Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Bruxelles, den 14. november 2008

Fiskeri: Kommissionen foreslår gennemgribende revision af kontrolbestemmelserne

Europa-Kommissionen har i dag fremsat en ny rådsforordning, som omarbejder EU's fiskerikontrolordning. Resultatet heraf bliver en gennemmoderniseret ordning for inspektion, overvågning, kontrol og håndhævelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (FFP) gennem hele markedskæden, fra fangst til forhandler. Indførelsen af harmoniserede inspektionsprocedurer og højere standarder skal sikre en ensartet gennemførelse af kontrolpolitikken i de enkelte medlemsstater, samtidig med at mangfoldigheden respekteres, og der tages hensyn til de forskellige flåders særlige karakteristika. Der vil blive indført foranstaltninger til fremme af en overholdelseskultur i hele branchen, bl.a. gennem en forenkling af lovgivningen og harmoniserede afskrækkende sanktioner. Kommissionens kapacitet til at gribe ind for at sikre, at medlemsstaterne gennemfører og håndhæver FFP-reglerne korrekt, vil også blive styrket. Generelt vil samtlige aspekter af fiskerikontrol og –overvågning blive enklere og mere effektive som følge af de nye regler.

EU-kommissæren for fiskeri og maritime anliggender, Joe Borg, fremførte i denne forbindelse: "kontrol og håndhævelse af fangstbegrænsningerne bør være hjørnestenen i den fælles fiskeripolitik. I stedet er det vores akilleshæl og underminerer troværdigheden af alle vores andre forvaltningsforanstaltninger. Både Kommissionen og Revisionsretten har stillet en diagnose af problemet: med dette forslag kommer Kommissionen med en løsning på problemet. For at sikre et bæredygtigt fiskeri i fremtiden må vi udskifte det nuværende system, som er ineffektivt, dyrt og kompliceret, med et system, som virkelig kan give resultater. Jeg tror, at dette forslag vil give alle de berørte parter de redskaber i hænde, de behøver for at gøre deres arbejde."

Kontrol og overvågning af fiskeriet

Efter den nye kontrolordning skal alle medlemsstaterne inspicere aktiviteterne i samtlige led i produktionskæden for fiskevarer, herunder landing, forarbejdning, transport og afsætning. Brugen af moderne inspektionsteknologi, f.eks. det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem, elektroniske logbøger og elektronisk rapportering af fangstdata, skal udvides. Der skal indføres et omfattende sporbarhedssystem for fiskevarer, således at alle fisk og fiskevarer kan spores gennem hele markedskæden.

Foranstaltninger, såsom risikobaseret analyse til sikring af, at kontrollen sættes ind, der hvor den kan give flest resultater, og omfattende krydskontrol af alle relevante data, vil kunne bidrage til at gøre kontrollen mere effektiv.

Af andre nye områder kan nævnes medlemsstaternes overvågning af visse flådeforvaltningskriterier, såsom fiskerikapacitet og maskineffekt. Der er fastsat generelle standarder for specifikke kontrolforanstaltninger i tilknytning til genopretning og flerårige planer, beskyttede havområder og udsmid. Der indføres også et ny observations- og observatørordning.

Inspektionsbeføjelser

Forslaget udvider rækkevidden for inspektioner mellem medlemsstaternes nationale fiskerikontrollører, da det giver mulighed for, at inspektion af fiskerfartøjer kan finde sted uden for den inspicerende medlemsstats område. Endvidere vil Kommissionens fiskerikontrollører kunne foretage inspektioner uden forudgående varsel til medlemsstaterne.

Sanktioner

Med den foreslåede forordning skal der indføres harmoniserede afskrækkende sanktioner i hele EU baseret på den økonomiske værdi af de pågældende fangster. En anden vigtig nyhed er indførelsen af et strafpointsystem for overtrædelser, der begås af førere, aktører eller egentlige indehavere af en fiskeritilladelse. Med dette system fratages de automatisk deres tilladelse, når de har begået en vist antal overtrædelser. Der kan også gribes ind mod medlemsstater, som ikke efterlever FFP-reglerne, og hvor dette har været til skade for fiskebestandene. Af foranstaltninger kan nævnes suspension eller nedsættelse af den finansielle EU-støtte, lukning af fiskerier, kvotefradrag og afvisning af kvoteoverførsler eller kvoteudvekslinger.

Samarbejde mellem medlemsstaterne

Der indføres en ordning for gensidig bistand og systematisk udveksling af kontrolrelateret information mellem medlemsstaterne. Der indføres også en ny tilgang til forvaltning og kommunikation af kontroldata via sikre nationale websteder med fjernadgang for Kommissionen.

Koordinerende myndighed

Forordningen udvider EF-fiskerikontrolagenturets inspektionsbeføjelser, så det kan bidrage til en ensartet gennemførelse af den nye kontrolordning.

Under FFP henhører kontrol og håndhævelse udelukkende under medlemsstaternes kompetence. Det foreliggende forslag bekræfter også, at Kommissionen og medlemsstaterne har hver deres roller. Herved undgås overlapninger, så det sikres, at Kommissionen fokuserer på sin kerneaktivitet, som består i at kontrollere og verificere medlemsstaternes gennemførelse af FFP-reglerne. Den nye forordning erstatter de nuværende regler i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93.

Se også: Memo/08/709

Yderligere oplysninger og dokumenter kan findes på:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar