Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Bruselj, 13. november 2008

Zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo za prihodnost: Komisija predstavlja predloge za energetsko varnost, solidarnost in učinkovitost

Evropska komisija je danes predlagala obsežen energetski paket, ki daje novo spodbudo za energetsko varnost v Evropi in upošteva predloge 20-20-20 za boj proti podnebnim spremembam, ki jih je treba sprejeti do decembra. Predstavila je novo strategijo za krepitev solidarnosti med državami članicami in novo politiko na področju energetskih omrežij za spodbujanje naložb v učinkovitejša, nizkoogljična energetska omrežja. Komisija predlaga nov evropski akcijski načrt o energetski varnosti in solidarnosti za pet področij, kjer je potrebno večje ukrepanje z namenom, da se zagotovi trajnejša oskrba z energijo. Osredotoča se tudi na izzive, s katerimi se bo Evropa spoprijela med letoma 2020 in 2050. Namen predlogov o energetski učinkovitosti je prihraniti energijo na ključnih področjih, na primer s krepitvijo zakonodaje za energetsko učinkovitost stavb in naprav, ki porabljajo energijo ter z večjo veljavo potrdil o energetski učinkovitosti in poročil o inšpekcijskih pregledih ogrevalnih in klimatskih naprav.

Med predstavitvijo drugega strateškega pregleda energetske politike Komisije je predsednik José Manuel Barroso dejal: „V zadnjem letu so se cene energije v Evropski uniji zvišale v povprečju za 15 %. Evropa uvozi 54 % energije za ceno 700 EUR na prebivalca Evropske unije. Na ta problem se je treba nujno odzvati tako, da se sprejmejo ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje odvisnosti Evrope od uvoza energije. Treba je vlagati in se širiti. Predlogi, sprejeti danes, jasno izražajo težnjo Komisije po zagotovitvi zanesljive in trajnostne oskrbe z energijo ter pomagajo doseči ključne cilje 20-20-20 v boju proti podnebnim spremembam.“

Komisar za energetiko Andris Piebalgs je opozoril na priložnosti za nove naložbe, prihranke pri stroških in nove zaposlitvene možnosti: „Za obravnavanje problematike o podnebnih spremembah, visokih cenah energije in energetski varnosti EU sodeluje tesneje, kot še nikoli doslej. Vendar, treba je storiti več, biti moramo bolj prizadevni, celo drznejši, da bi se izognili nevarnostim energetskih motenj v prihodnosti. Potrebno je vlagati. Vlagati v energijo in energetsko učinkovitost pomeni dati gospodarstvu spodbudo, ki jo v tem negotovem času potrebuje.“

Evropska komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko Benita Ferrero-Waldner je dejala: „Večji poudarek na energiji v mednarodnih odnosih EU je ključen za energetsko zanesljivost EU. Razvoj trdnih in zanesljivih energetskih partnerstev z državami dobaviteljicami, tranzitnimi državami in ostalimi poglavitnimi porabniki energije je ključen, zato pomenijo določbe o novi generaciji medsebojne odvisnosti, ki jih je Komisija predlagala danes, korak naprej za zanesljivo oskrbo z energijo. Obenem današnji pregled predlaga okrepitev zmogljivosti EU z namenom, da se aktivno podpre ključna infrastruktura za oskrbo z energijo iz tretjih držav.“

Prva poglavitna naloga drugega strateškega pregleda je sprejeti in čim prej izvesti ukrepe za izpolnitev ciljev energetske politike Evropskega sveta za Evropo, na podlagi katerih se do leta 2020 doseže 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20-odstoten delež obnovljivih virov v končni rabi energije in 20-odstoten prihranek za prihodnje povpraševanje po energiji. Paket o podnebnih spremembah, ki ga je Komisija predlagala januarja 2008, morata potrditi Svet in Parlament v prihodnjih tednih. Bolj čista, raznolika in učinkovitejša energija bo koristna za evropsko oskrbo z energijo in gospodarstvo. Nove določbe bodo ustvarile bolj stabilno, trajnostno in predvidljivo okolje za nove energetske naložbe.

Druga poglavitna naloga je obravnavati povečana tveganja evropske zanesljivosti z oskrbo energije. Tudi če se dosežejo politični cilji za obnovljivo energijo, obstaja verjetnost, da se bo odvisnost Evrope od uvoza dodatno povečala. Treba je izboljšati trenutno politiko EU za zagotovitev učinkovite rabe energije. Okrepiti je treba zmožnost EU, da se v primeru krize solidarno odzove.

Komisija je v sklopu novega evropskega akcijskega načrta o energetski varnosti in solidarnosti izpostavila pet področij, kjer je potrebno večje ukrepanje z namenom, da se EU pripravi na bolj zanesljivo in trajnostno oskrbo z energijo v prihodnosti ter se prepreči možnost krize v celotni EU. Projekti potrebujejo več učinkovite podpore za izgradnjo potrebne infrastrukture. EU mora bolje izrabiti domače obnovljive in fosilne vire energije. Več pozornosti je treba nameniti solidarnosti, kriznim mehanizmom EU, zalogam nafte in ostalim mehanizmom v primeru morebitnih razdvojitev cen plina. Izvesti je treba dodatne in nujnejše ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Večji poudarek na energiji v mednarodnih odnosih EU, vključno z vzpostavitvijo odnosov z državami dobaviteljicami, tranzitnimi državami in državami potrošnicami na podlagi medsebojne odvisnosti, bo pripomogel k doseganju ciljev energetske politike EU in k povečanju vpliva EU na mednarodni razvoj energetike. Tesnejša uskladitev znotraj držav članic in s Komisijo glede zunanjih odnosov na področju energetike bo v tem pogledu zelo pomembna.

Obenem je Komisija predložila več dokazil, ki ponazarjajo razvoj teh vrst ukrepov. V ospredju interesa je energetska učinkovitost. Namen predlogov o energetski učinkovitosti je prihraniti energijo na številnih področjih, na primer s krepitvijo ključne zakonodaje za energetsko učinkovitost stavb in naprav, ki porabljajo energijo ter z večjo veljavo potrdil o energetski učinkovitosti in poročil o inšpekcijskih pregledih ogrevalnih in klimatskih naprav. Za izboljšanje učinkovitosti oskrbe z energijo je Komisija sprejela smernice o možnostih za ustvarjanje električne energije preko visoko učinkovitih obratov za soproizvodnjo. V letu 2009 Komisija načrtuje temeljito vrednotenje evropskega akcijskega načrta o energetski učinkovitosti za leto 2006.

Eden ključnih predmetov razprave so naložbe. Evropska omrežja potrebujejo naložbe v višini več milijard evrov, da se zastarela infrastruktura zamenja in prilagodi na obnovljivo energijo in energijo z nizko vsebnostjo ogljika. Zelena knjiga o energetskih omrežjih obravnava šest strateških pobud, ključnih za energetsko varnost EU: baltski medomrežni načrt, sredozemski energijski obroč, primerna severno-južna plinska in električna medomrežja z Osrednjo in Jugovzhodno Evropo, morska mreža Severnega morja, južni plinski koridor in učinkovita dobava utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) za Evropo.

Ozadje

Prvi strateški pregled je vodil k sporazumu Evropskega sveta maja 2007 glede ciljev energetske politike za Evropo. Od takrat je Komisija predlagala številne ukrepe za izpolnitev ciljev, vključno s predlogi za razširitev evropskega energetskega trga, ki bodo sprejeti kmalu, Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo, ki spodbuja razvoj tehnologij za čisto energijo, nove ukrepe o izboljšanju porabe energije pri izdelkih za široko porabo ter predloge za nove obvezne cilje, ki se nanašajo na obnovljive vire energije in emisije toplogrednih plinov.

Marca 2007 je Evropski svet Komisijo pozval, da v začetku leta 2009 predloži posodobljen strateški pregled energetske politike. S predlogi, ki so bili danes sprejeti, je Komisija odgovorila na ta poziv.

Strateški pregled energetske politike in spremne listine so na voljo na Spletni strani Evropa.


Side Bar