Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Bryssel den 13 november 2008

Att säkra din framtida energi: EU-kommissionen lägger fram förslag om energitrygghet, energisolidaritet och energieffektivitet

EU-kommissionen lägger i dag fram ett omfattande energipaket för att ge ny kraft till insatserna för EU:s energitrygghet och stödja de 20-20-20-förslag avseende klimatförändring som bör antas senast i december. Kommissionen föreslår en ny strategi för att stärka energisolidariteten mellan medlemsstaterna och en ny EU-politik för energinät som ska stimulera investeringar i mera effektiva energinät med lägre koldioxidutsläpp. Vidare föreslår kommissionen en ny EU-åtgärdsplan för energitrygghet och energisolidaritet, där den anger fem områden där mera åtgärder krävs för att säkra en hållbar energiförsörjning. Kommissionen undersöker också de problem som EU kommer att stöta på mellan 2020 och 2050. Dessutom lägger kommissionen fram ett paket med förslag om energieffektivitet som syftar till energibesparingar på viktiga områden, t.ex. genom skärpt lagstiftning om energieffektivitet i byggnader och energiförbrukande produkter och en starkare roll för energicertifikat och inspektionsrapporter för uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.

I samband med att kommissionens andra paket för en strategisk energiöversyn läggs fram säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso: ”Energipriserna har ökat med i genomsnitt 15 % i EU under det senaste året. Av EU:s energiförbrukning importeras 54 %, till en kostnad av 700 euro för varje EU-medborgare. Denna situation måste vi snabbt åtgärda genom åtgärder för att höja vår energieffektivitet och minska vårt importberoende. Vi måste investera och diversifiera. De förslag som antas i dag visar entydigt att EU-kommissionen vill garantera en trygg och hållbar energiförsörjning och bör bidra till att vi uppfyller de livsavgörande 20-20-20-målen avseende klimatförändring.”

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för energifrågor, lyfter fram möjligheterna till nya investeringar, kostnadsbesparingar och arbetstillfällen: ”EU står mer än någonsin enat för att ta itu med klimatförändring, höga energipriser och energitrygghet. Men vi måste göra mera, ha större ambitioner och vara ännu djärvare för att undvika risken för avbrott i energiförsörjningen i framtiden. Detta kräver investeringar. Om vi investerar i energi, bl.a. energieffektivitet, får också vår ekonomi den hjälp den behöver i dessa osäkra tider.”

Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, säger: ”Att lägga mera tonvikt på energi i EU:s internationella förbindelser är mycket viktigt för EU:s energitrygghet. Avgörande för detta är att utveckla starka och pålitliga energipartnerskap med leverantörer, transitländer och andra större energikonsumenter, och därför utgör den nya generation bestämmelser om ömsesidigt energiberoende som föreslås i dag ett viktigt steg framåt. I den översyn som läggs fram i dag föreslås även åtgärder för att stärka EU:s kapacitet att mobilisera stöd för väsentlig infrastruktur för att säkra leveranser från tredjeland.”

Den första prioriteringen enligt den andra strategiska översynen är att anta och snabbt genomföra åtgärder för att uppnå Europeiska rådets energipolitiska mål för EU, nämligen att senast 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med 20 %, andelen förnybara energikällor uppgå till 20 % av den slutliga energiförbrukningen och den totala energiförbrukningen sjunka med 20 %. Detta klimatförändringspaket, som kommissionen lade fram i januari 2008, bör antas av rådet och Europaparlamentet de kommande veckorna. En renare och mera diversifierad och effektiv energi är av godo för EU:s energiförsörjning och ekonomi. De nya reglerna skapar också en mera stabil, konsekvent och öppen miljö för nya energiinvesteringar.

Den andra prioriteringen är att ta itu med den allt osäkrare energiförsörjningen i EU. Även om målen beträffande förnybar energi uppnås kommer EU sannolikt att behöva importera mera än vad vi gör i dag. EU måste förbättra den nuvarande politiken för att kunna uppnå unionens mål om energieffektivitet. Vidare behöver EU förbättra sin förmåga att agera samfällt i en kris.

I den nya EU-åtgärdsplanen för energitrygghet och energisolidaritet anger kommissionen fem områden där det krävs mer åtgärder för att EU i framtiden ska få en säkrare och mera hållbar energiförsörjning och för att avvärja risken för kris i EU som helhet. Ett mera effektivt stöd behöver ges till projekt för att upprätta den nödvändiga infrastrukturen. EU måste effektivisera användningen av sina inhemska energikällor, både förnybara och fossilbaserade. Mera uppmärksamhet behöver ägnas solidariteten, däribland krismekanismer för EU, oljelager och ett antal olika mekanismer för att hantera potentiella störningar av gasleveranser. För att förbättra energieffektiviteten krävs ytterligare och snabbare insatser.

Mera inriktning på energi i EU:s internationella förbindelser, bl.a. genom att upprätta förbindelser med leverantörs-, transit- och förbrukningsländer baserade på ömsesidigt beroende, kommer att bidra till att EU:s energipolitiska mål uppnås och även öka EU:s inflytande på den internationella energiutvecklingen. I detta avseende är det särskilt viktigt med närmare samordning mellan medlemsstaterna och med kommissionen i fråga om EU:s energiförbindelser med omvärlden.

Samtidigt lägger kommissionen fram en rad åtföljande dokument där dessa åtgärdsområden utvecklas. Energieffektiviteten har högsta prioritet. Ett paket med förslag om energieffektivitet syftar till energibesparingar på en rad områden, exempelvis genom att skärpa den viktiga lagstiftningen om energieffektivitet i byggnader och energiförbrukande produkter och genom att öka betydelsen av energicertifikat och inspektionsrapporter för uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem. I syfte att effektivisera energiförsörjningen har kommissionen antagit riktlinjer för att möjliggöra användning av den el som produceras i högeffektiva kraftvärmeanläggningar. Under 2009 planerar kommissionen en genomgripande utvärdering av EU-handlingsplanen för energieffektivitet från 2006.

Investeringarna är också ett centralt område i paketet. Miljarder euro behöver investeras i Europas nät för att ersätta åldrande infrastruktur och anpassa näten till energi med låga koldioxidutsläpp och förnybar energi. I en grönbok om energinät identifieras sex strategiska initiativ som är oumbärliga för EU:s energitrygghet: en sammanlänkningsplan för Östersjöregionen, en energiring kring Medelhavet, fullgoda sammanlänkningar av de nord-sydliga överföringssystemen för gas och el i centrala och sydöstra Europa, nät för offshore-vindkraft från Nordsjön, en sydlig korridor för gas och en effektiv försörjning av flytande naturgas (LNG) till Europa.

Bakgrund

Den första strategiska översynen utmynnade i att Europeiska rådet i mars 2007 fastställde energipolitiska mål för EU. Sedan dess har kommissionen föreslagit en rad åtgärder för att uppnå dessa mål, däribland ett paket med förslag för att ytterligare öppna EU:s energimarknad, vilket nu är nära att antas, en strategisk energiteknikplan för att främja ren energiteknik, nya åtgärder för att effektivisera konsumtionsvarors energiförbrukning och förslag till nya bindande mål för förnybar energi och utsläpp av växthusgaser.

På Europeiska rådets möte i mars 2007 uppmanades kommissionen också att lägga fram en uppdaterad strategisk energiöversyn i början av 2009. De förslag som antas i dag utgör ett svar på denna begäran.

Den strategiska energiöversynen och åtföljande dokument finns tillgängliga på webbplatsen Europa.


Side Bar