Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/08/1699

Brussel, 13 november 2008

Staatssteun: de Commissie keurt de Nederlandse noodherkapitalisatie van ING goed

De Europese Commissie heeft, op grond van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, noodsteun in de vorm van herkapitalisatie goedgekeurd die de Nederlandse autoriteiten voornemens zijn aan ING Groep N.V. te verlenen. De Commissie heeft vastgesteld dat de maatregel in overeenstemming is met haar mededeling inzake staatssteun om de huidige financiële crisis te overwinnen (zie IP/08/1495). De maatregel vormt een adequaat instrument om een ernstige verstoring van de Nederlandse economie op te heffen en tegelijkertijd een buitensporige vervalsing van de mededinging te voorkomen, en is derhalve in overeenstemming met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag. De maatregel is met name beperkt in tijd en draagwijdte, schrijft een toereikende vergoeding voor en omvat maatregelen om concurrentievervalsing zo veel mogelijk tegen te gaan.

Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes verklaarde: "Het besluit van de Commissie over de steun van de Nederlandse overheid aan ING toont eens te meer het belang van staatssteunregels aan – enerzijds zorgen zij voor eerlijke concurrentieverhoudingen zodat er geen subsidiewedloop tussen de lidstaten ontstaat, en anderzijds maken zij het mogelijk maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor financiële stabiliteit."

Op 22 oktober 2008 meldden de Nederlandse autoriteiten hun voornemen aan om ING Groep N.V. door de uitgifte van speciale effecten te herkapitaliseren met 10 miljard euro. Deze uitgifte vindt op 12 november 2008 plaats.

In het huidige financiële klimaat kunnen zelfs fundamenteel gezonde instellingen zoals ING in moeilijkheden raken en gedwongen worden de financiële markten te overtuigen van hun financiële stabiliteit. Tegen deze achtergrond moest ING Groep N.V. haar core-Tier-1-kapitaal versterken. Dit zal na de kapitaalinjectie toenemen van 6,5% tot 8%.

De uit te geven effecten zouden als core-Tier-1-kapitaal worden aangemerkt en een jaarlijkse coupon opleveren die het hoogste is van:

  • 0,85 euro per effect, niet-cumuleerbaar, jaarlijks achteraf te betalen;
  • 110% van het dividend, uitgekeerd voor de gewone aandelen in 2009;
  • 120% van het dividend, uitgekeerd voor de gewone aandelen in 2010;
  • 125% van het dividend, uitgekeerd voor de gewone aandelen vanaf 2011.

De coupon wordt enkel betaald indien er dividend is uitgekeerd voor de gewone aandelen. Zou ING besluiten de effecten terug te kopen, dan ontvangt de Staat 150% van de uitgifteprijs.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de maatregel in overeenstemming is met de voorwaarden die zijn vervat in haar mededeling "De toepassing van de staatssteunregels op maatregelen in het kader van de huidige wereldwijde financiële crisis genomen met betrekking tot financiële instellingen (zie IP/08/1495). De maatregel voldoet met name aan de volgende criteria:

  • noodzakelijkheid: ING heeft een spilfunctie binnen de Nederlandse financiële sector – een verlies van vertrouwen in een dergelijke belangrijke instelling zou zonder twijfel tot een verdere verstoring van de huidige situatie en schadelijke spill-over-effecten naar de gehele economie hebben geleid;
  • beperkte duur: de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd na zes maanden een herstructureringsplan in te dienen;
  • passende eigen bijdrage: de Commissie heeft vastgesteld dat ING, zelfs met de onzekerheid die eigen is aan de desbetreffende core-Tier-1-effecten, rekening houdend met de jaarlijkse coupon en de terugkooppremie, een toereikende vergoeding aan de Staat zou betalen met een verwacht rendement van meer dan 10%. Er zijn adequate voorzorgsmaatregelen genomen om de Commissie op de hoogte te houden van eventuele afwijkingen zodat zij zonodig aanvullende beperkende gedragsregels kan opleggen;
  • voorkoming van buitensporige concurrentievervalsing: het pakket bevat voldoende gedragsregels om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de staatssteun, waaronder met name restricties met betrekking tot de balansgroei en de handhaving van een bepaalde solvabiliteitsratio.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal beschikbaar worden gesteld onder zaaknummer N 528/2008 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een lijst van de meest recente beschikkingen inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Side Bar