Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Brussel, 14 november 2008

Visserij: Commissie stelt ingrijpende hervorming van het controlekader voor

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening van de Raad waarbij het visserijcontrolesysteem van de EU volledig op een nieuwe leest wordt geschoeid. Dat zou moeten resulteren in een volledig gemoderniseerde regeling voor de inspectie, het toezicht, de controle, de bewaking en de handhaving van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in alle stadia van de marktketen, van in het net tot bij de detailhandelaar. Geharmoniseerde inspectieprocedures en strengere normen moeten garanderen dat het controlebeleid in alle lidstaten op uniforme wijze wordt toegepast, rekening houdend met de diversiteit en de specifieke kenmerken van elke vloot. Er komen maatregelen om in de hele sector een nalevingscultuur te stimuleren, onder meer door het regelgevingskader te vereenvoudigen en geharmoniseerde ontradende sancties in te voeren. De Commissie zal ook meer bevoegdheden krijgen om er actief op toe te zien dat de GVB-regels door alle lidstaten doeltreffend worden toegepast en gehandhaafd. In het algemeen zullen de nieuwe regels ertoe leiden dat de controle van en het toezicht op de visserijactiviteiten in alle opzichten worden vereenvoudigd en efficiënter gemaakt.

Joe Borg, Europees Commissaris voor Maritieme zaken en visserij, zei hierover het volgende: "Controle en handhaving van de vangstbeperkingen moeten de hoeksteen zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Maar in de praktijk ligt daar precies de zwakke plek die de geloofwaardigheid van al onze andere beheersmaatregelen ondermijnt. Zowel de Commissie als de Rekenkamer hebben een duidelijke diagnose gesteld van het probleem; met dit voorstel legt de Commissie haar oplossing op tafel. Om een duurzame visserij te kunnen garanderen, moet een ondoelmatig, duur en ingewikkeld systeem worden vervangen door een regeling die wel resultaten kan opleveren. Ik ben er vast van overtuigd dat dit voorstel alle betrokkenen de nodige middelen zal geven om het gestelde doel te bereiken."

Controle van en toezicht op de visserijactiviteit

Krachtens de nieuwe controleregeling moeten alle lidstaten controles verrichten in alle stadia van de productieketen, inclusief aanlanding, verwerking, vervoer en afzet. Er zal ruimer gebruik worden gemaakt van moderne controletechnologieën zoals het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen, het elektronisch logboek en de elektronische rapportering van vangstgegevens. Voor visserijproducten wordt een omvattend traceersysteem ingevoerd aan de hand waarvan alle vis en visproducten kunnen worden teruggetraceerd tot bij het begin van de keten.

Maatregelen zoals een risicoanalyse op basis waarvan de controles daar worden verricht waar zij het meest renderen, moeten samen met omvattende kruiscontroles van alle relevante gegevens de efficiëntie van de controles aanzienlijk vergroten.

Nieuw is onder meer ook dat de lidstaten toezicht houden op bepaalde aspecten van het vlootbeheer zoals de vangstcapaciteit en het motorvermogen. Er worden algemene normen vastgesteld voor de specifieke controlemaatregelen met betrekking tot herstelplannen en meerjarenplannen, beschermde mariene gebieden en teruggooi. Ook voor inspectiebezoeken en waarnemingen wordt een nieuwe regeling ingevoerd.

Inspectiebevoegdheden

Bij de voorgestelde verordening worden de bevoegdheden van de nationale visserijinspecteurs aanzienlijk uitgebreid, aangezien de inspecties van vissersvaartuigen voortaan ook mogen worden verricht buiten de wateren en het grondgebied van de inspecterende lidstaat. Voorts kunnen de visserijinspecteurs van de Commissie op eigen initiatief inspecties verrichten zonder de betrokken lidstaat daarvan vooraf in kennis te stellen.

Sancties

Het voorstel voorziet ook in geharmoniseerde ontradende sancties in de hele EU, waarbij wordt uitgegaan van de economische waarde van de betrokken vangsten. Een andere belangrijke nieuwigheid is het voorgestelde strafpuntensysteem bij door kapiteins, marktdeelnemers of houders van een visvergunning begane overtredingen; het systeem kan er uiteindelijk toe leiden dat de betrokkene automatisch zijn visvergunning verliest zodra een bepaald aantal overtredingen is begaan. Voorts wordt ook voorzien in maatregelen tegen lidstaten die de GVB-regels niet naleven, voor zover daardoor schade wordt berokkend aan de visbestanden. Deze maatregelen betreffen onder meer het schorsen of verminderende van de financiële bijstand van de EU, het verlagen van de quota en het weigeren van overdracht en/of uitwisseling van quota.

Samenwerking tussen de lidstaten

De verordening voorziet in een regeling inzake wederzijdse bijstand en systematische uitwisseling van controlegerelateerde informatie tussen de lidstaten. Ook de aanpak van het beheer van en de communicatie over controlegegevens is nieuw, aangezien alles moet verlopen via beveiligde websites van de lidstaten die toegankelijk zijn voor de Commissie.

Coördinerende instantie

De controlebevoegdheden van het Communautair Bureau voor visserijcontroles worden uitgebreid zodat het nauw betrokken wordt bij de uniforme toepassing van de nieuwe controleregeling.

In het kader van het GVB behoren controle en handhaving tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Het huidige voorstel bevestigt de respectieve rollen van de Commissie en de lidstaten om overlapping te voorkomen, en garandeert dat de Commissie zich vooral toelegt op haar kerntaak, namelijk de controle en verificatie van de naleving van de GVB-regels door de lidstaten. De nieuwe verordening vervangt het bestaande rechtskader dat is vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad.

Zie ook: MEMO/08/709

Meer informatie en documenten zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar