Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Brusel, 14. november 2008

Rybné hospodárstvo: Komisia navrhuje radikálnu reformu kontrolného rámca

Európska komisia dnes predložila návrh nového nariadenia Rady, ktorým sa rekodifikuje kontrolný systém rybného hospodárstva EÚ. Reforma má za cieľ modernizáciu systému inšpekcií, monitorovania, kontroly, dohľadu a presadzovania predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH) v rámci celého trhového reťazca, od úlovku po maloobchod. Vďaka harmonizovaným postupom a prísnejším normám by sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie kontrolnej politiky na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na rôznorodosť a špecifické vlastnosti rôznych flotíl. Zavedú sa opatrenia na podporu „kultúry dodržiavania predpisov“ v rámci celého odvetvia, ku ktorým patrí aj zjednodušenie regulačného rámca a zavedenia harmonizovaných odrádzajúcich pokút. Posilní sa aj právomoc Komisie zasiahnuť v záujme vykonávania a presadzovania predpisov SPRH zo strany členských štátov. Nové predpisy by v zásade mali priniesť zjednodušenie a zvýšenie účinnosti všetkých aspektov kontroly a monitorovania rybolovných činností.

Joe Borg, európsky komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, uviedol: „Kontrola a presadzovanie obmedzení výlovu by mali byť základnými kameňmi spoločnej politiky rybného hospodárstva, no namiesto toho sú našou Achillovou pätou a ohrozujú vierohodnosť všetkých našich ostatných riadiacich opatrení. Komisia aj Dvor audítorov tento problém rozpoznali a týmto návrhom Komisia predkladá svoje riešenie. V záujme budúcnosti udržateľného rybného hospodárstva je nutné, aby sme namiesto neúčinného, nákladného a zložitého systému začali používať systém, ktorý prinesie ozajstné výsledky. Som presvedčený o tom, že tento návrh poskytne všetkým zapojeným aktérom nástroje, ktoré na túto úlohu potrebujú.

Kontrola a monitorovanie rybolovných činností

V rámci nového kontrolného systému by členské štáty boli povinné kontrolovať činnosti v rámci celého výrobného reťazca produktov rybolovu vrátane vykládky, spracovania, prevozu a obchodovania. Mali by sa vo väčšej miere používať moderné kontrolné technológie, ku ktorým patrí napríklad systém monitorovania lodí pomocou satelitov, elektronické lodné denníky a elektronické nahlasovanie údajov o úlovkoch. Zavedie sa komplexný systém vysledovateľnosti produktov rybolovu, na základe ktorého bude možné vysledovať v rámci celého trhového reťazca všetky ryby a produkty rybolovu.

Pomocou opatrení ako analýza rizika sa dá zistiť, kde sú kontroly najzmysluplnejšie, a pomocou komplexných krížových kontroly všetkých relevantných údajov je možné účinnosť kontrol ešte zvýšiť.

K ďalším novým oblastiam patrí monitorovanie niektorých kritérií riadenia rybárskej flotily (napríklad rybolovná kapacita a výkon motora) zo strany členských štátov. Ustanovujú sa všeobecné normy pre špecifické kontrolné opatrenia súvisiace s obnovou populácií rýb, viacročnými plánmi, chránenými morskými územiami a odpadom z výlovu. Zavedie sa aj nový program dohľadu a pre pozorovateľov.

Právomoc vykonávať inšpekcie

Navrhovaným nariadením sa rozširujú právomoci národných inšpektorov pre rybolov. Inšpekcie rybárskych plavidiel sa budú môcť vykonávať mimo vôd alebo územia členského štátu, ktorý vykonáva inšpekciu. Okrem toho budú môcť inšpektori Komisie pre rybolov vykonávať nezávislé inšpekcie bez toho, aby to vopred ohlásili dotknutému členskému štátu.

Pokuty

Navrhovaným nariadením sa zavedú harmonizované odrádzajúce pokuty v celej EÚ, ktoré budú založené na hospodárskej hodnote príslušných úlovkov. Ďalšou dôležitou inováciou je návrh systému trestných bodov za priestupky kapitánov, prevádzkovateľov alebo nominálnych vlastníkov povolenia na rybolov, ktoré by po prekročení istého počtu priestupov napokon viedli k strate povolenia. Predpokladajú sa aj opatrenia voči členským štátom, v prípade ktorých viedlo nedodržiavanie predpisov SPRH k poškodeniu populácií rýb. K takýmto opatreniam patrí možnosť pozastaviť alebo znížiť finančnú pomoc EÚ, ukončenie rybolovu, zníženie kvót a zamietnutie postúpenia a/alebo výmeny kvót.

Spolupráca medzi členskými štátmi

Nariadením sa zriadi systém vzájomnej pomoci a systematickej výmeny informácií o kontrole medzi členskými štátmi. Zavedie sa ním aj nová koncepcia riadenia a oznamovania údajov o kontrole prostredníctvom národných webových stránok so vzdialeným prístupom pre Komisiu.

Koordinačný orgán

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva získa na základe nariadenia väčšiu právomoc na vykonávanie inšpekcií, aby mohla pomáhať pri jednotnom vykonávaní nového kontrolného systému.

V rámci SPRH sú kontrola a presadzovanie predpisov vo výlučnej právomoci členských štátov. Súčasný návrh opäť potvrdzuje charakteristické úlohy Komisie a členských štátov, aby sa predišlo prekrývaniu činností a aby sa zabezpečilo, že sa Komisia sústredí na svoju kľúčovú činnosť, ktorou je kontrola a overovanie vykonávania predpisov SPRH zo strany členských štátov. Novým nariadením sa nahradí existujúci právny rámec ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 2847/93.

Pozri aj: Memo/08/709

Ďalšie informácie a dokumenty možno nájsť:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar