Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Брюксел, 14 ноември 2008 година

Рибарство: Комисията предлага радикално преразглеждане на рамката за контрол

Днес Европейската комисия предложи нов регламент на Съвета, преработващ системата за контрол на рибарството в ЕС. Резултатът ще бъде напълно модернизирана система за инспекции, наблюдение, контрол, надзор и правоприлагане на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) по цялата пазарна верига, от улова до търговеца на дребно. Хармонизираните процедури за инспекции и по-високите стандарти ще гарантират еднакво прилагане на политиката за контрол на национално равнище, като в същото време се вземе предвид разнообразието и специфичните характеристики на различните флоти. Ще има мерки за насърчаване на култура на спазване на правилата в сектора, включително опростяване на регулаторната рамка и въвеждане на хармонизирани възпиращи санкции. Ще се увеличат възможностите на Комисията да се намесва, за да гарантира ефективното прилагане и налагане на правилата на ОПОР от страна на държавите-членки. Като цяло всички аспекти на контрола и наблюдението на риболовните дейности ще бъдат опростени и ще станат по-ефективни благодарение на новите правила.

Европейският комисар за морското дело и рибарството, Джо Борг коментира, че „Контролът и правоприлагането на ограничения върху улова трябва да бъдат крайъгълен камък на Общата политика в областта на рибарството. Вместо това те са нашето слабо място, подкопавайки доверието във всички други наши мерки за управление. И Комисията и Сметната палата идентифицираха наличието на проблема: с това предложение, Комисията представя неговото решение. Бъдещето на устойчивото рибарство изисква от нас да заменим системата, която е неефикасна, скъпа и сложна, с друга, която може действително да даде резултати. Аз вярвам, че това предложение ще даде на всички участници инструментите, от които те имат нужда, за да си свършат работата.“

Контрол и наблюдение на риболовните дейности

Съгласно новата система за контрол всички държави-членки ще трябва да инспектират дейностите по цялата пазарна верига на риболовните продукти, включително разтоварването на суша, преработката, транспорта и пускането в продажба. Използването на модерни технологии за инспекции като спътниковата Система за наблюдение на корабите, електронния дневник и докладването на данните за улова по електронен път, трябва да бъде увеличено. Ще бъде въведена всеобща система за проследяване на риболовните продукти, която ще позволи проследяването на всички рибни и риболовни продукти по цялата пазарна верига.

Мерки като анализ, основан на риска, за насочване на дейностите за контрол там, където са най-продуктивни, и всеобщи кръстосани проверки на всички съответни данни ще продължат да допринасят за увеличаването на ефикасността на контролите.

Другите обхванати нови области включват наблюдението от страна на държавите-членки на определени критерии за управление на флота като риболовния капацитет и мощността на двигателя. Определени са общи стандарти за специфични мерки за контрол, свързани с плановете за възстановяване и многогодишните планове, защитените морски зони и изхвърлянията. Ще се въведе също и нова схема за наблюдение в морето.

Правомощия за извършване на инспекции

Предложеният регламент разширява обхвата на инспекциите от страна на националните риболовни инспектори на държавите-членки, тъй като позволява инспекциите на риболовните кораби да се извършват извън водите или територията на инспектиращата държава-членка. Ще са възможни също независими инспекции от риболовни инспектори на Комисията без да се уведомява предварително съответната държава-членка.

Санкции

Предложеният регламент ще въведе хармонизирани възпиращи санкции в целия ЕС, основани на икономическата стойност на съответния улов. Друго основно нововъведение е предложението за система от наказателни точки за нарушенията, извършени от капитани, оператори или бенефициери-притежатели на разрешително за риболов, която в крайна сметка ще води до автоматично отнемане на разрешителното след извършването на определен брой нарушения. Предвиден са и мерки срещу държавите-членки, които не се придържат към правилата на ОПОР, и когато това е причинило вреда на рибни запаси. Такива мерки включват възможността за временно спиране или намаляване на финансовата помощ от ЕС, забраната на риболовни дейности, приспадане от квотите и отказ за прехвърляне и/или размяна на квоти.

Сътрудничество между държавите-членки

Регламентът ще създаде система за взаимопомощ и системен обмен на информация, свързана с контрола, между държавите-членки. Той ще въведе също нов подход при управлението и предаването на данни от контрола чрез обезопасени национални уебсайтове с достъп от разстояние за Комисията.

Координиращ орган

Правомощията за провеждане на инспекции на Агенцията на Общността за контрол на рибарството ще бъдат разширени с регламента, за да ѝ се позволи да помогне за еднаквото прилагане на новата система за контрол.

Съгласно ОПОР контролът и правоприлагането са от изключителната компетенция на държавите-членки. Настоящото предложение също потвърждава различните роли на Комисията и на държавите-членки с цел да се избегне припокриване и да се гарантира, че Комисията се концентрира върху своята основна дейност за контрол и проверка на прилагането на правилата на ОПОР от страна на държавите-членки. Новият регламент ще замени съществуващата правна рамка, определена в Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета.

Виж също: Memo/08/709

Повече информация и документи могат да бъдат намерени на:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar