontexte rozšírenia EÚ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langId=en

Správa o prvej fáze prechodných opatrení pre EÚ-8

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0048:FIN:EN:PDF

Príslušné krátke písomné správy:

MEMO/06/64

MEMO/06/513

Príslušná webová stránka DG:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=en


Side Bar