Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Brüssel, 14. november 2008

Kalandus: komisjon teeb ettepaneku kontrolliraamistiku põhjaliku uuendamise kohta

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uus nõukogu määrus, millega muudetakse ELi kalanduse kontrollisüsteemi. Tulemuseks oleks täielikult kaasajastatud süsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade inspekteerimiseks, järelevalveks, kontrolliks, seireks ja jõustamiseks kogu turuahela ulatuses, püügist jaemüüjani. Ühtsed kontrollimenetlused ja kõrgemad standardid tagaksid riiklikul tasandil kontrollipoliitika ühtse rakendamise, võttes samas arvesse kalalaevastike erinevust ja eripära. Ettepanek hõlmab meetmeid eeskirju järgiva kultuuri edendamiseks kogu sektoris ning ka õigusraamistiku lihtsustamist ja ühtlustatud hoiatavate sanktsioonide kehtestamist. Samuti tugevdatakse komisjoni suutlikkust sekkuda tagamaks, et liikmesriigid rakendaksid ja jõustaksid ühise kalanduspoliitika eeskirju tõhusalt. Uute eeskirjadega lihtsustatakse ja tõhustatakse üldiselt kalandustegevuse kontrolli ja järelevalve kõiki aspekte.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg märkis: „Püügipiirangute kontroll ja jõustamine peaksid olema ühise kalanduspoliitika nurgakivi. Selle asemel on need meie Achilleuse kannaks, õõnestades kõigi meie muude majandamismeetmete usaldusväärsust. Probleemi on tuvastanud nii komisjon kui ka Kontrollikoda; selle ettepanekuga pakub komisjon välja oma lahenduse. Jätkusuutliku kalanduse nimel on vaja ebatõhus, kallis ja keeruline süsteem asendada tulemuslikuga. Usun, et ettepanek annab kõigile osalistele vahendid ülesande täitmiseks.”

Püügitegevuse kontroll ja järelevalve

Uue kontrollisüsteemi kohaselt peaksid liikmesriigid kontrollima tegevusi kogu kalatoodete tootmisahela ulatuses, sh lossimist, töötlemist, transporti ja turustamist. Laiendada tuleb nüüdisaegse kontrollitehnoloogia, nt laevaseire satelliitsüsteemi, elektroonilise püügipäeviku ja püügiandmete elektroonilise aruandluse kasutust. Luuakse kalatoodete terviklik jälgimissüsteem, mis võimaldaks turustusahela ulatuses jälgida kõiki kalu ja kalatooteid.

Sellised meetmed nagu riskipõhine analüüs kontrollitegevuse suunamiseks kõige tulemuslikematesse valdkondadesse ja kogu asjaomase teabe kõikehõlmavad ristkontrollid aitaksid suurendada kontrollide tõhusust.

Muud ettepanekus käsitletud uued valdkonnad hõlmavad liikmesriikide teostatavat järelevalvet teatavate laevastiku halduskriteeriumide, näiteks püügi- ja mootorivõimsuse üle. Kehtestatakse mitmeaastaste kavade, kaitstavate merealade ja vette tagasi lastava saagiga seotud konkreetsete kontrollimeetmete üldstandardid. Samuti kehtestatakse uus vaatluskava.

Kontrolliõigus

Kavandatava määrusega laiendatakse liikmesriikide riiklike kalandusinspektorite kontrollide ulatust, kuna sellega lubatakse kalalaevade kontrolle läbi viia väljaspool kontrolliva liikmesriigi vesi või territooriumit. Samuti on komisjoni kalandusinspektoritel võimalik teostada sõltumatuid kontrolle asjaomase liikmesriigi eelneva teavitamiseta.

Sanktsioonid

Kavandatava määrusega kehtestataks asjaomaste saakide majandusliku väärtuse alusel kogu ELis ühtlustatud hoiatavad sanktsioonid. Oluline uuendus on ka ettepanek luua kaptenite, käitajate või püügiloa tulusaavate omanike toimepandud rikkumiste eest karistuspunktide süsteem, millega nad jäetaks automaatselt püügiloast ilma, kui nad on sooritanud teatava arvu rikkumisi. Samuti nähakse meetmed ette liikmesriikide suhtes, kes ei täida ühise kalanduspoliitika eeskirju ja on sellega tekitanud kahju kalavarudele. Sellised meetmed hõlmavad võimalust peatada või vähendada ELi finantsabi, püügipiirkondade sulgemist, kvootide vähendamist ning kvootide ülekandmisest ja/või vahetamisest keeldumist.

Liikmesriikide koostöö

Määrusega kehtestataks liikmesriikidevaheline vastastikuse abi ja kontrollidega seotud teabe süsteemse vahetuse süsteem. Samuti luuakse sellega uus lähenemisviis kontrolliandmete haldamisele ja edastamisele turvaliste riiklike veebisaitide kaudu, millele komisjonil on kaugjuurdepääs.

Koordineeriv asutus

Määrusega laiendataks Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri kontrolliõigust, et võimaldada sel toetada uue kontrollisüsteemi ühtset rakendamist.

Ühise kalanduspoliitika kohaselt kuuluvad kontroll ja jõustamine liikmesriikide ainupädevusse. Ettepanekuga kinnitatakse taas komisjoni ja liikmesriikide eristuvaid rolle, et vältida kattuvust ja tagada, et komisjon saaks keskenduda oma põhitegevusele, ühise kalanduspoliitika eeskirjade rakendamise kontrollile liikmesriikides. Uue määrusega asendatakse nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2847/93 kehtestatud olemasolev õigusraamistik.

Vaata ka: Memo/08/709

Lisateavet ja dokumente leiab aadressil:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar