Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1729

Bryssel, 18. marraskuuta 2008

Työntekijöiden vapaa liikkuminen on hyväksi Euroopan taloudelle

Tänään julkaistu Euroopan komission raportti osoittaa, että EU:hun vuonna 2004 ja 2007 liittyneistä maista tulevilla liikkuvilla työntekijöillä on ollut myönteinen vaikutus jäsenvaltioiden talouksiin, eikä niiden työmarkkinoille ole aiheutunut heidän vuokseen vakavia häiriöitä. EU8-maista sekä Bulgariasta ja Romaniasta tulleilla työntekijöillä on ollut merkittävä vaikutus kestävään talouskasvuun, ilman että paikallisille työntekijöille olisi aiheutunut sanottavaa syrjäytymistä tai palkkojen alennusta. Sekä EU:lle kokonaisuutena että sen useimmille jäsenvaltioille työntekijävirrat ovat jääneet vähäisiksi verrattuina työmarkkinoiden kokoon ja EU:n ulkopuolisista maista tuleviin työntekijävirtoihin.

”Oikeus käydä työssä toisessa jäsenvaltiossa on ihmisten perusvapauksia EU:ssa. Liikkuvat työntekijät menevät sinne, missä on vapaita työpaikkoja, ja tästä on hyötyä taloudelle”, työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla totesi. ”Pyydän jäsenvaltioita tarkistamaan, vieläkö vapaan liikkuvuuden tilapäisiä rajoituksia tarvitaan tänään annetussa raportissa esitetyn näytön jälkeen”, hän lisäsi. ”Rajoitusten poistaminen nykytilanteessa olisi paitsi taloudellisesti järkevää, myös auttaisi supistamaan sellaisia ongelmia kuin pimeää työtä ja näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista.”

Tänään julkaistussa raportissa todetaan, että Bulgariasta, Romaniasta ja EU8-maista tulleet liikkuvat työntekijät ovat viime vuosina merkittävästi edistäneet kestävää talouskasvua helpottamalla työmarkkinoiden pullonkauloja asettamatta hyvinvointivaltioille raskaita vaatimuksia. Samanaikaisesti on vain vähän näyttöä siitä, että uusista jäsenvaltioista tulevat työntekijät olisivat syrjäyttäneet paikallisia työntekijöitä tai vakavasti polkeneet heidän palkkojaan niissäkään maissa, joissa muuttovirrat ovat olleet suurimmat, joskin erityisaloilla on ollut joitakin tilapäisiä sopeutumisongelmia.

Jäsenvaltioiden väestötilastot ja työvoimakatsaukset osoittavat, että vuonna 2004 liittyneiden maiden (EU10-maiden) kansalaisten keskimääräinen osuus EU15-maissa asuvasta väestöstä kohosi 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin vuodesta 2003 vuoden 2007 loppuun. Samana aikana EU15-maissa asuvien bulgarialaisten ja romanialaisten osuus väestöstä kohosi 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin. Vuonna 2004 liittyneistä uusista jäsenmaista – lähinnä Puolasta, Liettuasta ja Slovakiasta – tulleista liikkuvista työntekijöistä suurin osa meni Irlantiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Espanja ja Italia ovat sen sijaan olleet romanialaisten tärkeimmät kohdemaat. Irlantia lukuun ottamatta laajentumisen jälkeiset muuttovirrat uusista vanhoihin jäsenvaltioihin ovat olleet huomattavasti vähäisempiä kuin muiden kuin EU:n kansalaisten viimeaikainen muutto. Näyttöä on myös siitä, että monet EU:n liikkuvat työntekijät muuttavat toiseen jäsenvaltioon tilapäisesti, aikomatta asettua sinne pysyvästi.

Nykyisen talouskehityksen seurauksena näyttää siltä, että työvoiman kysynnän mahdollinen lasku vähentää EU:n sisäisiä työvoimavirtoja. Talouden viimeaikainen taantuminen eräissä maissa on jo aiheuttanut uusien tulijoiden merkittävää vähenemistä paluumuuton samanaikaisesti kasvaessa. Tämä osoittaa, että työvoiman vapaa liikkuminen on luonteeltaan itsesäätöistä ja tarjoaa kipeästi kaivattua joustoa molempiin suuntiin: työntekijät seuraavat työvoiman kysyntää, ja monet lähtevät uudestaan, kun työehdot huononevat.

Raporttia täydentää yksityiskohtaisempi analyysi laajentumisen jälkeisestä EU:n sisäisestä liikkuvuudesta sellaisena kuin se on esitetty Työllisyys Euroopassa 1998 -raportissa (MEMO/08/719).

Taustaa

Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen mukaisesti niin sanottu siirtymäjärjestelyjen ensimmäinen vaihe, jossa jäsenvaltiot voivat tilapäisesti rajoittaa työntekijöiden tuloa työmarkkinoilleen, päättyy 31. joulukuuta 2008. Jäsenvaltioiden on siihen mennessä päätettävä kansallisten rajoitusten poistamisesta. Tammikuussa 2007 rajoituksia asetti 15 maata EU:n 25 jäsenvaltiosta (muut kuin Suomi, Ruotsi, Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, Slovenia ja Slovakia). [Bulgaria ja Romania eivät kumpikaan asettaneet vastavuoroisia rajoituksia päinvastaiseen suuntaan liikkuville työvoimavirroille] (ks. MEMO/08/718 : maakohtaiset muistiot).

EU8-maiden osalta niin sanottu siirtymäjärjestelyjen toinen vaihe päättyy huhtikuussa 2009. Neljä jäsenvaltiota (Saksa, Itävalta, Belgia ja Tanska) aikoo jatkaa kahdeksasta EU10-jäsenvaltiosta saapuvan työvoiman rajoittamista eritasoisin toimin (ks. MEMO/08/718). Rajoitukset voidaan pitää voimassa 30. huhtikuuta 2009 jälkeen vain, jos työmarkkinoille aiheutuu vakavaa häiriötä (tai sellainen uhkaa).

Lisätietoja:

Report on the impact of free movement of workers in the context of EU enlargement (Raportti työntekijöiden vapaan liikkumisen vaikutuksesta EU:n laajentumisen yhteydessä)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langId=en

Kertomus vuoden 2003 liittymissopimuksessa vahvistettujen siirtymäjärjestelyjen toimivuudesta (EU8-maat)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0048:FIN:FI:PDF

Asiaa koskevat muistiot

MEMO/06/64

MEMO/06/513

Asiaa käsittelevä pääosaston verkkosivusto

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langId=en


Side Bar