Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Briuselis, 2008 m. lapkričio 14 d.

Žuvininkystė. Komisija siūlo iš esmės pertvarkyti kontrolės sistemą

Šiandien Europos Komisija pateikė naujo Tarybos reglamento, kuriuo keičiama ES žuvininkystės kontrolės sistema, pasiūlymą. Siekiama sukurti visiškai modernią bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) taisyklių tikrinimo, stebėsenos, kontrolės, priežiūros ir įgyvendinimo sistemą visoje rinkos grandinėje – nuo žuvų sugavimo iki pardavimo. Suderintos tikrinimo procedūros ir aukštesni standartai užtikrintų nuoseklų kontrolės politikos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, be to, būtų deramai atsižvelgta į skirtingų laivynų įvairovę ir ypatybes. Ketinama taikyti priemones, kuriomis siekiama skatinti laikytis taisyklių visame sektoriuje, pavyzdžiui, supaprastinti reglamentavimo sistemą ir nustatyti suderintas drausminamąsias sankcijas. Be to, Komisija turės daugiau teisių imtis veiksmų siekdama užtikrinti, kad BŽP taisyklės būtų veiksmingai įgyvendinamos ir taikomos valstybėse narėse. Iš esmės naujosiomis taisyklėmis būtų supaprastinti visi žuvininkystės veiklos kontrolės ir stebėsenos aspektai, taigi šios veiklos kontrolė ir stebėsena taptų veiksmingesnės.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas pastebėjo: „Leidžiamo sužvejoti žuvų kiekio apribojimų kontrolė ir įgyvendinimas turėtų būti bendrosios žuvininkystės politikos pagrindas. Tačiau tai tarsi Achilo kulnas, dėl kurio mažiau pasitikima ir visomis kitomis mūsų taikomomis valdymo priemonėmis. Komisijai kartu su Audito Rūmais pavyko nustatyti problemą. Teikdama šį pasiūlymą Komisija siūlo jos sprendimą. Siekdami užtikrinti tausią žuvininkystę ateityje, privalome neproduktyvią, brangią ir sudėtingą sistemą pakeisti tokia, kuri duotų realios naudos. Tikiuosi, kad šis pasiūlymas visiems susijusiems dalyviams suteiks darbui atlikti reikalingų priemonių.“

Žvejybos tikrinimas ir stebėsena

Pagal naująją kontrolės sistemą visos valstybės narės turėtų tikrinti visos žuvininkystės produktų gamybos grandinės veiklą, įskaitant žuvų iškrovimą, perdirbimą, vežimą ir pardavimą. Numatoma plačiau taikyti modernias tikrinimo technologijas, pavyzdžiui, palydovinę laivų stebėjimo sistemą, elektroninį žvejybos žurnalą ir elektroninių sužvejoto žuvų kiekio duomenų teikimo sistemą. Bus pristatyta visapusė žuvininkystės produktų atsekamumo sistema, kuri suteiks galimybę rinkos grandinėje atsekti visus žuvų ir žuvininkystės produktus.

Kontrolės sistemos produktyvumui užtikrinti labai svarbios tokios priemonės kaip rizikos analizė, susijusi su produktyviausia kontrolės vykdymo veikla, ir išsamios visų susijusių duomenų kryžminės patikros.

Kitos įtrauktos naujos sritys – valstybių narių atliekama tam tikrų laivyno valdymo kriterijų, pavyzdžiui, žvejybos pajėgumo ir variklio galios, stebėsena. Pasiūlyme išdėstyti bendri specialiųjų kontrolės priemonių, susijusių su išteklių atkūrimo ir daugiamečiais planais, saugomais jūrų rajonais ir žuvų išmetimu į jūrą, standartai. Taip pat bus diegiama nauja stebėjimo ir stebėtojo schema.

Tikrinimo įgaliojimai

Siūlomu reglamentu išplečiama valstybių narių nacionalinių žuvininkystės inspektorių atliekamų tikrinimų sritis – reglamente numatyta, kad žvejybos laivai gali būti tikrinami ne tikrinančiosios valstybės narės vandenyse ar už jos teritorijos ribų. Be to, Komisijos žuvininkystės inspektoriai galės atlikti nepriklausomus tikrinimus iš anksto apie tai neįspėję susijusios valstybės narės.

Sankcijos

Siūlomame reglamente pristatomos suderintos visai ES bendros drausminamosios sankcijos, grindžiamos sužvejoto žuvų kiekio ekonomine verte. Kita svarbi naujovė – siūloma kapitonų, veiklos vykdytojų ar tikrųjų žvejybos leidimų savininkų padarytiems pažeidimams taikytina baudos taškų sistema. Pagal šią sistemą iš pažeidėjo, padariusio tam tikrą pažeidimų skaičių, leidimas būtų iš karto atimamas. Taip pat numatytos priemonės valstybėms narėms, kurios nesilaikydamos BŽP taisyklių padarė žalos žuvų ištekliams, bausti. Šios priemonės – tai galimybė laikinai sustabdyti ES finansinę paramą ar ją sumažinti, žvejybos uždraudimas, kvotų sumažinimas, kvotų perleidimo ir (arba) keitimosi jomis draudimas.

Valstybių narių bendradarbiavimas

Siūlomu reglamentu būtų sukurta savitarpio pagalbos ir sisteminio valstybių narių dalijimosi su kontrole susijusia informacija. Be to, reglamente numatomas naujas kontrolės duomenų valdymo ir jų pateikimo saugiuose nacionaliniuose tinklalapiuose su nuotoline prieiga Komisijai būdas.

Koordinuojančioji institucija

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrai suteikti tikrinimo įgaliojimai siūlomu reglamentu būtų išplėsti taip, kad ši agentūra galėtų prisidėti prie nuoseklaus naujosios kontrolės sistemos įgyvendinimo.

Pagal BŽP kontrolės ir įgyvendinimo įgaliojimai priklauso išimtinai valstybių narių kompetencijai. Šiuo pasiūlymu dar kartą patvirtinami skirtingos Komisijos ir valstybių narių funkcijos, kad tos funkcijos nesutaptų ir kad būtų užtikrintas Komisijos dėmesys pagrindinei jos funkcijai – kontroliuoti ir tikrinti, kaip valstybės narės įgyvendina BŽP taisykles. Naujasis reglamentas pakeis esamą teisės sistemą, nustatytą Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2847/93.

Dar žr. Memo/08/709

Daugiau informacijos ir dokumentus galite rasti

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar