Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Bryssel, 14. marraskuuta 2008

Komissio ehdottaa kalastuksenvalvonnan radikaalia uudistusta

Euroopan komissio teki tänään ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä uudistetaan perusteellisesti. Uudistuksella saadaan aikaan moderni järjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) sääntöjen valvontaa, seurantaa, tarkkailua, tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten. Järjestelmää sovelletaan koko tuotanto- ja markkinointiketjuun aina pyynnistä vähittäismyyntiin saakka. Yhtenäisten tarkastusmenettelyjen ja tiukempien vaatimusten käyttöönoton pitäisi taata valvontapolitiikan yhdenmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka samalla otetaan kuitenkin huomioon eri laivastojen moninaisuus ja omaleimaisuus. Erilaisilla toimenpiteillä pyritään luomaan toimintakulttuuri, jossa kaikki toimijat noudattavat sääntöjä. Sitä varten lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja otetaan käyttöön yhdenmukaiset varoittavat seuraamukset. Lisäksi parannetaan komission valmiuksia toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa pannaan YKP:n säännöt tehokkaasti täytäntöön ja täytäntöönpanoa myös valvotaan. Yleisesti ottaen uudet säännöt yksinkertaistavat ja tehostavat kaikkia kalastustoiminnan valvonnan ja seurannan osa-alueita.

”Pyyntirajoitusten noudattamisen ja valvonnan olisi oltava yhteisen kalastuspolitiikan kulmakivi”, totesi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Joe Borg. ”Kulmakiven sijasta se on akilleenkantapää, sillä se nakertaa kaikkien muiden hallinnointitoimenpiteiden uskottavuutta. Ongelma on tiedostettu paitsi komissiossa myös tilintarkastustuomioistuimessa. Nyt komissio esittää oman ratkaisuehdotuksensa. Jos haluamme, että kalastus on tulevaisuudessa kestävää, meidän on vaihdettava tehoton, kallis ja monimutkainen järjestelmä sellaiseen, jolla saadaan tuloksia aikaan. Uskon, että tämän ehdotuksen myötä kaikki kalastusalan toimijat saavat tarvittavat välineet tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Kalastustoiminnan valvonta ja seuranta

Uudessa yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmässä kaikkien jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia kalastustuotteiden tuotanto- ja markkinointiketjun eri vaiheissa aina saaliiden purkamisesta, jalostuksesta ja kuljetuksesta myyntiportaaseen saakka. Alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS-järjestelmä), sähköisen kalastuspäiväkirjan ja pyyntitietojen sähköisen toimittamisen kaltaisten modernien valvontatekniikoiden käyttöä lisätään. Käyttöön otetaan myös kattava jäljitysjärjestelmä, jonka ansiosta kaikki kalat ja kalastustuotteet voidaan jäljittää kaikissa tuotanto- ja markkinointiketjun vaiheissa.

Tarkastusten tulokset paranevat, kun välineiksi otetaan valvontaan liittyvien tietojen ristiintarkastukset ja riskianalyysi, jonka avulla valvontatoimet voidaan kohdistaa tuloksekkaammin.

Uutena elementtinä otetaan käyttöön muun muassa jäsenvaltioiden velvollisuus valvoa eräitä kalastuslaivaston hallinnointiin liittyviä osatekijöitä, kuten kalastuskapasiteettia ja konetehoa. Lisäksi vahvistetaan yleiset standardit erityisille valvontatoimenpiteille, joita sovelletaan elvyttämis- ja monivuotissuunnitelmiin, merten suojelualueisiin ja saaliiden poisheittämisiin. Myös merellä tapahtuvaa alusten havainnointia ja paikantamista varten perustetaan uusi järjestelmä.

Tarkastusvaltuudet

Asetusehdotuksella laajennetaan jäsenvaltioiden kansallisten tarkastajien valtuuksia siten, että kalastusaluksia voidaan tarkastaa tarkastuksen tekevän jäsenvaltion aluevesirajojen ulkopuolellakin. Komission kalastustarkastajat voivat myös tehdä riippumattomia tarkastuksia ilmoittamatta niistä etukäteen jäsenvaltioille.

Seuraamukset

Ehdotuksen mukaan olisi otettava käyttöön koko EU:n alueella yhdenmukaisesti sovellettava seuraamusjärjestelmä, jossa määrätään varoittavia sanktioita saaliiden taloudellisen arvon perusteella. Samaten luotaisiin alusten päälliköiden tai käyttäjien tai kalastusluvan edunsaajaomistajien tekemiin rikkomuksiin sovellettava pisteytysjärjestelmä. Sen puitteissa kalastuslupa otetaan automaattisesti pois, jos rikkomusten määrä ylittää tietyn rajan. Ehdotus sisältää myös toimenpiteitä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet YKP:n sääntöjä ja ovat näin aiheuttaneet vahinkoa kalakannoille. Tällöin EU:n taloudellista tukea voidaan vähentää tai tuen maksaminen voidaan keskeyttää, voidaan määrätä kalastuskieltoja, pienentää kiintiöitä tai evätä kiintiöiden siirrot ja/tai vaihdot.

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Asetuksella otetaan käyttöön jäsenvaltioiden välinen vastavuoroisen avustuksen järjestelmä ja kalastuksenvalvontaan liittyvien tietojen systemaattinen vaihto. Valvontaan liittyvien tietojen käsittelyä ja toimitusta varten perustetaan suojatut kansalliset verkkosivut, joihin komissiolla on etäkäyttöoikeus.

Koordinointiviranomainen

Asetuksella laajennetaan yhteisön kalastuksenvalvontaviraston tarkastusvaltuuksia, jotta se voi osaltaan edistää uuden valvontajärjestelmän täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta.

YKP:n sääntöjen täytäntöönpano ja valvonta on jäsenvaltioiden vastuulla. Ehdotuksessa määritellään selvästi komission ja jäsenvaltioiden vastuualat päällekkäisyyksien välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että komissio pitäytyy päätehtävissään eli valvoo ja todentaa YKP:n sääntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Uudella asetuksella korvataan nykyinen lainsäädäntökehys, josta säädetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93.

Ks. myös Memo/08/709

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar