Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

V Bruselu dne 14. listopadu 2008

Rybolov: Komise navrhuje radikální přepracování rámce kontroly

Evropská komise dnes předložila návrh nového nařízení Rady, v němž je přepracován kontrolní režim rybářství EU. Výsledkem by byl zcela zmodernizovaný systém inspekcí, sledování, kontrol, dohledu a prosazování pravidel společné rybářské politiky v celém tržním řetězci, od odlovení až na pult. Harmonizované kontrolní postupy a náročnější normy by zajistily jednotné provádění kontrol na vnitrostátní úrovni, přičemž by se zároveň zohlednila rozmanitost a specifické vlastnosti různých loďstev. Aby se dosáhlo souladu napříč celým odvětvím budou zavedena různá opatření, včetně zjednodušení regulačního rámce a zavedení jednotných odrazujících sankcí. Bude rovněž posíleno oprávnění Komise k zásahům, které zajistí, aby členské státy účinně prováděly a prosazovaly pravidla společné rybářské politiky. Z obecného hlediska přispějí nová pravidla k tomu, aby bylo provádění kontrol a sledování rybolovných činností ve všech ohledech jednodušší a účinnější.

Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Kontrola a prosazování omezení odlovů by měly být základem společné rybářské politiky. Místo toho jsou tyto činnosti naší Achillovou patou a negativně ovlivňují spolehlivost všech dalších řídících opatření, která provádíme. Problém rozpoznala jak Komise, tak i Účetní dvůr a v rámci tohoto návrhu Komise přichází s jeho řešením. Pro zajištění budoucnosti udržitelného rybolovu je třeba, abychom neúčinný, nákladný a složitý systém nahradili systémem, který skutečně přinese výsledky. Věřím, že s tímto návrhem dostanou všichni účastníci do rukou nástroje, s jejichž pomocí budou moci úspěšně splnit své úkoly.“

Kontrola a sledování rybolovných činností

V rámci nového kontrolního systému by všechny členské státy musely dohlížet na činnosti probíhající ve všech etapách výroby produktů rybolovu, včetně vykládky, zpracování, přepravy a uvádění na trh. Má být rozšířeno využívání moderních kontrolních technologií, jako je systém satelitního sledování rybářských plavidel, elektronický lodní deník a elektronické hlášení údajů o odlovech. Bude zaveden komplexní systém sledovatelnosti produktů rybolovu, s jehož pomocí bude možné sledovat všechny rybí produkty a produkty rybolovu v celém tržním řetězci.

Ke zvýšení účinnosti kontrol přispějí taková opatření, jako je například analýza vycházející z rizik, která se zaměří na kontrolní činnosti v oblastech, kde jsou nejúčinnější, a komplexní křížové kontroly všech relevantních údajů.

Další oblasti, na něž se budou nová opatření vztahovat, zahrnují sledování některých kritérií pro řízení loďstev, jako například rybolovná kapacita a výkon motoru, která budou provádět samotné členské státy. Pro zvláštní kontrolní opatření týkající se plánů obnovy a víceletých plánů, chráněných mořských oblastí a odpadů budou stanoveny obecné normy. Bude rovněž zaveden nový režim pozorování.

Inspekční pravomoci

Navrhované nařízení zvětšuje rozsah inspekcí mezi rybářskými kontrolory členských států, neboť umožňuje provádět inspekce rybářských plavidel i mimo vody nebo území členského státu, který inspekci provádí. Rybářští kontroloři Komise budou také moci provádět nezávislé inspekce, aniž by na to dotčený členský stát předem upozornili.

Sankce

Navrhované nařízení zavádí v celé EU jednotné odrazující sankce založené na ekonomické hodnotě příslušných odlovů. Další výraznou inovací je návrh systému trestných bodů udělovaných za přestupky, kterých se dopustí kapitáni, provozovatelé nebo vlastníci povolení k rybolovu. Spáchají-li určitý počet přestupků, bude jim licence automaticky odebrána. Plánují se rovněž opatření proti členským státům, které nedodržují pravidla společné rybářské politiky a poškozují tím populace ryb. Tato opatření zahrnují možnost pozastavení nebo snížení finanční podpory EU, ukončení rybolovu, snížení kvót a zamítnutí jejich převodu a/nebo výměny.

Spolupráce mezi členskými státy

Nařízení by zavedlo systém vzájemné pomoci a systematickou výměnu informací týkajících se kontrol mezi členskými státy. Představilo by rovněž nový přístup ke správě a sdělování kontrolních údajů prostřednictvím národních internetových stránek, na něž by měla Komise vzdálený přístup.

Koordinační orgán

Inspekční pravomoci Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu by byly nařízením rozšířeny tak, aby mohla být agentura nápomocna při jednotném provádění nového kontrolního systému.

Kontrola a prosazování v rámci společné rybářské politiky jsou ve výhradní kompetenci členských států. Současný návrh rovněž zdůrazňuje rozlišné úlohy Komise a členských států, aby nedocházelo k vzájemnému překrývání a aby se zajistilo zaměření Komise na její hlavní činnost, spočívající v kontrole a ověřování uplatňování pravidel společné rybářské politiky členskými státy. Nové nařízení nahradí stávající právní rámec stanovený nařízením Rady (EHS) č. 2847/93.

Viz také: Memo/08/709

Další informace a dokumenty jsou dostupné na:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar