Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Bruselj, 14. novembra 2008

Ribištvo: Komisija predlaga korenito prenovo nadzornega okvira

Evropska komisija je danes predlagala novo uredbo Sveta za prenovo sistema za nadzor ribištva v EU. Tako bi se oblikoval popolnoma posodobljen sistem za inšpekcije, spremljanje, kontrolo, nadzor in izvajanje pravil skupne ribiške politike (SRP) po celotni tržni verigi, od ribiča do prodajalca. Z usklajenimi inšpekcijskimi postopki in višjimi standardi bi se zagotovilo enotno izvajanje politike nadzora na nacionalni ravni, hkrati pa bi se upoštevale različnost in posebne značilnosti različnih ladjevij. Sprejeti bodo ukrepi za spodbujanje kulture skladnosti v celotnem sektorju, vključno s poenostavitvijo zakonodajnega okvira in uvedbo usklajenih odvračilnih sankcij. Okrepila se bo tudi intervencijska vloga Komisije za zagotavljanje, da države članice učinkovito izvajajo pravila SRP. Nova pravila bi na splošno poenostavila vse vidike nadzora in spremljanja ribiških dejavnosti ter izboljšala njihovo učinkovitost.

Evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg je dejal: „Nadzor in izvajanje omejitev ulova bi morala biti temeljni kamen skupne ribiške politike. A namesto tega je to naša šibka točka, ki spodkopava verodostojnost vseh ostalih upravnih ukrepov. Komisija in Računsko sodišče sta opredelila problem in Komisija je s tem predlogom ponudila rešitev. Za prihodnost trajnostnega ribištva moramo neučinkovit, drag in zapleten sistem nadomestiti s sistemom, ki bo resnično dajal rezultate. Prepričan sem, da bo ta predlog vsem udeležencem ponudil orodja, ki jih potrebujejo za svoje delo.“

Nadzor in spremljanje ribolovnih dejavnosti

V skladu z novim sistemom nadzora bi morale vse države članice nadzorovati dejavnosti na vseh stopnjah proizvodnje ribiških proizvodov, od iztovarjanja in predelave do prevoza in trženja. Razširiti bo treba uporabo sodobne nadzorne tehnologije, kamor spadajo satelitsko vodeni sistem za spremljanje plovil, elektronski ladijski dnevnik in elektronsko sporočanje podatkov o ulovu. Uveden bo celovit sistem sledljivosti za ribiške proizvode, s katerim bo ribe in ribiške proizvode mogoče spremljati po celotni tržni verigi.

Ukrepi, kot sta analiza na podlagi tveganja, usmerjena v dejavnosti nadzora tam, kjer so najbolj produktivne, in celovito navzkrižno preverjanje vseh ustreznih podatkov, bi pomagali izboljšati učinkovitost nadzora.

V uredbo so vključena nekatera druga nova področja, ki med drugim državam članicam nalagajo spremljanje določenih meril za upravljanje ladjevij, kot sta ribolovna zmožnost in moč motorja. Določeni so splošni standardi za posebne nadzorne ukrepe, povezane z izterjavo in večletnimi načrti, zaščitenimi morskimi območji in zavržki. Uvedena bo tudi nova opazovalna shema.

Pristojnosti inšpekcije

Predlagana uredba razširja področje pristojnosti za inšpekcije med nacionalne ribiške inšpektorje različnih držav članic, saj omogoča tudi inšpekcije na ribiških plovilih zunaj teritorialnih voda države članice, ki opravlja inšpekcijo. Možne bodo tudi neodvisne inšpekcije ribiških inšpektorjev Komisije brez predhodne obvestitve zadevne države članice.

Sankcije

Predlagana uredba bi po vsej EU uvedla usklajene odvračilne sankcije na osnovi ekonomske vrednosti zadevnega ulova. Naslednja pomembna novost je predlog sistema kazenskih točk za kršitve, ki jih zakrivijo poveljniki plovil, upravljavci ali upravičeni lastniki ribolovnega dovoljenja, kar bi v skrajnem primeru omogočalo, da se jim po prekoračitvi določenega števila prekrškov avtomatično odvzame dovoljenje. Predvideni so tudi ukrepi proti državam članicam, ki ne spoštujejo pravil SRP in v katerih je bila s tem povzročena škoda na ribjih staležih. Takšni ukrepi vključujejo možnost ukinitve ali zmanjšanja finančne pomoči EU, prekinitve ribolovnih dejavnosti, znižanja kvot in onemogočenja prenosov in/ali izmenjav kvot.

Sodelovanje med državami članicami

Z uredbo bi se vzpostavil sistem vzajemne pomoči in sistematične izmenjave informacij, povezanih z nadzorom, med državami članicami. Uredba uvaja tudi nov pristop k upravljanju in sporočanju podatkov o nadzoru prek varnih nacionalnih spletnih strani, do katerih bi imela Komisija daljinski dostop.

Organ, pristojen za koordinacijo

Inšpekcijske pristojnosti Agencije Skupnosti za nadzor ribištva bi se z Uredbo razširile, tako da bi lahko sodelovala pri enotnem izvajanju novega sistema nadzora.

V okviru SRP sta nadzor in izvajanje v izključni pristojnosti držav članic. Sedanji predlog ponovno potrjuje ločene vloge Komisije in držav članic, da bi se preprečilo prekrivanje in zagotovilo, da se Komisija osredotoči na svojo osnovno dejavnost nadzorovanja in preverjanja izvajanja pravil SRP s strani držav članic. Nova uredba bo nadomestila obstoječi zakonodajni okvir iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93.

Glej tudi: Memo/08/709

Dodatne informacije in dokumenti so na voljo na:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar