Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Bryssel den 14 november 2008

Fiske: Kommissionen föreslår radikal omarbetning av kontrollbestämmelserna

Europeiska kommissionen föreslår i dag en ny rådsförordning som omarbetar EU:s system för fiskerikontroll. Resultatet kommer att bli ett helt moderniserat system för inspektion, övervakning, kontroll och tillsyn av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken genom hela handelskedjan, från fångst till detaljhandel. Harmoniserade inspektionsförfaranden och högre normer kommer att säkerställa ett enhetligt genomförande av kontrollpolitiken på nationell nivå, samtidigt som hänsyn tas till de olika flottornas särskilda egenskaper. Det ska finnas åtgärder som främjar en kultur av efterlevnad i hela sektorn, genom bland annat enklare lagstiftning och harmoniserade avskräckande påföljder. Kommissionens befogenheter att ingripa för att se till att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken faktiskt genomförs och följs av medlemsstaterna kommer också att stärkas. I stort kommer alla aspekter av kontroll och övervakning av fisket att förenklas och effektiviseras genom de nya reglerna.

Kontroll och tillsyn av fångstbegränsningarna bör vara hörnstenen i den gemensamma fiskeripolitiken, säger Joe Borg, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske. Han fortsätter: I stället är det vår akilleshäl och undergräver trovärdigheten för alla våra andra förvaltningsåtgärder. Både kommissionen och revisionsrätten har diagnostiserat problemet och med detta förslag lägger kommissionen fram sin lösning. För att i framtiden få ett hållbart fiske måste vi byta ut ett system som är ineffektivt, kostsamt och komplicerat mot ett som verkligen ger resultat. Jag tror att detta förslag kommer att ge alla berörda aktörer de verktyg de behöver för att göra sitt jobb.

Kontroll och övervakning av fisket

Enligt det nya kontrollsystemet ska alla medlemsstater genomföra inspektioner i samtliga led i produktionskedjan för fiskeriprodukter, inbegripet landning, beredning, transport och saluföring. Användningen av modern inspektionsteknik såsom satellitbaserade fartygsövervakningssystem, elektroniska loggböcker och elektronisk rapportering av fångstuppgifter bör utvidgas. Det införs ett vittomfattande spårbarhetssystem för fiskeriprodukter så att all fisk och alla fiskeriprodukter kan spåras genom hela handelskedjan.

Åtgärder som riskbaserad analys för att sätta in kontroller där de ger mest resultat, och vittomfattande korskontroller av alla relevanta uppgifter ska bidra till att öka kontrollernas effektivitet.

Andra nya områden som omfattas är bland annat medlemsstaternas övervakning av vissa flottförvaltningskriterier såsom fiskekapacitet och maskinstyrka. Det fastställs också allmänna normer för särskilda kontroller i samband med återhämtningsplaner och fleråriga planer, marina skyddade områden och fångst som kastas överbord. Det införs också ett nytt övervaknings- och observatörsprogram.

Inspektionsbefogenheter

I den föreslagna förordningen utvidgas räckvidden för inspektionerna mellan medlemsstaternas nationella fiskeriinspektörer eftersom den tillåter att inspektioner av fiskefartyg görs utanför den inspekterande medlemsstatens vatten eller territorium. Kommissionens fiskeriinspektörer får också möjlighet att genomföra oberoende inspektioner utan att först meddela den berörda medlemsstaten.

Påföljder

I den föreslagna förordningen införs harmoniserade avskräckande påföljder i hela EU som grundar sig på det ekonomiska värdet av de berörda fångsterna. En annan banbrytande innovation är förslaget om ett system med straffpoäng för överträdelser som begås av befälhavare, fartygsoperatörer eller andra innehavare av ett fisketillstånd. Genom detta system blir de till slut automatiskt fråntagna sina tillstånd när de har begått ett visst antal brott. Förordningen innehåller även åtgärder mot de medlemsstater som inte följer bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken och då detta har skadat fiskbestånden. Åtgärderna består till exempel i att ställa in eller minska EU:s ekonomiska stöd, stängning av fiskerier, kvotavdrag och nekad kvotöverföring eller nekat kvotutbyte.

Samarbete mellan medlemsstaterna

I förordningen föreskrivs ett system med ömsesidigt stöd och systematiskt utbyte av kontrollrelaterad information mellan medlemsstaterna. Genom förordningen införs också nya metoder för hanteringen och kommunikationen av kontrolluppgifter via en säker nationell webbplats som kommissionen har fjärråtkomst till.

Samordnande myndighet

Inspektionsbefogenheterna för gemenskapens fiskerikontrollorgan utvidgas genom förordningen så att det kan bidra till ett enhetligt genomförande av det nya kontrollsystemet.

Inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken faller kontroll och tillsyn under medlemsstaternas befogenhetsområde. Genom detta förslag bekräftas kommissionens och medlemsstaternas olika roller för att undvika överlappningar, och se till att kommissionen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet, dvs. att kontrollera och granska medlemsstaternas genomförande av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken. Den nya förordningen ersätter det nuvarande regelverket i rådets förordning (EEG) nr 2847/93.

Se även: Memo/08/709

Ytterligare information och dokument finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar